„Julin” sprzedany

Początek transakcji miał miejsce 23 listopada br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie, gdzie odbyła się sesja Rady Powiatu Węgrowskiego, a koniec 5 grudnia br. w pałacyku „Julin”, gdzie strony transakcji podpisały akt notarialny.

Najważniejszym punktem listopadowej sesji była zgoda radnych na sprzedaż nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz zgoda na podwyższenie bonifikaty z tytułu wpisania części nieruchomości do rejestru zabytków, co dotyczyło pałacyku po Paderewskich „Julin” w Kaliskach oraz przyległego terenu leśnego o powierzchni kilkunastu hektarów.

Temat ten ciągnął się co najmniej od połowy ubiegłego roku. O sprawie tej informowaliśmy w kolejnych numerach GŁ

m.in. w marcowych i lipcowych „Wieściach gminnych”, styczniowym numerze w materiale „Nowy kampus”, ale też i w roku minionym (2015). Wtedy (koniec grudnia 2015 r.) stosowny akt notarialny w sprawie sprzedaży ww. nieruchomości miał być podpisany na przełomie stycznia i lutego bieżącego roku, a budowa nowego kampusu Domu Dziecka w Łochowie miała być rozpoczęta już w sierpniu br., wg projektu budowlanego, który miał być gotowy w marcu br.

Zamieszanie związane ze sprzedażą pałacyku wypłynęło ze zmienionych w 2011 roku zapisów ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej, według której do 2020 roku liczba podopiecznych w jednym budynku domu dziecka nie może wynosić więcej niż 14 osób. Ponadto od 2020 roku w domu dziecka przebywać będą mogli tylko dzieci i ich wychowawcy, bez personelu pomocniczego, sprzątającego i gotującego, a dzieci od 10 roku życia - w ramach wychowania przez pracę - same mają prać, sprzątać i przygotowywać posiłki. Zatem aspekt o wiele bardziej wychowawczy niż obecna sytuacja i mniej kosztowny (miesięczny koszt utrzymania wychowanka w julińskim domu dziecka przekracza 5 tys. zł).

 Na dodatek pojawiały się co raz to nowe wątki - głównie dotyczące lokalizacji kampusów oraz nabywcy pałacyku wraz z przyległymi nieruchomościami. Wszystkim zainteresowanym tematem przyświecały szlachetne intencje i pobudki, tylko że sprawa nie posuwała się do przodu, chociaż była rozwojowa. I tak nowy kampus Domu Dziecka miał powstać pierwotnie w Kaliskach lecz w wyniku presji określonych miejscowych środowisk, grupy inicjatywnej jego lokalizacja została zmieniona na Łochów (plac przy LO, od ulicy Szkolnej). Wówczas budowa nowego kampusu Domu Dziecka (trzy budynki, w każdym po 14 wychowanków) miała być rozszerzona o kompleks sportowy, czego łączny koszt miał wynieść ok. 3,5 mln zł. Środki na ten cel miały pochodzić z bezprzetargowej sprzedaży pałacu Paderewskich w Julinie, w którym obecnie mieści się Dom Dziecka, w którym przebywa około 30 dzieci. Potem na scenę lokalnych rozgrywek weszła kolejna grupa lobbująca, by jednak pobudować je w Kaliskach, przy szkole, który to teren należy do gminy Łochów. Lokalizację ponownie zmieniono na Kaliska na gruncie gminnym (przy szkole) co wymagało zabiegów zamiennych gruntu. I wszystko wskazywało na to, że nabywcą pałacyku z przyległościami będzie samorząd wojewódzki, tym bardziej że w końcówce 2015 roku samorząd ten przyjął uchwałę wraz z autopoprawką, gdzie na ten cel (w formie bezprzetargowego nabycia nieruchomości) przeznaczono kwotę prawie 3,5 mln zł. W tym czasie władze sejmiku wojewódzkiego na zakupionej nieruchomości (pałacyku) planowały utworzenie Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej, Izbę Pamięci poświęconą Helenie i Ignacemu Janowi Paderewskim oraz ustanowienie siedziby Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Na przełomie minionego i bieżącego roku do gry wszedł jednak drugi podmiot: Generalna Dyrekcja Lasów Państwowych, która miała kupić obiekt za dużo więcej - mówiono, że nawet za 6 mln złotych. Negocjacje obnażyły całą prawdę co do tej kwoty i szybko ją zweryfikowały do 2/3 tej wartości brutto (z VAT-em). W tym samym czasie trwały prace projektowe nad budową kampusów i w marcu br. dokumentacja projektowo-techniczna była gotowa. Teoretycznie można było zacząć budowę, a praktycznie - nie, ponieważ mieliśmy dwóch potencjalnych nabywców tego majątku, za który kampusy miały powstać.

Na sesji Rady Powiatu Węgrowskiego, jaka miała miejsce 8 czerwca br. Dyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych przedstawił plany dotyczące zagospodarowania pałacyku w Julinie po ewentualnym jego zakupie przez Województwo Mazowieckie (jako samorządowa jednostka terytorialna). Nadal nie było wiadomo, czy samorząd ten wejdzie w posiadanie majątku po Paderewskich, chociaż zarezerwował w swoim budżecie na ten cel prawie 3,5 mln zł, czy może Lasy Państwowe poprzez Nadleśnictwo Łochów (gdzie pieniądze na zakup tej nieruchomości nie były „zaznaczone”, wskazane).

Przełomem w sprawie było prawdopodobnie przyjęcie przez radnych powiatowych dnia 7 września br. uchwały wyrażającej zgodę na sprzedaż nieruchomości w drodze bezprzetargowej, do czego upoważniono Zarząd Powiatu, określając jej parametry:

- nieruchomość gruntowa zabudowana pałacykiem z przyległym lasem, na działce o powierzchni 14,73 ha;

- nieruchomość gruntowa niezabudowana (las), na działce o powierzchni 7,0605 ha.

Tak duża dokładność powierzchni tej drugiej działki wynikała z kwestii spornej, jaką podnosiły podczas negocjacji Lasy Państwowe, gdzie chodziło o w miarę cykliczne zmiany koryta rzeki Liwiec - ciągnącej się wzdłuż południowej granicy tej działki, na zasadzie, że „kota w worku nie kupuje się”. Powstała też kolejna kwestia sporna - czy transakcja jest obciążona 23% VAT-em, czy nie jest. Okazało się, że nie jest. Wówczas Lasy Państwowe podały swoją kwotę zakupu - 3.612.482 zł, czyli ponad sto tysięcy wyższą niż mazowieckiego samorządu.

Na dwa dni przed listopadową sesją Rady Powiatu, bo 21 listopada, Sejmik Województwa Mazowieckiego zwiększył w swoim budżecie wydatek na ten cel do kwoty 3.613.482 zł, czyli o jeden tysiąc wyższą niż Lasów Państwowych. Był to ostatni ruch w negocjacjach, gdyż 23 listopada radni naszego powiatu wyrazili zgodę na sprzedaż Województwu Mazowieckiemu nieruchomości zabudowanej (14,73 ha) i niezabudowanej (7,06 ha) w trybie bezprzetargowym oraz zgodę na podwyższenie bonifikaty z tytułu wpisania części nieruchomości do rejestru zabytków pałacyku po Paderewskich „Julin” w Kaliskach - za łączną kwotę sprzedaży wynoszącą 3.613.482 zł. 2 grudnia br. kwota ta była już na koncie Powiatu Węgrowskiego.

5 grudnia br. w pałacyku „Julin” w obecności najwyższych władz sejmiku Województwa Mazowieckiego: Marszałka Adama Struzika i Wicemarszałek Janiny Ewy Orzełowskiej oraz Powiatu Węgrowskiego: Starosty Krzysztofa Fedorczyka i Wicestarosty Haliny Ulińskiej doszło do uroczystego zawarcia umowy notarialnej na sprzedaż nieruchomości Województwu Mazowieckiemu (jako samorządowej jednostce terytorialnej) za kwotę 3.613.482 zł.

Za środki tak pozyskane Powiat Węgrowski, w pierwszej kolejności, wybuduje dwa kampusy dla wychowanków Domu Dziecka „Julin” w Kaliskach, dla nie więcej jak po 14 wychowanków w każdym z nich (wymóg ustawy o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej) i musi to zrobić do 31 grudnia 2017 roku, gdyż od 1 stycznia 2018 r. wejdzie do pałacyku nowy właściciel. Ma on oczywiście pomysł na jego zagospodarowanie, tj. podtrzymuje on obietnicę sprzed roku umieszczenia w nim Mazowieckiego Centrum Edukacji Ekologicznej im. Heleny i Ignacego Jana Paderewskich, Izby Pamięci im poświęconej i siedziby Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego.

Zatem budynek ten nadal będzie służył z pożytkiem dla naszej lokalnej społeczności, a pewnie też znajdą się tam dla miejscowych z terenu naszej gminy miejsca pracy. Główny warunek, o który zabiegał Starosta Węgrowski Krzysztof Fedorczyk czyli otwartość tego obiektu dla społeczeństwa został zatem spełniony. Przyjeżdżający tam uczniowie i turyści będą mogli podziwiać piękno przyrody, urokliwą rzekę Liwiec i  krajobraz obszaru Natura 2000.

R

 
Michal Krupa