Archiwum

Info gminne

Informacje oraz decyzje p.o. Burmistrza Łochowa – Urszuli Kalinowskiej

 Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i modernizacji budynków gminnych. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą została uznana:

- w części 1: Modernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie, oferta nr 2, złożona przez Wykonawcę: POWERSUN Sp. z o.o. (Lublin), z ceną oferty: 29.520 zł;

 

- w części 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Dolnej w Łochowie, oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: GARMINA.eu (Toruń),z ceną oferty: 10.900 zł;

- w części 3: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 2 w Łochowie, oferta nr 14, złożona przez Wykonawcę: KOWAGO – INŻYNIERIA, Nejman Barbara (Wiązowna), z ceną oferty: 16.974 zł;

- w części 4: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie, oferta nr 14, złożona przez Wykonawcę: j.w., z ceną oferty: 18.696 zł;

- w części 5: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 10 w Łochowie, oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: GARMINA.eu (Toruń), z ceną oferty: 14.990 zł;

- w części 6: Modernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Łochowie przy ul. Węgrowskiej, oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: j.w.,z ceną oferty: 22.900 zł;

- w części 7: Modernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Brzuzie, oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: j.w., z ceną oferty: 16.000 zł;

- w części 8: Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Pogorzelcu, oferta nr 3, złożona przez Wykonawcę: j.w., z ceną oferty: 18.000 zł.

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego pn. Wykonanie audytu oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Łochów. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert o rozpiętości cen od 19.900 zł do 41,950 zł. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą została uznana oferta nr 4 złożona przez Cities Lighting Consultants Sp. z o.o. (Warszawa) z ceną oferty: 19.900 zł.

 W ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i modernizacji budynków gminnych, wpłynęło 9 ofert na poszczególne części postępowania:

- Część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi gminnej Kamionna (ul. Kościelna) – Karczewizna,

- Część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Rzecznej, ul. Stawowej, ul. Ogrodowej, ul. Wiklinowej, ul. Topolowej, ul. Klonowej w Łochowie,

- Część 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Wolności i ul. Osiedlowej w Łochowie,

- Część 4: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Leśnej w Kamionnie, 

- Część 5: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi w Jasiorówce do ul. Żeromskiego w Łochowie, 

- Część 6: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej rozbudowy drogi gminnej w Jasiorówce oraz w Łochowie (ul. Żeromskiego) o chodnik jednostronny,

- Część 7: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Broniewskiego i ul. Granicznej w Ostrówku,

- Część 8: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy drogi gminnej tzw. Alei Grabowej w Łochowie,

- Część 9: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Łopianka.

 Dokonano podziału środków  finansowych na sport w gminie Łochów w 2016 roku. Dotacje otrzymają:

- ŁKS Łochów - 107 tys. zł;

- LKS Ostrówek - 88 tys. zł;

- ULKS Olimpia Łochów - 55 tys. zł;

- Liwia Łochów - 48 tys. zł.

Razem 298 tys. zł.

 W ramach wydatków bieżących 2016 r. na sport gminny zostanie wydane: na SKS-y - 17 tys. zł, Cheerleaders - 20 tys. zł, na animatora sportu - 12 tys. zł i Klub SP 3 w Łochowie - 5,7 tys. zł. Natomiast w rezerwie pozostawiono 10,9 tys. zł. Ponadto planuje się w 2016 roku c.d. modernizacji budynku ŁKS Łochów (370 tys. zł) i zakup sprzętu do hali sportowej w Łochowie (10 tys. zł).

 Wyrażono zgodę:

- na udostępnienie busa szkolnego w dniu 09/10 stycznia br. na wyjazd drużyn unihokeja na mecz Salming Ekstraligi  Mężczyzn w Nowym Targu oraz autobusu Solina na turniej eliminacyjny młodzików w Warszawie w dniu 9. stycznia br.;

- na zakup 1 tony opału (ekogroszku) do ogrzania remizo-świetlicy OSP Gwizdały;

- na dofinansowanie kwotą 1 tys. zł XV edycji konkursu literackiego „Pióro szuka talentu” w dziedzinie poezji i prozy;

- na sfinansowanie kwotą 800 zł naprawy samochodu pożarniczego STAR 244 GBA 20/10, polegającej na naprawie poduszek zawieszenia silnika;

- na sfinansowanie kwotą 600 zł zakupu rękawic ochronnych i tarcz szlifierskich do przecinarki spalinowej jako uzupełnienie uzbrojenia osobistego strażaka oraz sprzętu do akcji poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa technicznego;

- na zwrot do Gminy Łochów gruntów o pow. 9750 m², stanowiących środek trwały Stacji Uzdatniania Wody w Łosiewicach;

- na objęcie honorowym patronatem III Ogólnopolskich Szaradziarskich Mistrzostw Łochowa organizowanych w MiGOK w dniu 13 luty br. oraz udzielono wsparcia finansowego na organizację imprezy w kwocie 500 zł;

 Między 31 grudnia ub.r. a 31 stycznia br. wydano zarządzenia w sprawie:

- rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Łochowie w 2016 roku,

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015,

- opracowania planu finansowego dochodów i wydatków z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami w 2016 r,

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na rok 2016,

- ustalenia harmonogramu czynności w postępowaniu rekrutacyjnym oraz postępowaniu uzupełniającym na rok szkolny 2016/2017 dla przedszkoli  i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Łochów,

- rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Laski, Karczewizna, Twarogi.

Pozostałe info gminne

 Dnia 20 stycznia br. podpisano w Pałacu w Łochowie umowę partnerską Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca. Stronami umowy są gminy: Jadów, Łochów i Wyszków; powiaty: węgrowski, wołomiński i wyszkowski; powiatowe urzędy pracy w Węgrowie i Wołominie, a także dwie lokalne grupy działania: LGD "Bądźmy Razem" (pow. węgrowskiego) i LGD Równiny Wołomińskiej. Zobowiązali się oni podejmować wspólne inicjatywy w zabieganiu o środki na budowę infrastruktury wzdłuż rzeki Liwiec, będącej bazą rozwoju tego obszaru głównie poprzez rozwój turystyki, edukacji, przedsiębiorczości, rynku pracy, a także tworzenie marki i produktów lokalnych.

 20 lutego (sobota) o godz. 18.oo w MiGOK odbędzie się spektakl „Promieniowanie. Sceny z życia Marii Skłodowskiej-Curie” Jarosława Sokoła. Bilety w cenie 35 zł w sprzedaży w biurze MiGOK.

• Od 1 stycznia 2016 r. w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnychw Łochowie funkcjonuje punkt nieodpłatnej pomocy prawnej - zob. „Pomoc prawna w Łochowie”.

                R