Archiwum

Z sesji Rady Miejskiej

27 kwietnia odbyła się kolejna sesja VII kadencji Rady Miejskiej w Łochowie podczas której uchwałami zdecydowano:

- o kształcie Strategii Rozwoju Gminy Łochów na lata 2016 -2022 z perspektywą do 2027 r.;

- określono zasady i tryb przeprowadzania konsultacji społecznych z mieszkańcami gm. Łochów;

- o zmianach w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2016–2035 oraz w budżecie gminnym na rok bieżący;

 

- o sposobie konsultowania z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi na rzecz pożytku publicznego projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji;

- o odstąpieniu od obowiązku zachowania trybu przetargowego dla zawarcia umowy dzierżawy gruntu na którym znajduje się otwór obserwacyjno-badawczy wód podziemnych – dotyczy dzierżawy na okres 10 lat części nieruchomości, o pow. 25 m2, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 6/8, położonej w Kaliskach;

- o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie działki nr ew. 405/29, położonej w obrębie wsi Kaliska - na podstawie wniosku

właściciela nieruchomości (zabudowa letniskowa).

                R