Sesja z 22 marca

Podczas marcowej sesji radni przyjęli zmiany w budżecie Gminy Łochów na 2017 rok oraz zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2017-2035, w wyniku których tegoroczne dochody wyniosą 74.703.197 zł, w tym: bieżące 69.554.435 zł i majątkowe 5.148.763 zł, a wydatki 77.486.056 zł, w tym: bieżące 64.098.145 zł i majątkowe 13.387.911 zł, zaś deficyt 2.782.859 zł, który zostanie pokryty kredytami, pożyczkami i wolnymi środkami, ustalając też przychody w kwocie  5.197.210 zł i rozchody -  2.414.351 zł.

Określono kryteria rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Łochów oraz ustalono kryteria rekrutacji, liczbę punktów za poszczególne kryteria oraz

dokumentów niezbędnych do ich potwierdzeniastosowanych w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych prowadzonych Gminę Łochów.

Przyjęto uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wcześniej pozytywnie zaopiniowaną przez Kuratorium Oświaty w Warszawie, w wyniku której SP 1 i SP 3 przekształcone zostaną z dniem 1 września 2017 r. w ośmioletnią szkołę podstawową z nieco mniejszymi obwodami szkolnymi niż dotychczas, ponadto przekształcone zostanie łochowskie gimnazjum w ośmioletnią szkołę podstawową z nowym obwodem szkolnym, tzw. SP 2, a gimnazja w Kamionnie, Ostrówku i Gwizdałach z dniem 1 września 2017 r. zostaną wchłonięte do ośmioletnich szkół podstawowych.

Stwierdzając zgodność z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały oraz odrębną uchwałą –w zakresie wsi Jasiorówka, Burakowskie.

Radni przyjęli Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2017 r., którego celem jest: 1) zapobieganie bezdomności zwierząt oraz opieka nad nimi; 2) zapobieganie wzrostu populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach; 3) zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt. Odłowienie i umieszczenie zwierząt bezdomnych w schronisku realizowane będzie w oparciu o umowę zawartą ze „Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt” Zygmunt Dworakowski, Radysy 13 (Biała Piska). Gmina pokrywa w całości koszty sterylizacji lub kastracji bezdomnych zwierząt przebywających na jej terenie w ramach umowy zawartej z Gabinetem Weterynaryjnym Grażyna Armanowska i Janusz Armanowski S.C., ul. Świerkowa 17 (Łochów). Również zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt realizowane będzie poprzez ww. firmę. Na pokrycie kosztów związanych z programem Gmina Łochów zapewniła w budżecie kwotę 90.000 zł;

Ponadto:

- zmieniono uchwałę z 7 grudnia 2016 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów poprzez dodanie 75-ego przystanku autobusowego: Laski-Centrum (przy posesji 41);

- uchwalono Statut Samorządowego Domu Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości” w Ostrówku;

wyrażono zgodę na zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat –nieruchomość położona w Gwizdałach, działka nr 1766 o pow. 0,44 h wcześniej wyrażając zgodę na odstąpienie od obowiązku zachowania trybu przetargowego na zawarcie umowy dzierżawy nieruchomości;

- zmieniono nazwę ulicy położonej w Łochowie z 30-lecia PRL na ks. P. Jelinka;

- wprowadzono zmiany w uchwale z 8 lutego br.  w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów;

- przekazano  z Centrum Usług Wspólnych w Łochowie na stan wyposażenia Gminy Łochów ośrodek wypoczynkowy „Koszelanka”, którego wartość na koniec grudnia ub.r. wynosi 753.472 zł;

- wyrażono zgodę na zawarcie porozumienia z Powiatem Węgrowskim dotyczącego bieżącego utrzymania dróg powiatowych położonych w granicach administracyjnych Łochowa.

R

 
Michal Krupa