I po rekultywacji

Dnia 22 września podpisano protokół kończący inwestycję związaną z rekultywacją wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie.

Składowisko odpadów zlokalizowane jest na działce o powierzchni ok. 3,5 ha we wsi Łojew. Zostało wybudowane na podstawie dokumentacji projektowej i wydanego pozwolenia na budowę. Półtorej roku temu decyzją Marszałka Województwa Mazowieckiego nastąpiło jego zamknięcie. Upłynął od tego momentu ponad rok, gdy 21 czerwca br. zawarto umowę na wykonanie rekultywacji wysypiska odpadów. Celem rekultywacji było ograniczenie szkodliwego oddziaływania składowiska na tereny przyległe oraz środowisko wód gruntowych. Wykonawcą zadania było Konsorcjum w składzie:

ZŁOMPOL PL Sp. z o.o., Sp. k. z Częstochowy oraz Przedsiębiorstwo Obrotu Surowcami Wtórnymi „ZŁOMPOL" Jończyk, Nowak Sp. j. również z Częstochowy. Wykonawcy robót udało się zakończyć prace półtora miesiąca przed terminem wskazanym w umowie (do 30 października br.). Rekultywowana kwatera składowiska odpadów obejmowała obszar 1,72. Wykonane prace mają wyeliminować negatywny wpływ wód deszczowych i roztopowych na bryłę składowiska, poprawią estetykę otoczenia, ograniczą negatywne oddziaływanie powstającego gazu składowiskowego.

Środki na sfinansowanie ww. przedsięwzięcia uzyskano z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie pożyczki oraz dotacji (po 173.656 zł).

                R

 
Michal Krupa