Ile od nieruchomości w 2017

Podczas sesji Rady Miejskiej dnia 26 października przyjęto stawki podatku od nieruchomości, jakie będą obowiązywały na 2017 rok. Zwolniono od niego:

1) budynki gospodarcze jeśli przestały pełnić funkcję budynków gospodarczych związanych z działalnością rolniczą lub leśną,
2) budynki lub ich części zajęte pod działalność edukacyjną w zakresie ochrony przyrody, walorów krajobrazowych oraz wartości historycznych i kulturowych położone na terenie Gminy Łochów w których nie  jest prowadzona działalność gospodarcza.

Postanowiono, że wpłat z tytułu podatku od nieruchomości można dokonać na rachunek Urzędu Miejskiego

w Łochowie lub w kasie Urzędu Miejskiego w Łochowie oraz u osób wyznaczonych na inkasenta.

Obowiązujące na 2017 rok stawki tego podatku:

OD GRUNTÓW:

1) Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób

zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków: 0,85 zł od 1m2 powierzchni (jest 0,83zł).

2) Pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych: 4,54 zł od 1ha powierzchni (jest 4,54 zł).

3) Zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 0,47 zł od 1m2 powierzchni (jest 0,47 zł).

4) Niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji: 2,98 zł od 1m2 powierzchni (jest 3,00 zł).

5) Pozostałych: 0,17 zł od 1 m2 powierzchni (jest 0,17 zł).

OD BUDYNKÓW LUB ICH CZĘŚCI:

1) Mieszkalnych: 0,72 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (jest 0,70 zł).

2) Związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej: 20,50 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (jest 20,50 zł).

3) Zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym: 10,59 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (jest 10,68 zł).

4) Związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez te podmioty udzielające tych świadczeń: 4,61 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (jest 4,65 zł).

5) Pozostałych:

a) garaży wolnostojących: 5,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (jest 6,50 zł),

b) budynków gospodarczych: 4,45 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (jest 4,45),

c) zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku

publicznego przez organizacje pożytku publicznego: 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (jest 7,68 zł),

d) innych niż wymienione pod literami a-c: 7,62 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej (jest 7,68 zł).

OD BUDOWLI:

Od ich wartości określonej na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych: 2% ich wartości.

                Wreszcie coś drgnęło w podatku od nieruchomości na korzyść podatnika, część stawek zahamowano część obniżono, jednak nastąpił wzrost o 2% stawki podatku od budynków mieszkalnych, tj. podatku płaconego przez największą liczbę mieszkańców gminy.

                R

 
Michal Krupa