Grudniowa sesja

Grudniowa sesja Rady Miejskiej w Łochowie odbyła się w dniu 7 grudnia br. w Sali Konferencyjnej przy Hali Sportowej im. Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa. Przyjęto na niej kilkanaście uchwał, w tym opłaty za wodę i ścieki.

Tradycyjnie już wprowadzić trzeba było zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016 - 2035 oraz w budżecie Gminy na 2016 rok.

Kolejne podjęte uchwały dotyczyły:

 

- zasad gospodarowania gminnym zasobem nieruchomości Gminy Łochów;

- uchylenia uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Łochów oraz uchylenia uchwały w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Łochów;

- określenia przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Łochów oraz warunków i zasad korzystania z tych obiektów;

- zmiany dwóch uchwał Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 26 października br. w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z hali sportowej przy ulicy Wyspiańskiego 20 w Łochowie oraz sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie oraz regulaminu korzystania z nich;

- przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami i klubami dziecięcymi prowadzonymi na terenie Gminy Łochów;

- zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków następująco:

Woda:

- gospodarstwo domowe - 2,92 zł/1m3 + Vat oraz opłata miesięczna 1,75 zł + Vat;

- działki rekreacyjne, działki położone na terenach przeznaczonych pod rekreację, ogródki rodzinne - 3,50 zł/1m3 + Vat oraz opłata miesięczna 2,00 zł + Vat.

Ścieki:

- dostawcy ścieków komunalnych kanalizacją - 6,09 zł/1m3 + Vat.

Na dzień przed sesją Burmistrz Łochowa wniósł o rozszerzenie posiedzenia obrad o sprawy związane z czterema gminami sąsiadującymi z miastem Opole, które to ma się rozrosnąć kosztem terytoriów należących do gmin przylegających do Opola, wbrew ich woli. Ma to być gest solidarności z tymi gminami, poparcia apelu Rady Gminy: Dobrzeń Wielki, Dąbrowa, Komprachcice i Prószków skierowanego do Prezesa Rady Ministrów o uchylenie rozporządzenia Rady Ministrów w części dotyczącej zmiany granic ww. gmin. Radni apel poparli, aczkolwiek 6 głosów wstrzymujących daje do myślenia.  

 

                R

 
Michal Krupa