Jakie zmiany czekają polską edukację?

27 czerwca br. w Toruniu odbyła się konferencja podsumowująca Ogólnopolską Debatę o Edukacji „Uczeń. Rodzic. Nauczyciel - Dobra zmiana”.

Anna Zalewska, Minister Edukacji Narodowej podkreśliła, że edukacja w Polsce to właśnie uczeń, rodzic i nauczyciel. Natomiast resort edukacji i organy prowadzące pełnią funkcje służebną wobec tych podmiotów oraz szkoły.  Powinny one w harmonii współpracować na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli i właśnie tej harmonii Pani Minister oczekuje i będzie do niej dążyła.

Podsumowując debaty Pani Minister wskazała na podstawowe obszary, które wymagają zmian:

UCZEŃ

 

- rozwój czytelnictwa,

- rozwiązania na rzecz poszerzania świadomości historycznej uczniów poprzez m.in. zwiększenie liczby godzin historii w podstawie programowej,

- aktywizacja społeczna poprzez działalność rady dzieci i młodzieży przy MEN, wolontariat, opiekę nad szkołami polonijnymi,

- zmiany w zakresie wychowania fizycznego poprzez między innymi powrót do SKS-ów,

- dążenie do nowoczesności: nauka programowa w szkołach - szerokopasmowy Internet w każdej szkole (w ciągu 2 lat) oraz nauka języka obcego w szkole,

- zmiany w edukacji zawodowej poprzez stopniowe wprowadzanie dualnego systemu kształcenia oraz włączenie pracodawców w obszar kształcenia zawodowego,

- wprowadzenie szkoły branżowej - jako szkoły kadr dla gospodarki,

- możliwość zdawania matury po szkole zawodowej i pójścia na studia wyższe ale tylko do poziomy licencjata,

- przeprowadzanie egzaminów zawodowych przez Centra Kształcenia Praktycznego,

- szkoła specjalistyczna a nie szkoła specjalna: wprowadzenie diagnozy funkcjonalnej i powołanie wiodących poradni psychologiczno-pedagogicznych,

- połączenie programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz przygotowanie podstawy programowej dla godzin do dyspozycji wychowawcy klasy,

- utworzenie rady szkoły w każdej szkole,

- rejestracja każdej osoby pojawiającej się na terenie szkoły.

NAUCZYCIEL

- zmiany w zakresie ewaluacji zewnętrznej - ograniczenie ewaluacji zewnętrznej całościowej do sytuacji przewidzianych prawem, zmiana kształtu raportów z ewaluacji,

- zmniejszenie biurokracji poprzez rezygnacje z prowadzenia dokumentacji tzw. godz. karcianych,

- zmiany w organizacji nadzoru pedagogicznego - organizacja narad, konferencji dla dyrektorów,

- upowszechnianie dobrych praktyk w zakresie organizacji szkoły, wprowadzenie rejonów wizytacyjnych,

- odstąpienie od losowego wyboru wizytatorów do przeprowadzenia kontroli,

- zmiany w awansie zawodowym - rozszerzenie obecnej trzystopniowej skali oceny pracy nauczyciela (dodanie oceny zadowalającej i szczególnie wyróżniającej),

- wprowadzenie nowego stopnia awansu - nauczyciel specjalista, wydłużenie pierwszego stażu z 9 miesięcy do 1 roku i 9 miesięcy,

- uwzględnienie udziału doradcy metodycznego w procedurach awansu,

- określenie statusu nauczyciela polonijnego,

- wprowadzenie krajowego planu doskonalenia zawodowego nauczycieli - obowiązkowe wyodrębnienie środków na doskonalenie nauczycieli, w tym organizacji doradztwa metodycznego w wysokości 1% planowanych rocznych wydatków na wynagrodzenia osobowe nauczycieli, obowiązek przekazywania 20% z ogólnej puli środków wyodrębnionych na doskonalenie zawodowej nauczycieli w celu organizacji doradztwa metodycznego na terenie województwa, przez organy prowadzące szkoły,

- obowiązkowa akredytacja placówek doskonalenia nauczycieli.

FINANSOWANIE

- subwencja oświatowa na 6-latka objętego wychowaniem przedszkolnym w kwocie około 4 300 zł od 2017 r.

- wsparcie finansowe dla małych szkół,

- zwiększony dodatek dla wychowania klasy,

- uzależnienie subwencji szkolnictwa branżowego od zapotrzebowania rynku pracy,

- dążenie do likwidacji obowiązku rozliczania średniego wynagrodzenia na każdym stopniu awansu zawodowego.

STRUKTURA SZKOLNICTWA

- cel reformy w obliczu niżu demograficznego – uratowanie potencjału polskiej edukacji,

- wprowadzenie cykliczności etapów szkolnych (wprowadzenie 4-letniego liceum ogólnokształcącego i wzmocnienie edukacji wczesnoszkolnej), dokonanie zmian programowych,

- nowa struktura szkół podstawowych – kl. I-VIII z edukacją wczesnoszkolną w klasach I-IV

Docelowa struktura szkolnictwa:

  1. Szkoła powszechna: poziom podstawowy – klasy I-IV oraz poziom gimnazjalny – klasy V-VIII
  2. Liceum Ogólnokształcące: klasy I-IV
  3. Technikum: klasy I-V
  4. Szkoła branżowa: stopień I – klasy I-III oraz stopień II – klasy I-II (zmiana od 2017 r.)

          Za: Warto wiedzieć, wyd. ZPP, 27 czerwca 2016

 
Michal Krupa