Archiwum

Pomoc prawna w Łochowie

Zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 roku o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej, od 1 stycznia 2016 roku na terenie gminy Łochów funkcjonuje punkt  nieodpłatnej pomocy prawnej. Pomoc prawna udzielana będzie przeciętnie  przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie. Punkt funkcjonuje w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Łochowie, ul. Wyspiańskiego 18.

Poniedziałek        - godz. 10.00 – 14.00

Wtorek                  - godz. 10.00 – 14.00

Środa                     - godz.   8.00 – 12.00

Czwartek              - godz.   8.00 – 12.00

Piątek                    - godz.   8.00 – 12.00

 

Punkt obsługiwany jest przez radców prawnych i adwokatów wskazanych przez  samorządy adwokackie. Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

•    osoby, które nie ukończyły 26. roku życia,

•    osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej,

•    osoby, które ukończyły 65. lat,

•    osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

•    kombatanci, weterani,

•    zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Pomoc prawna polega na:

•    poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym,

•    przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

•    wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego;

•    pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym;

•    sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

•    prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego oraz prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej,

•    przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.