Lutowa sesja

8 lutego br. radni naszej gminy zebrali się na zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łochowie by podjąć kilka uchwał:

- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, zob. Wieści gminne;

- w sprawie przystąpienia Gminy Łochów  do realizacji projektu  w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska,  w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa  w aglomeracjach przyjmując do realizacji przedsięwzięcie pn.: „Uzupełnienie gospodarki

wodno-ściekowej w Gminie Łochów”, dla którego Gmina Łochów ubiegać się będzie  o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz  z założonymi planami taryfowymi, uchylając jednocześnie uchwałę w tej sprawie z 28 września ub.r.;

- w sprawie: uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole i Łazy;

- w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie gminy Łochów;

- w sprawie wystąpienia Gminy Łochów ze Stowarzyszenia - Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna;

- w sprawie wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Łochów, prawa użytkowania wieczystego i prawa własności budynku zlokalizowanego na nieruchomościnr 273,o pow. 0,03 ha, położonej w Kalinowcuod GS „SCh” w Łochowie;

- w sprawie wyrażenia zgody na  zawarcie kolejnej umowy dzierżawy z dotychczasowym dzierżawcą na okres do 3 lat, nieruchomości stanowiącej własność Gminy Łochów,  położonej w Gwizdałach,  oznaczonej w ewidencji  gruntów jako działki nr: 82, 83, 84, 85,  o łącznej pow. 0,88 ha; wcześniej jednak odrębną uchwałą odstąpiono od obowiązku zachowania trybu przetargowego zawarcia umowy dzierżawy;

- dokonano zmian w budżecie Gminy Łochów na 2017 r., w których wyniku dochody mają wynieść 75.607.386,44 zł, w tym: dochody bieżące 70.437.019,72 zł, zaś dochody majątkowe 5.170.366,72 zł, natomiast wydatki 77.369.785,26 zł, w tym: wydatki bieżące 64.479.278,96 zł i wydatki majątkowe 12.890.506,30 zł;

- analogicznie do powyższego dokonano zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2017–2035;

- w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso.  Na inkasentów na obszarze poszczególnych sołectw wyznaczono następujące osoby:

1) Barchów - Zbigniew Jarzec,
2) Budziska - Stanisława Górska,
3) Baczki- Ewa Śliwoska,
4) Burakowskie - Maria Owsianko,
5) Brzuza - Monika Kostrzewa,
6) Dąbrowa - Patrycja Kowalczyk - Gołaszewska,
7) Gwizdały - Małgorzata Kułak,
8) Jasiorówka- Monika Krasieńko,
9) Jerzyska - Jarosław Grodkowski,
10) Kamionna - Krystyna Kielan,
11) Kalinowiec - Małgorzata Kalata,
12) Kaliska - Krzysztof Dudkiewicz,
13) Karczewizna - Zenon Szczęsny,
14) Laski - Bożenna Decyk,
15) Łazy - Henryk Zalewski,
16) Łojki - Monika Kościesza,
17) Łopianka - Ewa Januszewska,
18) Łojew - Mariusz Siwek,
19) Łosiewice - Romana Nowak vel Nowakowska,
20) Majdan - Katarzyna Kurek,
21) Matały - Paweł Strąk,
22) Nadkole - Czesława Rudnik,
23) Ogrodniki - Zuzanna Marianna Bańska,
24) Ostrówek - Karol Narzymski,
25) Pogorzelec - Stanisława Biernacka,
26) Szumin - Katarzyna Kowalska,
27) Twarogi - Małgorzata Kochanowska,
28) Wólka Paplińska - Mariola Sulich,
29) Zagrodniki - Kazimierz Wróblewski,
30) Zambrzyniec - Agata Janiszewska - Grzymała,
31) Samotrzask - Adam Osemka.

- za pobór i terminowe wpłacenie podatków inkasenci otrzymają wynagrodzenie prowizyjne w wysokości 7% od sum zainkasowanych i wynagrodzenie roczne w wysokości 1.600 zł;

- zmieniono regulamin korzystania z hali sportowej w Łochowie;

- ustalono szczegółowe zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy Łochów.

Ponadto podjęto gorący temat ewentualnej budowy spalarni śmieci na terenie wysypiska w Łojewie. Temat o tyle gorący, co nie przygotowany. Z uwagi na zbyt nieprecyzyjne i niespójne dane przedstawione na sesji ocena pomysłu tej inwestycji może być tylko jedna - negatywna, tym bardziej że większość terytorium naszej gminy to jak nie otulina to rdzenny teren Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

R

 
Michal Krupa