Nielegalne odprowadzanie wód opadowych

Samorządowy Zakład Gospodarki Komunalnej w Łochowie informuje, że prowadzona jest akcja wykrywania nielegalnego odprowadzania wód opadowych i roztopowych (traktowanych jako ścieki opadowe ) oraz wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej.  

Kontrola ma na celu wykrycie nielegalnych podłączeń i polegała ona będzie na  zadymianiu instalacji kanalizacyjnej specjalnym urządzeniem (zadymiaczem). Metoda ta polega na wtłoczeniu dymu do kanału odprowadzającego ścieki sanitarne, który wydobywając się na zewnątrz wskazuje drogi i miejsca połączeń. Ukazanie się dymu np. w rynnach budynku lub wpustach przed garażem jest jednoznacznym dowodem na połączenie systemu odprowadzania wód opadowych lub roztopowych z kanalizacją sanitarną, która powinna przyjmować wyłącznie ścieki bytowe z poszczególnych gospodarstw domowych. Zaistnienie takiej sytuacji będzie dokumentowane (m.in. fotograficznie), a właściciel nieruchomości wzywany pisemnie o odłączenie rur

„deszczowych” od kanalizacji sanitarnej w wyznaczonym terminie. Po upływie tego terminu, niedostosowanie się do przepisów ustawy, skutkować będzie sankcjami finansowymi. O dokonaniu  odcięcia Zakład musi być pisemnie poinformowany. Warto w tym miejscu przypomnieć, iż obowiązujące przepisy zabraniają wprowadzania ścieków opadowych i wód drenażowych do kanalizacji sanitarnej w myśl art. 9. ust. 1. Ustawy z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst jednolity: Dz. U. 2015 poz. 139, 1893).

Informujemy że wytworzony dym jest zupełnie bezpieczny dla zdrowia i życia ludzi oraz zwierząt a także nie ma negatywnego oddziaływania na roślinność. Przeprowadzenie przedmiotowej kontroli odbywa się bez konieczności wstępu na teren kontrolowanej nieruchomości.

Deszczówka, trafiając do kanalizacji sanitarnej wywołuje szereg groźnych konsekwencji, zarówno dla mieszkańców, jak i przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego oraz środowiska naturalnego. Przy intensywnych opadach może dojść do przepełnienia kanalizacji, co powoduje jej niedrożność, a w następstwie tzw. cofkę ścieków do budynków. Efektem może być uciążliwy fetor, lokalne podtopienia ściekami, czy w ekstremalnych przypadkach – zalanie posesji. Deszczówka płynąca kanalizacją sanitarną to także obciążenie dla przepompowni ścieków i oczyszczalni. Wody opadowe zamiast do rzeki, trafiają właśnie do oczyszczalni. Ma to znaczący wpływ na wzrost kosztów jej funkcjonowania, co bezpośrednio przekłada się na cenę odprowadzania i oczyszczania ścieków.

 
Michal Krupa