Archiwum

Wieści gminne - Czerwiec 2016

Decyzje i inne info Burmistrza Łochowa

• Ogłoszono następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

- przebudowa ulicy Wyspiańskiego w Łochowie - odcinek dł. 610 m od rzeki Wilżanka
do ulicy Żeromskiego,

- przebudowa ul. Broniewskiego w Ostrówku (odcinek dł. 295 m),

- budowa sieci wodociągowej Łochów ul. Myśliwska - Barchów,

 

- rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie,

• Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych

- w części 1: dok. p-k budowy ul. Wolności i ul. Osiedlowej w Łochowie, JULTREX Adam Rosiński (Tłuszcz) - 35.547 zł;

- w części 4: dok. p-k budowy chodnika w Łopiance, również JULTREX Adam - 29.397 zł.

• Zamawiający podpisał 6.V. umowy z ww. Wykonawcą. Termin wykonania - do 5 miesięcy od podpisania umowy. Jednocześnie Zamawiający unieważnił postępowanie w części 2 (dok. p-k ul. Leśnej w Kamionnie) oraz w części 3 (dok. p-k rozbudowy drogi w Jasiorówce oraz ul. Żeromskiego w Łochowie o chodnik jednostronny) - nie złożono żadnej oferty.

• Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na utrzymanie czystości na terenie miasta i Gminy Łochów  na rzecz ZU Zygmunt Pióro (Łosiewice) - 14.245 zł/m-c na okres do 30.04.2017 r.

Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na opracowanie dokumentacji niezbędnej do wystąpienia z wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Spójności dla przedsięwzięcia „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Łochów”. Wpłynęły 3 oferty - wybrano PROKSEN Sp. z o.o. (Toruń) - ofertę za 28.290 zł.

• Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na rozbudowę i przebudowę budynku SDPS „Pogodnej Starości” w Ostrówku”. Za najkorzystniejszą uznano ofertę ZHU-B Edward Rafałek (Węgrów) z ceną 125.100 zł.

• Przeprowadzono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na budowę ulic os. Leśna w Łochowie - wykonanie 4 łączników do ul. Sikorskiego. Wpłynęły 3 oferty - za najkorzystniejszą uznano ofertę Konsorcjum firm: GRANAR Sp. z o.o. (Lider) oraz INVEST (Partner) – obydwie z W-wy za cenę 24.648 zł.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:

- na dofinansowanie kwotą 40 tys. zł Festiwalu Zbliżenia Kultur w ramach Dni Łochowa;

na dofinansowanie kwotą 1,4 tys. zł wycieczki w Tatry dla  uczniów II klasy Gimnazjum przy Zespole Szkół w Gwizdałach;

- na sfinansowanie kwotą 5 tys. zł organizacji 50-lecia powstania ŁKS Łochów;

- na dofinansowanie kwotą 6 tys. zł obchodów związanych z jubileuszem 90-lecia powstania OSP w Łochowie przy Alei Węgrowskiej;

- na dofinansowanie kwotą 5 tys. zł wyjazdu zespołu cheerleaders do Wiednia na Mistrzostwa Europy Cheerleaders;

- na dofinansowanie kwotą 1 tys. zł wycieczki do Wrocławia dla członków Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów O/Łochów.

Pozostałe info gminnne

• Na placu targowym w Łochowie dn. 1 czerwca, po godz. 16-ej, w niesprzyjającej aurze, zorganizowano Dzień Dziecka. Były występy taneczne i wokalne, konkursy, pokaz pierwszej pomocy, a na koniec spektakl Teatru Kalejdoskop „1000 lat od domu”.

• Obchody 75. Rocznicy Śmierci Ignacego Jana Paderewskiego odbędą się w Łochowie 22 czerwca. Początek godz. 12.00 - uroczysta msza św. w kościele parafialnym, godz. 14.00 – część artystyczna w LO, zakończenie godz. 18.00 koncertem muzyki fortepianowej pod pomnikiem Paderewskiego (vis a vis DK). Patronat Senatu RP.

• Najpierw rondo główne (skrzyżowanie dróg krajowych) w Łochowie przebudowywano przez dwa tygodnie, by właściwie pozostało po staremu, a obecnie modernizowane jest rondo z rozjazdem na os. Leśna. Zgodnie z opisem technicznym, zarówno w poprzedniej modernizacji jak i obecnej, prace podzielono na dwa etapy. W każdym z etapów prace są prowadzone na połowie ronda, zaś ruch odbywa się wahadłowo w ciągu drogi krajowej nr 50. Ruch sterowany jest sygnalizacją świetlną.

• Od dnia 1. czerwca br. została otwarta kasa biletowa Kolei Mazowieckiej na stacji kolejowej Ostrówek Węgrowski. Natomiast łochowska kasa, z uwagi na rozpoczętą rewitalizację budynku dworca kolejowego wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury (prace idą pełną parą, rozebrano nawet stropy, wspierając podporami odpowiednio ściany) została przeniesiona do blaszanego pawiloniku przy przystanku autobusowym.

• Wreszcie w miejsce ciągłych porażek ŁKS Łochów odnotował na własnym boisku dwa z kolei remisy: z Sokołem Serock 1:1 i Świtem II Nowy Dwór Maz. 2:2. Zaś 5 czerwca na wyjeździe z Promnikiem Łaskarzew odnieśliśmy nawet zwycięstwo 1:0. Jednak spadek do klasy A nieunikniony. Do lokaty „szansy” na pozostanie w okręgówce (do drużyny Bór Regut - 14 miejsce w tabeli) brakuje nam aż 13 punktów, a zostały do rozegrania tylko dwa mecze.

                R