Archiwum

Z dwóch marcowych sesji Rady Miejskiej

• Podczas pierwszej marcowej, z 9 marca br. sesji radni określili uchwałami:

- zarządzono pobór podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości w drodze inkasa, wyznaczono inkasentów i określono wysokość wynagrodzenia za inkaso - 7% od sum zainkasowanych z tytułu podatków i wynagrodzenie roczne w wysokości 1400 zł. Na inkasentów wyznaczono:

1. Barchów - Zbigniew Jarzec.
2. Budziska - Stanisława Górska.
3. Baczki- Ewa Śliwoska.
4.Burakowskie - Maria Owsionko.


5. Brzuza - Monika Kostrzewa.
6. Dąbrowa - Patrycja Kowalczyk-Gołaszewska.
7. Gwizdały - Małgorzata Kułak.
8. Jasiorówka- Monika Krasieńko.
9. Jerzyska - Jarosław Grodkowski.
10. Kamionna - Krystyna Kielan.
11. Kalinowiec - Małgorzata Kalata.
12. Kaliska - Krzysztof Dudkiewicz.
13. Karczewizna - Zenon Szczęsny.
14. Laski - Bożenna Decyk.
15. Łazy - Henryk Zalewski.
16. Łojki - Monika Kościesza.
17. Łopianka - Ewa Januszewska.
18. Łojew - Mariusz Siwek.
19. Łosiewice - Romana Nowak.
20. Majdan - Katarzyna Kurek.
21. Matały - Paweł Strąk.
22. Nadkole - Czesława Rudnik.
23. Ogrodniki - Magdalena Bańska - Moleń.
24. Ostrówek - Karol Narzymski.
25. Pogorzelec - Stanisława Biernacka.
26. Szumin - Katarzyna Kowalska.
27. Twarogi - Małgorzata Kochanowska.
28. Wólka Paplińska- Mariola Sulich.
29. Zagrodniki - Kazimierz Wróblewski.
30. Zambrzyniec - Agata Janiszewska - Grzymała.
31. Samotrzask- Adam Osemka.

- ustalono wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;

- zwolniono w części (25%) z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w części dotyczącej gospodarstw domowych, rodziny wielodzietne, o których mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;

- zmieniono uchwałę z 16 września 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (bez wezwania „z góry”, do 10 dnia m-ca, a letniskowcy do 10 czerwca);

- wybrano metodę ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty: 8,00 zł miesięcznie od mieszkańca (selektywna zbiórka odpadów) i 16,00 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny, od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe w wysokości 180,00 zł, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, jeśli nie selektywny – to dwukrotność tej kwoty. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego - zatem pewnie na dniach;

- uwzględniono skargę wniesioną przez Prokuratora Rejonowego w Węgrowie na uchwałę z 23 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzoru informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

• Podczas drugiej roboczej, zwyczajnej sesji Rady Miejskiej w Łochowie z  dnia 23 marca br. przyjęto następujące uchwały:

- postanowiono zaciągnąć kredyt bankowy w kwocie 2.350.957 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Łochów oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, źródłem spłaty mają być udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych, a spłata ma nastąpić w latach 2018-2035;

- postanowiono zaciągnąć w WFOŚiGW w Warszawie długoterminową pożyczkę w kwocie 339.864 zł na sfinansowanie planowanego deficytu Gminy Łochów w związku z rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie, źródłem spłaty mają być wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, a spłata pożyczki ma nastąpić w latach 2017-2026;

- wprowadzono zmiany w budżecie Gminy Łochów na 2016 r. m.in. jako wynik ww. uchwał pożyczkowo-kredytowych, a tym samym w WPF na lata 2016-20125;

- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w mieście Łochów (zob. materiał w GŁ: Zagospodarowanie terenu przy PKP);

- zmieniono uchwałę z ub. roku w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łochów", tzn. w tytule tamtej uchwały po słowie „przyjęcia” dorzucono słowo „do realizacji”, rzecz banalna, a u prawników niezbędna, konieczna, nawet pod rygorem unieważnienia uchwały;

- zmieniono uchwałę sprawie przyjęcia Rocznego Programu Współpracy Gminy Łochów z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2016 r. doprecyzowując wydatkowanie środków;

- wprowadzono zmiany w uchwale z 2006 r. a dotyczącej statutu Miejsko - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Łochowie;

- przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Łochów w 2016 r. Na jego realizację wyasygnowano kwotę 77968 zł i ma on zapobiegać bezdomności bezpańskich zwierząt oraz opiekę nad nimi (umowa ze „Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt” Radysy k/Białej Piskiej), zapobiegać wzrostowi populacji zwierząt bezdomnych, w szczególności poprzez sterylizację i kastrację bezdomnych kotów i psów, a także usypianie ślepych miotów w uzasadnionych przypadkach (umowa z Gabinetem Weterynaryjnym pp. Armanowskich), zapewniać opiekę bezdomnym zwierzętom, w szczególności poprzez poszukiwanie nowych właścicieli dla zwierząt;

- uchwalono Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na 2016 r., którego źródłem finansowania są środki finansowe pochodzące z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych wynoszące 393.600 zł;

- wyrażono zgodę na wyodrębnienie środków funduszu sołeckiego w budżecie gminy na 2017 r.

                R