Wieści gminne

Październikowe informacje Burmistrza Łochowa:

• W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego Zastępca Burmistrza Łochowa zatwierdziła wybór najkorzystniejszych ofert:

- 10 października b.r. ofertę firmy InterTIM Pietrzak Ludmiła z Warszawyza cenę 92.250 zł, która ma realizować zadanie pn. „Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów”;

- 14 października b.r. ofertę Zakładu Konserwacji i Naprawy Sprzętu Pożarniczego „ERGAŚ” Ryszard Gajewski

z Budzisk za cenę 8.600 zł, który ma realizować zadanie pn. Wykonanie i montaż ogrodzeń przepompowni ścieków w miejscowościach Łochów i Budziska w terminie  do 15 grudnia b.r.;

- 18 października b.r. ofertę firmy MARKEN Systemy Antywirusowe Marek Markowski z Gdyni za cenę 2.784 zł, która ma realizować zadanie pn. Zakup serwisu Premium UTM Security Pack dla urządzenia Stormshield SN300 (router od sieci komputerowej);

- 21 października b.r. ofertę FHU KRAWO Wojciech Chanulak z Koszalina za cenę 20.837 zł mająca realizować zadanie pn. Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie (zakup i dostawa 7 komputerów stacjonarnych).

• W dniu 17. października b.r. w na podstawie protokołu konieczności zostały podpisane dwie umowy na roboty uzupełniające budynku zabytkowego dworca PKP w Łochowie, a dotyczące części dachu oraz wzmocnienia ściany szczytowej budynku, które muszą zostać wykonane celem prawidłowej realizacji inwestycji - wynagrodzenie za wykonanie ww. robót określono na 32.907 zł.

• Ogłoszono postępowania w trybie zapytania ofertowego na:

- zakup i dostawę oświetlenia dekoracyjnego na Aleję Łochowską w Łochowie,

- zakup i dostawę sceny wraz z barierkami i schodami w celu organizowania imprez kulturalnych w Gminie Łochów;

- uzupełnienie oświetlenia drogowego w Łochowie (ul. Gryczana, Starowiejska, Jałowcowa, Jaśminowa, Sęczyka i częściowo Chopina),  Ostrówku (ul. Polna), Kamionnie (ul. Podleśna), Barchowie, Kaliskach i Wólce Paplińskiej.

• Kwota wydatkowanych środków z tytułu programu „500+” na dzień 24.10.2016 roku wyniosła 8 572 295 zł.

• W Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, w którym zorganizowano Dzień Edukacji Narodowej wręczono medale i nagrody dla najlepszych nauczycieli. Wśród wyróżnionych nagrodą Ministra Edukacji Narodowej znalazła się Magdalena Sobiczewska - dyrektor SP 1 w Łochowie (na wniosek Burmistrza Łochowa).

• 21 października b.r. w ramach wizytacji JE ks bp Tadeusz Pikus spotkał się z pracownikami Urzędu Miejskiego.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na sfinansowanie kwotą 1.300 zł napraw blacharsko-lakierniczych oraz wymianę zamka w samochodzie Nissan Nawara służącym w OSP w Brzuzie;

- na dofinansowanie autokaru, który 15 października zawiózł „Gwizdalanki”, „Kapelę Łochowską” i zespół „Łochowianie”  na Węgrowskie Barwy Jesieni 2016 organizowane przez WOK w Węgrowie, co pozwoli na poszerzenie horyzontów działalności ww. zespołów oraz przyczynia się do promowania naszego miasta i gminy w zakresie piastowania tradycji i lokalnej kultury;

- na dofinansowanie kwotą 1.200 zł wymiany okien w świetlicy wiejskiej w Pogorzelcu, gdzie w złym stanie technicznym są dwa okna, a całościowy koszt ich wymiany wynosi 2.400 zł;

- na sfinansowanie kwotą 500 zł naprawy modułu selektywnego wywoływania odpowiedzialnego za łączność i alarmowanie jednostki operacyjno-technicznej do działań ratowniczo-gaśniczych OSP w Budziskach;

- na dowiezienie gimnazjalistów z Gwizdał, Ostrówka i Kamionny na zawody w piłce ręcznej, które odbyły się 24 października Gimnazjum w Łochowie;

- na udostępnienie autobusu szkolnego celem dowiezienia uczniów ze szkół podstawowych, którzy zadeklarowali chęć udziału w Biegu Sienkiewiczowskim przeprowadzonym 4 października b.r.;

- na udostępnienie autobusu 19 października b.r. celem dowiezienia uczniów kl. IIIa Zespołu Szkół w Ostrówku na basen w Ostrowi Mazowieckiej;

- na dowiezienie uczniów klas II wraz z opiekunami SP 3 w Łochowie na grób żołnierski na cmentarzu w Łochowie celem zapalenia zniczy oraz uczniów klas III tej szkoły pod pomnik poświęcony poległym w lesie pod Jerzyskami żołnierzom z AK i NSZ celem złożenia kwiatów i zapalenia zniczy;

- na dowiezienie gimnazjalistów na konkurs recytatorski poezji Cypriana Kamila Norwida, który odbył się 21 października b.r. w Pałacu w Łochowie;

- na dowiezienie uczniów Zespołu Szkół w Ostrówku oraz SP w Gwizdałach na I Rajd Pieszy Doliną Liwca, który odbył się 21 października b.r.;

- na udostępnienia autobusu celem dowiezienia dzieci z oddziału „0” z Zespołu Szkół w Ostrówku na przedstawienie teatralne w MiGOK w Łochowie;

- na udostępnienie autobusu szkolnego na wyjazd grupy 3-4 latków i 4 latków na występ „Bajeczki z Dziadunia teczki” organizowanego w MiGOK w Łochowie;

- na dofinansowanie zakupu 1,5 tony eko-groszku wykorzystywanego do ogrzania remizy OSP w Gwizdałach;

- na dofinansowanie kwotą 500 zł 3-dniowego X Biwaku Niepodległościowego „Łochowskie Ślady Niepodległości” organizowanego przez ZHP Komenda Hufca Doliny Liwca dla uczczenia i upowszechnienia pamięci i wiedzy na temat odzyskania niepodległości przez Polskę;

- na udostępnienie mikrobusu celem przewiezienia z Kołbieli do Łochowa grupy Bandurzystek z Ukrainy występujących podczas uroczystości nadania Hali Sportowej w Łochowie imienia Mariana Dzięcioła Burmistrza Łochowa.

• Z październikowego kalendarza spotkań Burmistrza Łochowa:

7.10. – zebranie z mieszkańcami Łochowa Fabrycznego;

8.10. – uczestnictwo w IV Zjeździe Oddziału Powiatowego Związku OSP w Węgrowie;

11.10. – udział w walnym zebraniu członków LGD „Bądźmy Razem”;

13.10. – uczestnictwo w akademii z okazji Święta Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Ostrówku;

14.10. – udział w uroczystościach, obchodach Roku Sienkiewiczowskiego w związku z setną rocznicą śmierci pisarza - noblisty oraz w gminnych uroczystościach z okazji Dnia Edukacji Narodowej przeprowadzonych w Szkole Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Kamionnie;

17.10. – udział w inauguracji kolejnego roku akademickiego Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku;

19.10. – spotkanie w Łochowie Fabrycznym w związku z opracowaniem programu rewitalizacji Gminy Łochów

20.10. – udział w uroczystościach odsłonięcia i poświęcenia tablicy upamiętniającej ostatnią wizytę Cypriana Kamila Norwida u wujostwa Hornowskich w Pałacu Łochów;

22.10. – udział w jubileuszu 25-lecia SDPS w Ostrówku;

24.10. – wspólne, z Zastępcą Burmistrza - Małgorzatą Łotarską, uczestnictwo w warsztatach: Dekoracje nagrobne na Dzień Wszystkich Świętych zorganizowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich w Remizie OSP w Jasiorówce;

24.10. – uczestnictwo w spotkaniu zorganizowanym w szkole w Gwizdałach z przedstawicielami GDDKiA oraz Wicemarszałek Senatu RP Marią Koc w sprawie planowanej budowy chodników przy DK62 w tej miejscowości, w którym uczestniczyli również przedstawiciele Urzędu Miejskiego, policji oraz radny gminny Jacek Owsianko;

25.10. – udział w spotkaniu samorządowców i nauczycieli z Wiceminister Teresą Wargocką zorganizowanym w WOK w Węgrowie przez Wicemarszałek Senatu RP Marię Koc, którego tematem była planowana reforma systemu oświaty.

• Zarządzenia Burmistrza Łochowa z poprzedniego miesiąca:

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 rok;

- w sprawie rozpoczęcia konsultacji Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2017 rok;

- w sprawie powołania rzeczoznawców którzy będą dokonywali wyceny zwierząt, produktów lub sprzętu utraconych w wyniku działań związanych ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt.

Pozostałe info gminne

• 3 listopada b.r. Operator Gazociągów Przemysłowych GAZ-SYSTEM S.A ogłosił przetarg na opracowanie dokumentacji projektowej i robót budowlanych w zakresie budowy stacji pomiarowej w miejscowości Dobre. Wymieniona wyżej stacja umożliwi, m.in. przyłączenie do sieci przesyłowej sieci dystrybucyjnej SIME Polska Sp. z o.o. zasilającej w paliwo gazowe odbiorców na obszarze miasta i gminy Łochów, gmin Dobre, Jadów i Strachówka.

• 4 listopada b.r. w Urzędzie Miejskim Burmistrz Łochowa, Robert Gołaszewski podpisał porozumienie o współpracy między Gminą Łochów, a Jednostką Strzelecką 5001 im. Dywizjonu Huzarów Śmierci Związku Strzeleckiego reprezentowanym przez Dowódcę st. sierż. ZS Michała Józefowskiego. Współpraca polegać ma na: pozyskiwaniu społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechnianiu działalności na rzecz obrony narodowej, kształtowaniu pozytywnego wizerunku oraz promocji profesjonalizacji Sił Zbrojnych RP, wychowaniu patriotycznym i edukacji proobronnej młodzieży oraz integrowaniu środowiska żołnierskiego i młodzieży szkolnej.

• 5 listopada b.r. w Hali Sportowej w Łochowie przeprowadzono Grand Prix Polski Cheerleaders Memoriał Mariana Dzięcioła.

• W dniu 28 października b.r. Burmistrz Łochowa podpisał z firmą INTERTIM - Pietrzak Ludmiła (Warszawa) umowę na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów. Termin realizacji zadania - 24 miesiące.

• Ogłoszono regulamin XVI Powiatowego Konkursu Literackiego "Pióro szuka talentu" organizowanego przez Publiczne Gimnazjum w Łochowie. Prace należy składać do 1 grudnia b.r.

• 22 października b.r. w Węgrowie odbyły się IV Mistrzostwa Województwa Mazowieckiego Strażaków PSP w Halowej Piłce Nożnej. W turnieju udział wzięło 8 drużyn, nasza węgrowska PSP zajęła w nim 4 miejsce.

• Ruszył nabór wniosków o dofinansowanie z Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” z dwóch obszarów:

- rozwój innowacyjności i przedsiębiorczości mieszkańców;

- wzrost aktywności mieszkańców i podnoszenie wiedzy w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych. Termin składania wniosków – do 22 listopada b.r. Szczegóły na www.lgdbadzmyrazem.pl 

• Są już wyniki EWD trzyletniego gimnazjów 2014-2016 mierzące graficznie na osi współrzędnych pozycję szkoły ze względu na wskaźniki wyniku końcowego egzaminów zewnętrznych oraz edukacyjną wartość dodaną (w uproszczeniu przyrost wiedzy). Szału nie ma – jeśli idzie o gimnazja z naszej gminy ale też i powiatu. W poszczególnych kategoriach (jest ich sześć, np. matematyka, przedmioty przyrodnicze, humanistyczne) jesteśmy o 4-5 punktów poniżej średniej wojewódzkiej (oś pozioma) i przeważnie poniżej średniej w przypadku EWD (oś pionowa). Szczegóły zobacz http://ewd.edu.pl

• Dnia 8 października br. w Węgrowie, odbył się IV Zjazd Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, na którym przedstawiono sprawozdanie z 5-letniej działalności ustępującego Zarządu. Złotym Znakiem Związku zostali odznaczeni: Komendant Powiatowy PSP w Węgrowie st. bryg. Jarosław Soszyński i druh Stanisław Rybak. Wytyczono nowe kierunki działań na kolejną kadencję. Wybrano nowe powiatowe władze ZOSP RP. Prezesem na kolejną kadencję ponownie został dh Ryszard Gajewski. Gratulujemy.

• Aż w dwóch pełnych wrześniowych odcinkach programu „Rolnik szuka żony” emitowanego przez TVP1 w niedziele o wieczornej porze i cieszącego się dużą oglądalnością, widzowie w całym kraju mogli podziwiać scenerię Pałacu Łochów i jego otoczenia, w jakiej odbywał się swoisty „casting” do dalszych odcinków tego programu. Lepszej promocji naszej lokalnej perełki nie trzeba.

• Coroczne święto myśliwych powiatu węgrowskiego Hubertus Węgrowski rozpoczął się 22 listopada w sobotę w Liwie, a w niedzielę (tradycyjnie już) na placu przy Parafii Św. Ojca Pio w Węgrowie sprawowana była msza św. koncelebrowana przez JE Ks. Bpa Tadeusza Pikusa. Tegoroczny Hubertus zyskał miano ogólnopolskiego. Węgrów odwiedzili myśliwi i leśnicy z całego kraju - uczestniczyło ponad 70 pocztów sztandarowych podczas Mszy św. i przemarszu na błonia przy Gdańskiej. Ponad tysiąc uczestników Hubertusa mogli wziąć udział w wielu atrakcjach, np. pokazie sokolniczym, wspólnym gotowaniu dziczyzny, pokazie mody myśliwskiej, prezentacji psów myśliwskich itp.

• W dniu 3 listopada b.r. odbyło się spotkanie Klubu Gazety Polskiej w Łochowie. Dokonano wyboru nowych władz: przewodniczącym został Tadeusz Łuniewski a wiceprzewodniczącym Grzegorz Wakulski. Spotkania klubu odbywają się w każdy pierwszy czwartek miesiąca. Kontakt 504 981 378.

• 9 listopada w pałacyku Państwa Paderewskich, obecnie Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach odbyła się uroczystość poświęcona 156. Rocznicy urodzin mistrza Ignacego Jana Paderewskiego wraz z referatem okolicznościowym wygłoszonym przez dr Mirosława Roguskiego oraz koncertem ….

• 4 listopada w MiGOK w Łochowie gościł Teatr Mazowiecki wystawiający komediodramat Anaty Gov „Boże mój!” (w oryginale „Oj Elohim!”). Pisała go mając świadomość choroby nowotworowej. Walkę z nią przegrała, ale jej sztuka nie jest zapisem zgorzknienia. W rolę bohaterów sztuki wcielili się Andrzej Mastalerz i Dorota Landowska. Jej premiera odbyła się w marcu tego roku w Teatrze Jaracza. 

• 18.XI. o godz. 19.00 w MiGOK w Łochowie zostanie wyświetlony film „Zakazany Bóg”. Jest to nowość wyświetlana w kinach od 6 listopada.

• 20.X. w MiGOK odbył się maraton filmowy, podczas którego w Paprotce wyświetlono: "Smoleńsk" (dwie projekcje), "Bociany", "Bridget Jones 3", "Ostatnia rodzina".

• Pod koniec jesiennej rundy A klasy ŁKS Łochów trzyma się kurczowo środka tabeli. Przy takim układzie powrót do „Okręgówki” (Warszawa I) mało prawdopodobny, aczkolwiek możliwy pod warunkiem, że w rundzie wiosennej zagramy niczym Legia z Realem. W XIV ostatniej kolejce (5.XI.) z Koroną Warszawa (ostatnia drużyna w tabeli) zremisowaliśmy 3:3. Wcześniej z Koroną Jadów (przedostatnia drużyna w tabeli) zasłużone zwycięstwo 3:0. Łącznie w jesiennej rundzie zebraliśmy 18 punktów.

• 24 października b.r. zmarł Eugeniusz Rudnik, urodzony w 1932 r. w Nadkolu, gdzie spędził również jesień swojego życia, polski kompozytor współczesny, inżynier elektronik i reżyser dźwięku, pionier muzyki elektronicznej i elektroakustycznej w Polsce, realizator ilustracji muzycznych do spektakli Teatru Polskiego Radia, Teatru Telewizji, około trzystu ilustracji muzycznych do filmów, odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

                R

 
Michal Krupa