Wieści gminnej

Sierpniowe decyzje i inne info Burmistrza Łochowa

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na sfinansowanie kwotą 1100 zł naprawy motopompy FOX, na prośbę Zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej w Łochowie Aleja Węgrowska w której uszkodził się akumulator oraz sterownik silnika;

- na sfinansowanie zakupu 35 kg trawy (693 zł) do posiania na działce, która docelowo będzie służyła jako boisko oraz farby (130 zł) do malowania bramek - na rzecz społeczności wsi Barchów. Mieszkańcy sami uprzątnęli działkę z chaszczy, krzewów i śmieci oraz przywieźli 5 samochodów żwiru na wyrównanie terenu;

 

- na dofinansowanie kwotą 1000 zł oprawy muzycznej oraz zakupu nagród w konkursach organizowanych w ramach Pikniku Rodzinnego „Pożegnanie Lata”, który odbył się 20 sierpnia w Ostrówku.

• Sierpniowe spotkania Burmistrza Łochowa:

- 1 sierpnia - spotkanie ze Starostą Węgrowskim, Krzysztofem Fedorczykiem w sprawie remontu drogi w Ogrodnikach;

- 5-7 sierpnia - Rewizyta na zaproszenie delegacji z włoskiej Gminy Tignale. Włosi gościli w Łochowie w styczniu br. Podczas wizyty we Włoszech padły propozycje podpisania partnerstwa we współpracy samorządów, wymiany kulturowej, turystycznej, itp. Delegaci z Łochowa zorganizowali wyjazd na koszt własny;

- 11 sierpnia - Spotkanie w Urzędzie Miejskim na temat opracowania Gminnego Programu Rewitalizacji;

- 15 sierpnia - uczestnictwo we Mszy św. w Budziskach w intencji poległych żołnierzy;

- 20 sierpnia - wyjazd do Ostrówka, gdzie zorganizowano Piknik Rodzinny „Pożegnanie Lata”;

- 21 sierpnia - udział w obchodach uroczystości 72 rocznicy bitwy pod Jerzyskami oraz Święta Wojska Polskiego - przy pomniku w jerzyskim lesie;

- 24 sierpnia - udział w Konwencie wójtów i burmistrzów powiatu węgrowskiego zorganizowanym w Pałacu Łochów;

- 26 sierpnia - spotkanie z wojewodą mazowieckim, Zdzisławem Sipierą na UKSW, gdzie odbyło się szkolenie na temat Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej 2016-2019 w województwie mazowieckim;

- 29 sierpnia - wizyta delegacji PKP PLK Siedlce w sprawie powołania komisji odnośnie konserwacji rowu na odcinku od ul. Świerkowej do rzeki Liwiec.

• Sierpniowe zarządzenia Burmistrza Łochowa:

- w sprawie ustalenia numeracji porządkowej nowo powstałym ulicom w miejscowości Gwizdały;

- w sprawie aktualizacji numerów porządkowych ustalonych dla miejscowości Nadkole;

- w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na 2016 r;

- w sprawie niewykonania prawa pierwokupu nieruchomości położonej w mieście Łochów (dwukrotnie);

- w sprawie wprowadzenia zmian w regulaminie organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Łochowie, zmienionego zarządzeniem z 31 maja br.;

- w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków dyrektora Samorządowego Przedszkola Nr 1 w Łochowie;

- w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego norm i zasad zaopatrzenia pracowników w odzież i obuwie robocze oraz sprzęt ochrony indywidualnej.

Pozostałe info gminne

• Tylko trzy dni opóźnienia było po stronie wykonawcy (firma MIKST Sp. z o.o. z Węgrowa)  budowy drogi będącej przedłużeniem ulicy Wyspiańskiego, przez las do Jasiorówki (Choina), wyraźnie usprawniającej ruch drogowy na tzw. Zatorzu, do liceum i gimnazjum oraz dla mieszkańców Jasiorówki i Nowych Budzisk. Wyznaczony firmie umową z 30 czerwca br. termin oddania do użytku tego odcinka (610 m) był bardzo krótki - bo do 31 sierpnia (żeby tak autostrady i trasy szybkiego ruchu w takim tempie budowano).

• Producenci mleka, którzy zmniejszą dostawy będą mogli wnioskować o pomoc unijną. Realizacja mechanizmu rozpocznie się w drugiej dekadzie września 2016r. w Agencji Rynku Rolnego. Wsparcie będzie wynosić 14 EUR za 100 kg mleka w odniesieniu do ilości odpowiadającej różnicy między mlekiem dostarczonym w trakcie okresu referencyjnego, a mlekiem dostarczonym podczas okresu redukcji. Szczegóły na stronie internetowej ww. Agencji.

• 11 września w sanktuarium w Loretto doroczne uroczystości odpustowe ku czci Matki Bożej Loretańskiej, poszerzone o obchody 150 rocznicy urodzin bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego. Tradycyjnie już pielgrzymi z Kamionny, Ostrówka i Łochowa ruszą niedzielnym rankiem do tego sanktuarium. Po raz pierwszy ruszą też pątnicy z Drohiczyna (piątek 9.IX.), do których będą dołączać po drodze (Sokołów Podlaski, Węgrów, Stoczek) kolejni pielgrzymi. Przemierzać będą pod hasłem „Od chrzcielnicy do grobu bł. ks. Ignacego Kłopotowskiego” (urodził się w Korzeniówce k/Drohiczyna, pochowany w Loretto).  

• W związku z utrzymującym się stale zjawiskiem kierowania do przedsiębiorców wpisanych do CEIDG – odpłatnych ofert, przesyłanych przez prywatne rejestry o nazwach zbliżonych do „CEIDG” informujemy: WPIS I ZMIANA W CEIDG SĄ BEZPŁATNE.

• 30.09.2016 r, godz. 17.00  - otwarcie wystawy prac: Małgorzaty Pepłowskiej, Jadwigi Kresy i Katarzyny Bali - wielkich twórczyń tkactwa artystycznego na Mazowszu. Wernisaż odbędzie się w "Galerii MiGOK"- galerii artystycznej  Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. 

• W dożynkach wojewódzkich jakie odbyły się 4 września w Otwocku wśród licznych konkursów, najważniejszy z nich to konkurs na najładniejszy tradycyjny wieniec dożynkowy. W konkursie tym (zaprezentowano 21 wieńców) Powiat Węgrowski zajął pierwsze miejsce, wyprzedzając Powiat Gostyniński.

• Narodowe czytanie również u nas - zorganizowała je Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie zapraszając miłośników książki na Narodowe Czytanie powieści ,,Quo Vadis'' Henryka Sienkiewicza, jakie odbyło się 7 września br. w sali konferencyjnej Liceum Ogólnokształcącym w Łochowie.

• Ruszyła jesienna runda rozgrywek A klasy Warszawa I, w której znalazł się po spadku z ligi okręgowej nasz ŁKS - seniorzy. Po czterech meczach tej rundy - niestety dolna część tabeli 9 miejsce i 4 pkt (dwie porażki, jedno zwycięstwo i ostatnio (3.09) remis z KS II Łomianki. Kolejne mecze seniorów:

- 10.09 godz. 16:00 ŁKS Łochów - WKS Rząśnik

- 18.09 godz. 11:00 Huragan II Wołomin -  ŁKS Łochów

- 21.09 godz. 17:00 ŁKS Łochów - UKS Kamionek

- 25.09 godz. 16:00 AON Rembertów - ŁKS Łochów

- 22.10 godz. 11:00 Mazur Radzymin - ŁKS Łochów

- 05.11 godz. 13:30 Korona Warszawa - ŁKS Łochów.

•Bieżącym numerem Gazety Łochowskiej zamykamy dziewiętnasty rok wydawania tego miesięcznika (każdego roku po 12 wydań). Jeśli dorzucić do tego 32 edycje Głosu Łochowa z połowy lat 90-tych XXw., tj. od 14 numeru, mamy za sobą 21 i pół roku wydawniczej działalności.

                R

 

Z sierpniowych sesji Rady Miejskiej

Były to dwie sesje, jedna nadzwyczajna, druga - zwyczajna, chyba jednak nadzwyczajna, gdyż przyjęto ponad 50 uchwał.

• Sesja z 8 sierpnia była sesją nadzwyczajną, podczas której przyjęto tylko jedną uchwałę:

- w sprawie ustalenia pensum dla nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych oraz w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów określając je następująco:

1) w grupach mieszanych, obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i innych grup wiekowych, w których dzieci w wieku sześciu lat stanowią mniej niż 50% dzieci w grupie wynosi 25 godzin;
2) w grupach mieszanych obejmujących zarówno dzieci sześcioletnie jak i innych grup wiekowych, w których dzieci w wieku sześciu lat stanowią 50% dzieci w grupie i więcej niż 50% dzieci w grupie wynosi 22 godziny;
3) ustalając liczbę dzieci w wieku sześciu lat, o której mowa w pkt 1 i 2 bierze się pod uwagę wszystkie dzieci, które w trakcie roku szkolnego ukończą co najmniej sześć lat.

• Sesja z 31 sierpnia była sesją zwyczajną, gdzie podjęto uchwały:

- w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2016-2035, a w niej m.in. wprowadzenie przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia w latach 2017-2019 parku miejskiego za 4 mln zł oraz wprowadzenie nowego zadania dotyczącego gospodarki wodno-ściekowej z limitem wydatków 9,4 mln zł;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2016 rok, w tym zmniejszenie wydatków majątkowych o 213 tys. zł (poprzez zmniejszenia i zwiększenia), np. zdjęcie 50 tys. zł z dokumentacji termomodernizacji SP 1, zdjęcie z rekultywacji wysypiska w Łojewie kwoty 252 tys. zł, zmniejszenie środków o 50 tys. zł na zagospodarowanie terenu ŁKS Łochów, przy zwiększeniu wydatków majątkowych, np. na parking przy hali sportowej (o 115 tys. zł), rewitalizację dworca przy PKP (o 35 tys. zł), ogrodzenie przy SP 3 (o kwotę 20 tys. zł). Jednocześnie nastąpiło zwiększenie wydatków bieżących o około 300 tys. zł. Zmalały też dochody o ponad 150 tys. zł;

 

 
Michal Krupa