Wieści gminne - Marzec 2013

 • Mieszkańcy Łochowa na dwóch spotkaniach konsultacyjnych z władzami gminy, m.in. w niedzielę 3 marca opowiedzieli się za ustaleniem stawki odpłatności za wywóz odpadów komunalnych od ilości osób zamieszkujących posesję. Przyp. Red.: Od 1 lipca br. wchodzą nowe zasady opłat za wywóz odpadów stałych.

 • W lutym dwukrotne odbyły się spotkania z inwestorem (PKP PLK), wykonawcą i projektantami modernizacji linii kolejowej na odcinku Warszawa-Rembertów-Sadowne. Ze strony Gminy Łochów oprócz Burmistrza i służb Urzędu Miejskiego w powyższym spotkaniu uczestniczyli też radni z Komisji Infrastruktury. Źródłem sporu pozostaje modernizacja ul. Dolnej na odcinku od ulicy Szkolnej do przejazdu kolejowego w Jasiorówce (1,6 km) i przejście  dla pieszych od ul. Żeromskiego do Al. Łochowskiej. W powyższej sprawie Burmistrz Łochowa spotkał się ze Starostą Węgrowskim - Krzysztofem Fedorczykiem aby ustalić wspólną strategię do rozmów z PKP w tej sprawie. O problemie rozmawiali również radni miejscy  w dniu 7 marca, aby wypracować maksymalnie korzystną dla mieszkańców gminy, ale i do zaakceptowania  przez inwestora koncepcję.

  Najbardziej problematyczne punkty (na terenie naszej gminy) modernizowanej linii kolejowej to:
  - likwidacji przejazdu kolejowego kat. „A" w km 59,638 (ul. Żeromskiego, strzeżony przejazd na „Wymysłach”) modernizowanej linii kolejowej,
  - skrzyżowanie linii kolejowej z drogą gminną nr 420407W Łochów-Jasiorówka,
  - skrzyżowanie linii kolejowej z drogą gminną 420414W Barchów-Budziska (likwidacja przejazdu),
  - skrzyżowanie linii kolejowej z drogą gminną Zagrodniki-Brzuza (likwidacja przejazdu).

  Szeroko o modernizacji linii kolejowej pisaliśmy w lutowym numerze GŁ.

 • Ulica Kolejowa znalazła się na 6 miejscu w rankingu dróg gminnych woj. mazowieckiego do przebudowy  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Koszt inwestycji 1,5 mln zł. Czekamy na podpisanie umowy z Wojewodą Mazowieckim. Dofinansowanie dostało 18 gmin na Mazowszu (na 315) i na 183 złożone wnioski. Nie miał szczęścia wniosek Starosty Węgrowskiego na przebudowę ulicy Szkolnej i Wyspiańskiego i znalazł się poza możliwością sfinansowania w 2013 r.

 • Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony:

  - na przebudowę (modernizacja) technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewicach. Spośród  czterech złożonych ofert wybrano ofertę FUNAM Sp. z o.o. z Wrocławia za cenę ryczałtową 5.472.270 zł brutto; 14 lutego zawarto z wykonawcą stosowną umowę;
  - na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Majdan. Spośród jedenastu złożonych ofert wybrano ofertę EKOTECH Paweł Jarząbek (Wiśniewo k/Zambrowa) za cenę 62.922 zł brutto;
  - na utrzymanie czystości ulic, chodników i placów gminnych w roku 2013 na terenie miasta Łochów. Wpłynęły dwie oferty z cenami: 9.084 zł oraz 15.000 zł za 1 miesiąc usługi. Wybrano ofertę z niższą ceną Wykonawcy - Zakład Usługowy Zygmunt Pióro z Łosiewic;
  - napełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji zadania „Przebudowa (modernizacja) technologii uzdatniania wody w Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewicach, Gmina Łochów”.Spośród 5 ofert, wybrano ofertę f-my Stanisława Kordka z Rumi k/Gdańska za cenę: 62.730 zł.

 • Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu ofertowego na inwentaryzację wyrobów zawierających azbest wraz z aktualizacją Programu usuwania wyrobów zawierających azbest. Wpłynęły cztery oferty o rozpiętości cenowej od 20.000 do 25.830 zł. Wybrano ofertę z najniższą ceną: Meritum Competence, Krzysztof Pietrzak z Warszawy.

 • Przeprowadzono postępowanie w trybie przetargu ofertowego na aktualizację analizy finansowej projektu "Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów". Wpłynęła jedna oferta za cenę 16.483  zł brutto: Michał Muszyński (Katowice) z którym została podpisana umowa.

 • Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu ofertowego na opracowanie programu i przeprowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnej dotyczącej gospodarki odpadowej na terenie Gminy Łochów. Wpłynęła 1 oferta za cenę brutto 26.900 zł, Business Communication Group Sp. z o.o. z Piły.

 • Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu ofertowego na dostawę materiałów biurowych w roku 2013 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie. Wpłynęły 2 oferty na 2 części postępowania. Zamawiający za najkorzystniejszą uznał w części 1 i 2 ofertę PH REDIS, Jan Kamecki z Siedlec za cenę: w części 1 (dla Urzędu Miejskiego): 14.642 zł, w części 2 (dla Jednostki Realizującej Projekt) : 1.101 zł.

 • Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poinformował, że wniosek Gminy Łochów o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Laskach, Gm. Łochów” został rozpatrzony pozytywnie. Uchwałą Zarządu umorzono kwotę 13.980 zł. Również wniosek o umorzenie części pożyczki zaciągniętej na realizację zadania „Wykonanie zabudowy samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Budziskach” został rozpatrzony pozytywnie. Kwota umorzenia 15.970 zł.

 • 12 lutego w Urzędzie  Miejskim w Łochowie odbyło się kolejne spotkanie Komisji Infrastruktury i Rozwoju  Gospodarczego przy Radzie Miejskiej w Łochowie w sprawie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W spotkaniu udział wzięli:  sołtysi, przedstawiciele rad sołeckich,  radni z terenu naszej gminy oraz pracownicy Urzędu Miejskiego w Łochowie. Projekty planów miejscowych reprezentowali pracownicy wykonawcy Biura Planowania Rozwoju Warszawy. Omawiano projekty dotyczące wsi:

  - Ogrodniki, Zagrodniki (etap 9),
  - Kamionna, Dąbrowa, Zambrzyniec, Matały (etap 10),
  - Baczki, Majdan (etap11),
  - Wólka Paplińska, Kalinowiec (etap 12).

 • Po uwzględnieniu zgłoszonych uwag - projekty w/w planów zostaną przesłane do uzgodnień, zgodnie z obowiązującym prawem, a po uzgodnieniach wyłożone do publicznego wglądu, o czym Burmistrz Łochowa poinformuje poprzez ogłoszenie w prasie i na stronie internetowej gminy.

 • W siedzibie Nadleśnictwa Łochów został przeprowadzony przetarg pisemny nieograniczony na zakup nieruchomości gruntowych, stanowiących działki o nr ewid. 2554/37 o pow. 0,3720 ha i 2554/39 o pow. 0,5441 ha opisane w ewidencji gruntów jako drogi  położone na terenie miasta Łochowa, będące własnością Skarbu Państwa w Zarządzie Nadleśnictwa Łochów. Gmina Łochów nabyła w/w nieruchomości za kwotę 49.211 zł brutto na przedłużenie ulic Wyspiańskiego i Żeromskiego w Łochowie.

 • Burmistrz Łochowa ustalił stawki za media dotyczące wynajmu lokali gminnych (OSP, Świetlice): cena wody -  3,05 zł/m³, energia elektryczna - 0,60 zł/KWh, ścieki (kanalizacja) – 6,34 zł/m³, ścieki (wywóz szambiarką) – 17,24 zł/m³.

 • W dniu 24 stycznia br. odbyło się spotkanie Burmistrza Łochowa z właścicielami dworku w Barchowie,  sołtysem i Radnym Barchowa w sprawie odbudowy rowu odwadniającego południowo-wschodnią część Barchowa.

 • Miejski i Gminy Ośrodek Kultury w Łochowie przekazał do Urzędu Miejskiego w Łochowie nakłady poniesione na utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Brzuza na bazie szkoły.

 • Podczas spotkania Komisji Zdrowia, Oświaty i Kultury z klubami sportowymi, jakie odbyło się dn. 11 lutego,  przyjęto zaproponowany przez Burmistrza Łochowa podział środków finansowych na sport w gminie Łochów na 2013 rok: ŁKS Łochów – 94.000 zł (w tym Wertepowiec 10.000 zł), LKS Ostrówek – 86.000 zł, KS Laskar – 14.000 zł, KS Liwia – 30.000 zł, KS Olimpia - 35 000 zł i szkolne zespoły sportowe (SZS)– 20.300 zł. W budżecie na rok 2013 zaplanowano kwotę 279.300 zł.  Propozycja podziału wykorzystuje środki w 100%. Ponadto w budżecie zaplanowano na rok 2013 kwotę 400.000 zł na budowę zaplecza ŁKS - u w Łochowie – budowa rozpoczęta w 2013 roku. Ponadto wydatki na sport w gminie Łochów na 2013 rok dotyczą szacunkowej kwoty 150.000-200.000 zł. Tyle bowiem wynosić będą koszty płac i koszty materiałowe (prąd, ogrzewanie, środki czystości) związane z utrzymaniem sali sportowej przy PSP Nr 3 i kompleksem boisk „Orlik”.

 • Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:

  - na dofinansowanie zakupu dwóch akumulatorów do samochodu strażackiego marki STAR L70 dla OSP Brzuza kwotą około 1.250 zł, 2 sztuk akumulatorów do samochodu pożarniczego GBA 2,5/20 nr rej WWEL 950 dla OSP Łochów Fabryczny kwotą około 1.300 zł oraz dwóch opon do samochodu pożarniczego WWE T 96 dla OSP w Pogorzelcu - koszt około 2.000 zł;

  - na sfinansowanie zakupu akumulatora do motopompy typu FOX dla OSP Ostrówek - koszt zakupu około 300 zł;

  - na dofinansowanie kwotą 1.200 zł wyjazdu czterech uczniów Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Sadzewiczowej wraz z opiekunem na symulację obrad ONZ w których to obradach młodzież  Łochowskiego Liceum uczestniczy już od 10 lat;

  - na objęcie honorowym patronatem „Łochowskiej  Wiosny Poezji - Łochów 2013” organizowanej przez Bibliotekę Publiczną w Łochowie, przy udziale MiGOK w Łochowie i Grupy Poetyckiej IWA oraz na dofinansowanie zakupu nagród książkowych w kwocie 400 zł.

  - na udostępnienie autobusu szkolnego na wyjazd drużyny ULKS „Olimpia” na Międzynarodowy Turniej do Orzysza w dniach 1-2 lutego 2013 r.;

  - na dofinansowanie XII edycji konkursu literackiego „Pióro szuka talentu” kwotą 500 zł.

 • W ramach meczów sparingowych przygotowujących do wiosennej rundy ŁKS Łochów wygrał 2:0 z Koroną Ostrołęka, zremisował 1:1 z Czarnymi Węgrów, a ostatnio przegrał 2:4 z Drukarzem W-wa. Pierwszy mecz tej rundy już 17 marca (u nas) z Victorią Kałuszyn.

 • 24 marca w łochowskim Domu Kultury, godz. 14.00, w ramach Bajkowej Niedzieli Teatr Legendarium  z Koziebród – zaprasza dzieci na spektakl „Wielkanocne tarapaty”. Wstęp wolny.

 • 27 marca, godz. 18.00 w DK - w Międzynarodowy Dzień Teatru - przypomnienie Wrocławskiego Teatru Pantomimy Henryka Tomaszewskiego. Prowadzi Elżbieta Pastecka. Po krótkim wstępie zaprezentowane zostaną filmy z najlepszymi jego spektaklami.

R

 
Michal Krupa