Archiwum

Krok w przód (w tył)

Do czwartku 22 stycznia br. mieliśmy (Red.) nadzieję, że ziszczą się usłyszane dnia 16 grudnia ub.r. w programie TV Trwam „Łochów koleją podzielony” z cyklu „Po stronie prawdy” słowa wypowiedziane przez p. Burmistrz, że właśnie zapadły tego dnia w Warszawie ustalenia PKP PLK S.A. uruchomienia w ciągu trzech najbliższych miesięcy w osi jezdni ul. Żeromskiego tymczasowego przejazdu kolejowego z zaporami i istniejącego do połowy 2017 roku. Jednak nadzieja ta została w nas zachwiana. Do tego dnia w pobliżu obecnego prowizorycznego przejścia dla pieszych było miejsce, przestrzeń do umieszczenia tegoż przejazdu, gdyż nie było tam jeszcze zainstalowanych metalowych, konstrukcyjnych słupów podtrzymujących dźwiękochłonne ekrany. Tego dnia (22 stycznia) słupy te jednak w tym miejscu zainstalowano (od strony ul. Dolnej). Chyba nie po to by za dwa miesiące demontować je.

 

Chociaż z drugiej strony, widząc jakie rzeczy w naszym kraju w temacie inwestycje się dzieją, że to jest możliwe. Wskazuje na to wypowiedź Zastępcy Dyrektora Departamentu Kolejnictwa - Macieja Gładygi stwierdzającego, iż do czasu wybudowania, ukończenia prac modernizacyjnych, w tym wybudowania przejścia podziemnego w rejonie ulicy Żeromskiego, podjęte wspólnie z inwestorem, czyli PKP PLK S.A. nadzwyczajne działania doprowadzą do rozwiązania problemu. Owym rozwiązaniem problemu ma być wykonanie w śladzie obecnie istniejącego przejścia dla pieszych przejazdu technologicznego kategorii A - funkcjonującego na czas budowy podziemnego przejścia, a który to przejazd wraz z zabudową urządzeń sterowania ruchem kolejowym kat. A, wdrożeniem rozwiązań pozwalających na ich zasilenie i obsługę ma być uruchomiony w końcu marca 2016 r.

Ustosunkowano się również do prac w rejonie ulicy Dolnej, stwierdzając, że są one ściśle monitorowane przez PKP PLK S.A. w taki sposób aby przebiegały bez zakłóceń oraz były ukończone „bez nieuzasadnionej zwłoki”.

W podobnym tonie wypowiedziała się Zastępca Dyrektora Biura Zarządu i Kontroli - Małgorzata Zych z centrali PKP PLK S.A. w piśmie skierowanym do przewodniczącego Rady Miejskiej - Andrzeja Suchenka, które wpłynęło do tut. Urzędu dnia 3 lutego br., a będącego odpowiedzią na stanowisko Rady Miejskiej z 14 grudnia ub. r., wypracowanego podczas burzliwego tego dnia posiedzenia:

„(…) W związku z tym, że wykonawca prac nie ukończył przebudowy ul. Dolnej zdecydowano o pozostawieniu tymczasowego przejścia dla pieszych w miejscu zlikwidowanego przejazdu w km 59,638 oraz o odtworzeniu przejazdu technologicznego kategorii A w km 59,670 trasy E-75 w terminie do 31.03.2016 r. Pragniemy nadmienić, że zarówno przejście dla pieszych jak i przejazd technologiczny ulegną likwidacji po zakończeniu prac inwestycyjnych w IV kwartale 2016 r.

Informujemy jednocześnie, że docelowo ciągu ul. Żeromskiego w km 59,600 trasy E-75 wybudowane zostanie podziemne przejście dla pieszych. Ogłoszenie przetargu na zaprojektowanie i budowę przejścia planowane jest na początek II kwartału 2016 r. Planowany termin realizacji inwestycji to lata 2017-18. Do czasu realizacji ww. inwestycji mieszkańcy Łochowa będą mieli możliwość korzystania z przejścia podziemnego na stacji Łochów oraz z przejścia na ww. przejeździe kolejowym w km 60,322 przedmiotowej linii kolejowej.

Odpowiadając na pytanie dotyczące budowy wiaduktu drogowego nad drogą krajową nr 50 w km 60,332 linii kolejowej nr E -75, informujemy, że ogłoszenie przetargu na budowę planowane jest na III kwartał 2016 r.,  realizacja inwestycji na lata 2018-2019. Pragniemy w odniesieniu do postulatu budowy przejscia dla pieszych przez przejazd kolejowy w DK nr 62 w okolicach ul. Wyszkowskiej informujemy, że układ drogowo-kolejowy został odtworzony zgodnie z przekrojem ww. drogi. Według planów i przekroju przedmiotowej drogi krajowej do przejazdu nie prowadzą żadne ciągi piesze. Pragniemy jednocześnie podkreślić, że w km 57,915 linii kolejowej nr E-75, w miejsce ww. przejazdu, Spółka planuje budowę tunelu drogowo-pieszego. Wyżej wspomniana inwestycja będzie realizowana w ramach projektu CEF pn.: „Prace na linii E75 na odcinku Czyżew – Sadowne wraz z robotami pozostałymi na odcinku W-wa Rembertów – Sadowne” Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana w dniu 17.11.2015 r. Planowany termin ogłoszenia przetargu to 10.2016 r.

Jeśli chodzi o termin dokończenia modernizacji ul. Dolnej pragniemy poinformować, że wykonawca inwestycji przystąpił do asfaltowania przedmiotowej ulicy. Wykonany został odcinek ul. Szkolnej do przepustu leżącego w odległości ok. 400 m od ul. Żeromskiego. Z początkiem lutego 2016 r. na odcinku od przepustu do ul. Żeromskiego planowane jest ułożenie warstwy nawierzchni asfaltowej (przy sprzyjających warunkach pogodowych). Natomiast odcinek ul. Dolnej od ul. Żeromskiego do drogi powiatowej Jasiorówka – Brzuza wykonawca odbuduje do końca lutego 2016 r. (przy sprzyjających warunkach pogodowych).

Wykonawca deklaruje, że chodnik dla pieszych oraz mostek na kanale kolejowym na stacji w ostrówku zostaną wykonane w terminie 1 tygodnia od ustania niesprzyjających warunków pogodowych (zamarznięty grunt). Natomiast zniszczone drogi gminne i powiatowe oraz zasypane rowy melioracyjne zostaną odtworzone do 30.11.2016 r. czyli do czasu zakończenia prac inwestycyjnych w Łochowie.

Pragniemy podkreślić, że PKP PLK S.A. dokłada wszelkich starań, aby prace inwestycyjne realizowane przez Spółkę na trasie E-75 przebiegały w sposób jak najmniej uciążliwy dla mieszkańców miasta i gminy Łochów. (…)”

Ton wypowiedzi p. Zych podobny lecz o wiele bardziej szczegółowy, a z których to szczegółów można wyczytać, że i owszem przejście i przejazd w osi  ul. Żeromskiego od kwietnia br. zaistnieją, ale tylko do końca IV  kwartału tego roku, tj. zakończenia robót inwestycyjnych w Łochowie.

Kolejna informacja przybliżająca nas do uruchomienia tymczasowego przejazdu w osi ul. Żeromskiego jest taka, że PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji Regionu Centralnego, Zespół ds. modernizacji linii kolejowej E75 wyznaczyło na 9 lutego br. na godz. 12.00 w ciągu ul. Żeromskiego zebranie komisji określającej warunki budowy tymczasowego przejazdu technologicznego kat. A w km 59,712 linii kolejowej nr 6 - powiadamiając o tym: PKP PLK S.A. Zakład Linii Kolejowych w Siedlcach, PKP PLK S.A. Sekcja eksploatacji Małkinia, Urząd Miejski w Łochowie, Stanisława Sadowskiego - Inżyniera Projektu Biuro Realizacji Inwestycji Koltech Inwestor Sp. z o.o. i firmę Torpol S.A. Biuro Budowy E75.

Może to już taka polska, świecka tradycja, by zrobić krok do przodu, wcześniej trzeba wykonać krok w tył.

                R