Baza = Strażnica

Do strategii rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku Powiat Węgrowski zgłosił trzy projekty. W poprzednim numerze omówiliśmy Projekt pn. Dolina Bugu i Liwca perłą turystyczną Mazowsza. W bieżącym opisujemy zgłoszony do Wykazu Potrzeb Inwestycyjnych Regionu w ramach konsultacji projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego Projekt pn. Budowa bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla ochrony ludności i środowiska naturalnego oraz wzmocnienia ochrony walorów przyrodniczych Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i Obszarów Natura 2000 na terenie Powiatu Węgrowskiego.

Planowany termin rozpoczęcia Projektu i zakończenia inwestycji to 04.2014-10.2016. Jego łączna kwota to 20 mln zł. Dwa podstawowe wymierne efekty Projektu to: Wybudowanie bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz zakup 3 samochodów ratowniczo-gaśniczych.

Celem  nadrzędnym projektu jest  poprawa bezpieczeństwa ludności i stanu środowiska naturalnego na obszarze powiatu węgrowskiego poprzez eliminacje zagrożeń stwarzanych przez ruch drogowy, kolejowy, zakłady przemysłowe i  inne zdarzenia losowe jakimi są powodzie, podtopienia, huragany, pożary . Istotą projektu jest stworzenie na terenie powiatu węgrowskiego jak najlepszych warunków służących: ochronie cennych kompleksów przyrodniczych,  ochrony gatunków chronionych oraz ich siedlisk, ochrony terenów przed skutkami powodzi i podtopień, niwelowaniu zagrożeń środowiska ze szczególnym uwzględnieniem skażeń chemicznych oraz pożarów.

Celem bezpośrednim projektu jest budowa infrastruktury służącej ochronie bezpieczeństwa ludności i środowisku naturalnemu poprzez budowę bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla ochrony ludności i środowiska naturalnego.

Potrzeba realizacji Projektu wynika z szeregu problemów, z którymi się borykamy:

  1. Częste pożary, zwłaszcza w kompleksach leśnych. Zagrożenie to w powiecie węgrowskim obejmuje przede wszystkim obszary gmin: Łochów, Stoczek, Sadowne i Korytnica. W przypadku trzech pierwszych gmin jest to związane z dużą powierzchnią użytków leśnych (obszar Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego i jego otuliny). W konsekwencji obszary leśne Nadleśnictwa Łochów zakwalifikowano ogólnie do I kategorii zagrożenia pożarowego.
  2. Brak specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego, w tym o terenowych właściwościach jezdnych mogących prowadzić akcje ratunkowe w trudnych warunkach. Obecnie w praktyce służb ratowniczo-gaśniczych przy większych pożarach ściągane są jednostki ratownicze z zewnątrz, co przedłuża rozpoczęcie akcji, skuteczność działania, zwiększa zagrożenie dla zdrowia, powiększa szkody w mieniu, potęguje degradację środowiska. Przy obecnym poziomie i jakości wyposażenia problemem byłoby przeprowadzanie dużych akcji ratowniczych. Ponadto na terenie Powiatu Węgrowskiego nie ma na chwilę obecną żadnego pojazdu z funkcją ograniczania stref skażeń chemiczno-ekologicznych. Obecnie posiadane samochody są typowymi pojazdami ratowniczo-gaśniczymi. W samochodach nie ma sprawnego systemu podtrzymywania ciśnienia w układzie pneumatycznym, co zwłaszcza w porze nocnej zwiększa czas dysponowania do działań.
  3. Wyeksploatowanie  posiadanego sprzętu – średnia wieku pojazdów strażackich posiadanych przez Komendę Powiatową Straży Pożarnej w Powiecie Węgrowskim wynosi 10,7 lat przy uśrednionej normie eksploatacyjnej wynoszącej 12,6 lat.
  4. Trudne warunki terenowe dla powadzenia akcji ratunkowych/gaśniczych - obszar Powiatu Węgrowskiego w ponad połowie pokryty jest obszarami chronionymi, gdzie ewentualny dojazd, a w szczególności prowadzenie akcji ratunkowych (np. gaśniczych) wymaga specjalistycznego sprzętu. Z uwagi na bardzo trudny teren działań warunki sprawnego poruszania się są kwestią podstawową. W terenie niezbędny jest tam samochód o napędzie terenowym 6x6 co pozwoli na szybkie i bezpieczne dotarcie na miejsce działań oraz zapewni możliwość odwrotu w sytuacjach gwałtownego rozwoju pożaru zwłaszcza w terenach leśnych.
  5. Hamowanie potencjału turystycznego regionu - tereny objęte wnioskiem, ze względu na wyjątkowe bogactwo środowiska naturalnego, unikalne kompleksy leśne (np. Nadbużański Park Krajobrazowy), liczne rezerwaty przyrody itd. stają się powoli miejscem coraz częściej odwiedzanym przez turystów.

                Dlatego też planowane przedsięwzięcie polegało będzie na podjęciu działań sprzyjającym poprawie bezpieczeństwa stanu środowiska naturalnego na obszarze powiatu węgrowskiego poprzez eliminacje zagrożeń bezpieczeństwa dla ludzi i  środowiska  poprzez budowę bazy dla Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego dla ochrony ludności i środowiska naturalnego oraz zakup specjalistycznych pojazdów ratowniczo-gaśniczych.

Niniejszy projekt rozwiąże m.in. problem z przestarzałą bazą funkcjonalną KP PSP w Węgrowie, która ogranicza prowadzenie bieżącej działalności oraz  brakiem stałej i długofalowej współpracy i monitoringu środowiska z różnymi służbami, w celu wczesnego ostrzegania i zapobiegania zagrożeniom, a także problem braku specjalistycznego sprzętu ratowniczo-gaśniczego.

Poprawa bezpieczeństwa ludności i stanu środowiska naturalnego na obszarze powiatu węgrowskiego poprzez eliminacje zagrożeń stwarzanych przez ruch drogowy, kolejowy, zakłady przemysłowe i inne zdarzenia losowe jakimi są powodzie, podtopienia, huragany, pożary jest niezbędna, a wybudowana baza pozwoli na odczuwalne zwiększenie poziomu ochrony obszaru powiatu węgrowskiego.

Wniosek został przygotowany przez pracowników Wydziału Inwestycji i Rozwoju w Starostwie Powiatowym w Węgrowie kierowanym przez p. Ewę Ufnal.

R

 
Michal Krupa