Archiwum

Zagospodarowanie terenu przy PKP Cz. II

Cz. II

Ustalenia zawarte w planie odpowiadają ustaleniom zawartym w prognozie oddziaływania na środowisko, w tym w szczególności dotyczące minimalizacji negatywnego oddziaływania na środowisko t.j.:

- zakaz lokalizacji przedsięwzięć mogących zawsze znacząco i potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, z wyjątkiem garaży, parkingów samochodowych lub zespołów parkingów wraz z towarzyszącą im infrastrukturą, o powierzchni użytkowej nie mniejszej niż 0,5 ha, przy czym przez powierzchnię użytkową rozumie się sumę powierzchni zabudowy i powierzchni zajętej przez pozostałe kondygnacje nadziemne i podziemne mierzone po obrysie zewnętrznym rzutu pionowego obiektu budowlanego,

 

- nakaz zapewnienia właściwego poziomu hałasu wewnątrz budynków, poprzez zastosowanie środków technicznych i technologicznych takich jak: przegrody o odpowiedniej izolacyjności w pomieszczeniach oraz pozostałych urządzeń zmniejszających uciążliwości wywołane ruchem drogowym i kolejowym dla budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi zlokalizowanych w zasięgu ponadnormatywnego oddziaływania hałasu:

a) drogi krajowej nr 50 zlokalizowanej poza obszarem planu,

b) linii kolejowej nr 6 zlokalizowanej poza obszarem planu;

- nakaz aby oddziaływanie wynikające z przeznaczenia terenu nie powodowało przekroczenia standardów jakości środowiska.

W uchwale tej określono, że ma to być typowy naziemny oświetlony parking dla samochodów osobowych, ewentualnie parking wielopoziomowy realizowany w formie zamkniętego obiektu budowlanego (nie wyższego jak 10 m), w tym w systemie „park & ride”, w którego uzupełnieniu znalazłaby się wolnostojąca portiernia o maksymalnej powierzchni użytkowej do 20 m2 oraz zabudowa usługowa towarzysząca działalności parkingu, z zakresu handlu, gastronomii - o maksymalnej powierzchni użytkowej do 200 m2 i miejsca postojowe dla rowerów. Minimalny udział powierzchni terenu biologicznie czynnego w stosunku do powierzchni działki budowlanej - co najmniej 25%.

Wjazd i wyjazd z parkingu ma być bezpośrednio na K-50. Wszystko pięknie tylko potrzebny inwestor.

                R