Archiwum

Sesja

Na styczeń br. Sesja Rady Miejskiej nie była zaplanowana. Pierwsza w tym roku to sesja z 8 lutego przeprowadzona w MiGOK-u. Tradycyjnie już zajęto się budżetem gminnym podejmując uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2035 oraz uchwałę w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2017 rok.

Podjęto też uchwały:

 

-  w sprawie zarządzenia poboru podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso (szczegóły w kolejnym numerze GŁ);

- w sprawie zmiany regulaminu korzystania z hali sportowej w Łochowie przyjętego jesienią ub. roku;

- w sprawie określenia zasad gospodarowania nieruchomościami stanowiącymi własność Gminy Łochów;

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole i Łazy;

- w sprawie określenia stawek opłat za usunięcie drzew lub krzewów na terenie Gminy Łochów (nowy wymysł ustawodawcy);

- w sprawie wystąpienia Gminy Łochów ze Stowarzyszenia - Nadbużańska Lokalna Organizacja Turystyczna;

- w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Łochów;

- w sprawie zmiany nazwy ulicy położonej w Ostrówku z XXX-lecia PRL na Św. Jana Pawła II;

- w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Najważniejszą jednak była uchwała w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych wraz z oddziałami przedszkolnymi i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Z uwagi na konieczność zamykania tego numeru i obszerność treści tej sieci poinformujemy o niej w kolejnym numerze G.Ł., tym bardziej, że projekt ten musi trafić do zaopiniowania Mazowieckiego Kuratora Oświaty, i dopiero, jednak nie później jak 31 marca musi być podjęta ostateczna uchwała.

                R