Archiwum

Zagospodarowanie terenu przy PKP, cz. I

Rada Miejska w Łochowie przyjęła dnia 23 marca br. uchwałę w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w Łochowie. Chodzi o 0,48 ha terenu położonego między torami kolejowymi przy stacji kolejowej Łochów a drogą krajową K-50, czyli wis a wis wylotu do pięćdziesiątki z ul. Sienkiewicza, wis a wis terenu kościelnego.

Podstawą do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tego terenu była uchwała z 20 maja 2015 r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów Alei Łochowskiej i PKP w mieście Łochów.

 

Obecnie na terenie objętym planem znajdują się budynki składu węgla oraz plac składowy i parking. Przez teren ten przebiega sieć wodociągowa i elektroenergetyczna, a w jego sąsiedztwie przebiegają sieci kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

W ramach prac projektowych nad planem poddano go procedurze formalno-prawnej związanej z jego zaopiniowaniem, uzgodnieniem i konsultacją społeczną. Sporządzono też prognozę oddziaływania na środowisko. Ze względu na znaczną odległość od obszarów Natura 2000 przedstawiono następujące dwa warianty alternatywne zagospodarowania przestrzennego:

I wariant – gdy nie nastąpi żadne zainwestowanie, teren nie zostanie zagospodarowany, pozostanie w aktualnym użytkowaniu - zmiany można ocenić jako korzystne, ze względu na pozostawienie istniejącego stanu środowiska,

II wariant – gdy plan nie zostanie uchwalony, zmiany można ocenić jako niekorzystne, ze względu m.in. na możliwą realizację dowolnych budynków usługowych bez ograniczeń związanych z ochroną środowiska, na podstawie obowiązującego planu. Do projektu planu lub prognozy oddziaływania na środowisko nie wpłynęły żadne uwagi.

W prognozie wykazano, że zaproponowane w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego rozwiązania odnoszą się przede wszystkim do zagospodarowania terenu objętego planem. Uznano również, że przy stosowaniu się do wytycznych prognozy, a także przy kontroli przez służby wojewódzkie i samorządowe prowadzonych inwestycji oraz przestrzeganiu zasad zagospodarowania wynikających z miejscowego planu, zaproponowane w nim zmiany sposobu zagospodarowania nie spowodują żadnej degradacji środowiska przyrodniczego. Z tego powodu miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego można było uznać za zgodny z zasadami ochrony środowiska.

                R