Z październikowej sesji

W październiku b.r. odbyła się tylko jedna sesja Rady Miejskiej i miała ona miejsce w środę 26 dnia miesiąca.

Na początku wysłuchano informacji Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami. Następnie były zapytania i wolne wnioski oraz związane z nimi odpowiedzi. Potem informację dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej złożył przewodniczący tej Rady, dotyczącą Zastępcy Burmistrza, Sekretarza Gminy Łochów, Skarbnika Gminy Łochów, pracowników upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Łochowa oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych złożył Burmistrz Łochowa.

 

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty informację o wynikach egzaminów i sprawdzianów uczniów szkół, dla których organem prowadzącym jest dany samorząd terytorialny składa się radnym w terminie do 30 października, stad kolejny ważny punkt tej sesji Rady. W dalszym ciągu sesji mieliśmy podejmowanie uchwał:

- w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok: zmniejszenie wydatków o ponad 2 mln zł, w tym majątkowych, np. z rewitalizacji budynku dworca PKP - 1,73 mln zł (środki miały pochodzić z PROW, a konkurs nie został rozstrzygnięty), z dostosowania pomieszczeń przedszkola - 137 tys. zł, z adaptacji pomieszczeń części budynku oświatowego w Łosiewicach – 50 tys. zł oraz ich zwiększenie o około 0,5 mln zł, np. 65 tys. zł na realizację projektu z programu Erasmus+ realizowanego przez łochowskie gimnazjum;

- w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości  oraz wprowadzenia zwolnień  przedmiotowych w tym podatku - zob. materiał „Ile od nieruchomości w 2017”;

- w sprawie  określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

-  w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych podatków lokalnych: od nieruchomości, rolnego i leśnego;

- szóstej już zmiany uchwały z 2003 roku, a dotyczącej miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów;

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Ogrodniki i Zagrodniki;

- w sprawie ustalenia lokalizacji targowisk na terenie Gminy Łochów - dwa targowiska sąsiadujące ze sobą: targowisko „Mój Rynek” przy ul. Leśnej i targowisko przy ul. Sikorskiego;

- w sprawie uchwalenia regulaminu targowisk na terenie Gminy Łochów;

- w sprawie ustalenia regulaminu  korzystania z Hali Sportowej  w Łochowie;

- w sprawie ustalenia opłat za korzystanie z Hali Sportowej w Łochowie;

- w sprawie wyrażenia zgody na przyjęcie darowizny nieruchomości - 2/3 z pow. 3 arów pod drogę w miejscowości Barchów.

             R

 
Michal Krupa