Wrześniowe sesje

We wrześniu mieliśmy dwie sesje Rady Miejskiej: pierwsza planowa z 28.IX. i druga nadzwyczajna - dwa dni później, gdyż gorący temat zaplanowany na 28 września powołania poprzez przekształcenie tzw. CUW-u w miejsce ZOSS (ustawowy wymóg) został przeniesiony na ów dzień.

Sesja z 28 września odbyła sięw Miejsko i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie. Po informacji Burmistrza Łochowa na temat wydanych zarządzeń i podjętych decyzji w okresie między sesjami oraz zapytaniach i wolnych wnioskach nastąpiły odpowiedzi. Po czym przystąpiono do podjęcia uchwał:

- w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035;

 

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok;

- w sprawie utworzenia Centrum Usług Wspólnych w Łochowie - i tu zaczęło się, na tyle gorąco, że postanowiono, jak na wstępie.

Potem już poszło gładko. Przyjęto kolejne uchwały:

- w sprawie zmiany uchwały dotyczącej programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2016 roku zapewniając w budżecie gminy kwotę 167.492 zł na pokrycie kosztów związanych z programem, w tym na odławianie, transport i utrzymanie w schronisku oraz wszelkie zabiegi wykonywane w schronisku - 148.024 zł.

- w sprawie zmiany uchwały z 2003 dotyczącej przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów (to piąta już zmiana tej uchwały w ciągu ostatnich czterech lat);

- w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego poprzez przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenów zielonych Łochowa poprzez utworzenie parku miejskiego „Dębinka”, dla którego Gmina Łochów ubiegać się będzie o dofinansowanie z Funduszu Spójności;

- w sprawie przystąpienia Gminy Łochów do realizacji projektu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet II – Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach poprzez przedsięwzięcie pn.: „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”, dla którego Gmina Łochów ubiegać się będzie o dofinansowanie z Funduszu Spójności wraz z założonymi planami taryfowymi.

Sesja nadzwyczajna z dnia 30 września to tylko jeden punkt poświęcony sprawie określenia zasad wspólnej obsługi w ramach samorządowej jednostki organizacyjnej „Centrum Usług Wspólnych w Łochowie”. Tym razem uchwała została przyjęta. Centrum ma prowadzić obsługę jednostek budżetowych naszej gminy:

1) Samorządowe Przedszkole Nr 1 w Łochowie;

2) Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Baonu Nadbużańskiego Armii Krajowej w Łochowie;

3) Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie;

4) Publiczne Gimnazjum w Łochowie;

5) Zespół Szkół w Gwizdałach;

6) Zespół Szkół w Kamionnie;

7) Zespół Szkół w Ostrówku;

8) Samorządowy Dom Pomocy Społecznej ,,Pogodnej Starości” w Ostrówku;

9) Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łochowie.

Ma im zapewnić obsługę administracyjną, finansową i organizacyjną a ponadto z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości. Zakres obowiązków powierzonych Centrum został określony w statucie Centrum stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały:

1) obsługa finansowa - polegająca na prowadzeniu obsługi finansowo-księgowej ww. jednostek;

2) obsługa kadrowo-płacowa;

3) obsługa organizacyjna - polegająca na wspólnej organizacji zamówień publicznych;

4) obsługa prawna - polegająca na konsultacji oraz weryfikacji zgodności z prawem całokształtu działalności ww. jednostek;

5) wykonywanie zadań Gminy Łochów i Burmistrza Łochowa wynikających z funkcji gminy jako organu prowadzącego.

Centrum to rozpocznie swoją działalność z dniem 1 stycznia 2017 r. a dotychczasowi pracownicy ZOSS, za wyjątkiem tzw. brygady roboczej, mają być do niego przeniesieni. Na czele Centrum ma stać dyrektor wyłoniony w konkursie.

             R

 
Michal Krupa