Archiwum

Oświatowe zamieszanie

Obecny Parlament co i rusz zaskakuje, również w temacie oświaty. Najważniejsze zmiany wprowadzone w ustawie o systemie oświaty przyjętej w końcówce grudnia ubiegłego roku przez Sejm RP to:

- prawo dziecka od 3 do 5 roku życia do korzystania z wychowania przedszkolnego,

- obowiązek odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego w przedszkolu lub innej formie wychowania przedszkolnego przez dziecko 6-letnie,

 

- obowiązek szkolny od 7 roku życia,

- prawo dziecka do rozpoczęcia edukacji szkolnej – na wniosek rodziców – od 6 roku życia, pod warunkiem odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego lub uzyskania opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości wcześniejszego przyjęcia dziecka do szkoły podstawowej w przypadku niekorzystania przez dziecko z przygotowania przedszkolnego,

- możliwość odroczenia obowiązku szkolnego – w przypadkach uzasadnionych ważnymi przyczynami rozpoczęcie spełniania przez dziecko obowiązku szkolnego może być odroczone, nie dłużej jak o jeden rok;

- wydłużenie możliwości odroczenia obowiązku szkolnego w przypadku dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do 9 roku życia;

- odroczenie wejścia w życie przepisu dotyczącego obligatoryjnego przekształcania oddziałów przedszkolnych w przedszkola, z jednoczesnym tworzeniem zespołów szkolno-przedszkolnych,

- wzmocnienie roli kuratora oświaty, który ma być powoływany i odwoływany przez ministra ds. oświaty.

O likwidacji gimnazjów i czteroletnich liceach na razie cicho.

                R