Archiwum

Kolejowa udręka

Okres świąteczno-noworoczny oraz mrozy pierwszych dni stycznia sprawiły, że w temacie przywrócenie przejazdu i przejścia kolejowego w osi ulicy Żeromskiego oraz modernizacja ulicy Dolnej mamy zastój.

Niewywiązanie się inwestora PKP PLK S.A. z wcześniejszych ustaleń z władzami Łochowa to głównie zamknięcie przejazdu kolejowego w osi ulicy Żeromskiego, którą biegnie droga do SP nr 1, a dla mieszkańców Jasiorówki, ulicy. Dolnej i Żeromskiego brak możliwości dotarcia do przystanku autobusowego usytuowanego za torami przy drodze krajowej K-50 oraz do dwóch sklepów spożywczych.

 

Modernizowana linia kolejowa, chcąc nie chcąc, przecina Łochów na odcinku około 3 km, dzieląc miasto na dwie części, które łączy jedynie jeden przejazd, położony na dodatek 50 metrów od ronda, na którym krzyżują się dwie krajowe drogi: K-50 i K-62. Stanowi to ogromną uciążliwość dla mieszkańców. Przed przystąpieniem do prac modernizacyjnych oraz w ich trakcie inwestor zapewniał, że prowadzący do SP nr 1 przejazd zostanie utrzymany do czasu wybudowania bezpiecznego przejścia podziemnego dla pieszych. Ale, jak to z obietnicami bywa: nie ma ani przejścia podziemnego ani przejazdu, jest natomiast na prędce wykonane (zapewne w obawie przed eskalacją działań mieszkańców) prowizoryczne przejście przez tory, które zagraża bezpieczeństwu pieszych, zwłaszcza dzieci, które podążają do szkoły. Ponadto przejście podziemne w obrębie stacji kolejowej „Łochów” budowane w okresie letnim też jest nieczynne - przyczyna techniczna.

Protokół likwidacji przejazdu w osi ulicy Żeromskiego wskazywał na konieczność zachowania ciągu dla pieszych, docelowo budowy przejścia podziemnego oraz budowy ul. Dolnej (równoległej do linii kolejowej) z ciągiem pieszo-rowerowym - począwszy od przejścia podziemnego w obrębie stacji kolejowej do następnego przejazdu (tzw. przejazd jasiorówkoski, na Brzuzę). Ponadto ciągu drogowym ul. Dolnej przeszkodą, jak na razie nie do pokonania okazuje się przepust na Wilżance oraz wyjazd z tej ulicy na przejazd kolejowy w Jasiorówce, która to ulica w tym miejscu to właściwie jednokierunkowy pas drogowy szerokości 2,5 m.

Za zgodą Gminy Łochów przejazd został zamknięty przez Wykonawcę lecz nie dopełnił on obowiązku realizacji prac w zakresie ulicy Dolnej. Jednocześnie pozostawiono przejście dla pieszych, jednakże z uwagi na jego umiejscowienie (przecinające 4 tory) podjęto decyzję o jego przeniesieniu o ok. 80 metrów w kierunku Małkini aby przebiegało jedynie przez 2 tory. Działanie to wraz z ograniczeniem prędkości pociągów w jego obrębie do 20 km/h ma na celu zapewnienie bezpieczeństwa osobom korzystającym z przejścia, jednak mieszkańcy tego „komfortu” nie czują.

W wyniku spotkań z przedstawicielami Rady Miejskiej w Łochowie, Marszałkiem Województwa Mazowieckiego oraz osobą wykonującą zadania Burmistrza Łochowa podjęto decyzję o wykonaniu w śladzie obecnie istniejącego przejścia dla pieszych przejazdu technologicznego kategorii A, który będzie funkcjonował w czasie budowy podziemnego przejścia. Przejazd ten ma zostać udostępniony w terminie 3 miesięcy (tj. na przełomie lutego i marca 2016 r.). Termin ten podyktowany jest koniecznością zabudowy Urządzeń Sterowania Ruchem Kolejowym kategorii A oraz wdrożenia rozwiązań pozwalających na obsługę przedmiotowych urządzeń dyżurnego ruchu w Łochowie. Zdalna obsługa urządzeń przez dyżurnego ma być możliwa dzięki planowanemu zastosowaniu monitoringu przejazdu, co dodatkowo zwiększy bezpieczeństwo jego użytkowników. PKP PLK S.A. zapewnia, że monituje Wykonawcę w celu pilnej realizacji prac na ul. Dolnej. Wygląda na to, że wszyscy chcą dobrze, tylko efekt mizerny.

Inwestor wielokrotnie już zapewniał, że podejmuje wszelkie działania w celu zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców Łochowa w związku z prowadzonym ruchem kolejowym oraz realizowanymi pracami inwestycyjnymi. Jednym z takich działań (w ich ocenie) ma być podjęcie niezbędnych kroków w celu zapewnienia bezpieczeństwa pieszym poprzez przeniesienie przejścia do lokalizacji (około 80 m na północ od zlikwidowanego przejazdu), gdzie przecina ono jedynie 2 tory oraz wprowadzenie ograniczenia prędkości do 20 km/h. Zapewnienie bezpiecznego ruchu pojazdów w tym miejscu wymaga zastosowania urządzeń sterowania ruchem kolejowym kategorii A oraz zabezpieczenie odpowiedniego standardu tras dojazdowych, co ma nastąpić na przełomie lutego i marca 2016 r. poprzez wykonanie tymczasowego przejazdu połączonego z przejściem dla pieszych - usytuowanego kilkadziesiąt metrów na północ od zamkniętego przejazdu.

Trochę wydarzeń i streszczeń korespondencji ułożonych chronologicznie z minionych ponad dwóch lat w sprawie kolejowego problemu Łochowa:

- 2.07.2013 r. na spotkaniu w Urzędzie Miejskim w Łochowie przedstawiciele inwestora PKP PLK S.A poinformowali, że przejazd kolejowy w Łochowie na ul. Żeromskiego zostanie zlikwidowany. Jako przyczynę podano dostosowanie modernizowanej trasy kolejowej E75 do prędkości pociągów 200km/h. Doszło również do ustaleń, że w zamian za likwidację przejazdu inwestor wybuduje w tym miejscu przejście podziemne dla pieszych i rowerzystów. Kiedy jednak na modernizowanym odcinku Tłuszcz - Sadowne pojawił się wykonawca - firma "Torpol" okazało się, że obiecanego przejścia podziemnego w planach nie ma;

- 4.10.2014 r. - radni  Rady Miejskiej w Łochowie zajmują negatywne stanowisko w sprawie ograniczenia planowanych inwestycji w ramach modernizacji kolei, niezgodnych z wcześniejszymi ustaleniami;

- 12.10.2014 r. zamknięcie obydwu torów na odcinku Łochów Tłuszcz i wprowadzenie komunkuacji zastępczej „S” i „W”, a po dwóch miesiącach jej przedłużenie do stacji Sadowne;

- 23.12.2014 r. - Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz otrzymuje od Ministra Infrastruktury i Rozwoju odpowiedź, będącą wynikiem oświadczenia złożonego przez senator Marię Koc. W odpowiedzi tej pada m.in. stwierdzenie, że przejście w ciągu ulicy Żeromskiego zostało przeniesione na kolejną perspektywę finansową, tj. lata 2014-2020;

- 24.01.2015 r. – nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w związku z nieumieszczeniem w rządowym Programie Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 modernizacji drogi 62 i 50 (przecinających się przy głównym przejeździe kolejowym w Łochowie) oraz w związku z zamiarem zamknięcia przejazdu kolejowego na tzw. Wymysłach, a ponadto skierowanie sprzeciwu do Jerzego Korzeniowskiego, dyrektora Centrum Realizacji Inwestycji PKP PLK S.A.;

- 12.02.2015 r. - pismo Marszałka Województwa Mazowieckiego, Adama Struzika skierowane do inwestora z interwencją w sprawie przywrócenia przejazdu, bądź wybudowania w ramach tej perspektywy przejścia podziemnego w tym miejscu;

- 19.02.2015 r. -  Burmistrz Łochowa, Marian Dzięcioł kieruje pismo do inwestora i zwraca w nim uwagę, że przejazd kolejowy w poziomie szyn powinien pozostać do momentu wybudowania przejścia podziemnego;
- 6.03.2015 r. - odpowiedź na pismo Marszałka Struzika gwarantujące pozostawienie przejazdu na ul. Żeromskiego do 2017 roku;

- 19.06.2015 r. – Wicedyrektor Departamentu Dróg i Autostrad w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju (odpowiedzialny za inwestycje drogowe) stwierdza w pismie do Burmistrza Łochowa, że problem komunikacyjny Łochowa jest w dalszym ciągu przedmiotem rozmów i dyskusji z GDDKiA oraz PKP PLK S.A. i jest za wcześnie na jakiekolwiek deklaracje związane z zapewnieniem finansowania budowy obwodnicy Łochowa, która by odciążyła skrzyżowanie krajowych dróg 50 i 62 oraz przejazd kolejowy w osi ulicy Wyszkowskiej

- 24.08.2015 r. – ogłoszono Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, w którym znalazła się obwodnica Łochowa długości 8,2 km, a inwestycja ta ma być rozpoczęta w 2018 roku;

- 3.12.2015 r. - mimo zapewnień inwestora przejazd w osi ulicy Żeromskiego zostaje zlikwidowany.

- 5.12.2015 r. - linia kolejowa na odcinku Tłuszcz-Sadowne zostaje dopuszczona do testowych przejazdów pociągów;

- 6.12.2015 r. - burzliwe zebranie mieszkańców Łochowa (tych najbardziej zainteresowanych rozwiązaniem kolejowego problemu w szczególności zamkniętego przejazdu i przejścia) w świetlicy SP nr 1, na które przybyły władze Gminy i kilku radnych - narzekań i utyskiwań co nie mara, ale też i dużo determinacji;

- 9.12.2015 r. w wyniku protestu mieszkańców, władz miasta i dyrekcji SP nr 1 zorganizowano (w godzinach wieczornych) namiastkę, prowizorkę przejścia dla pieszych (80 metrów obok byłego przejazdu);

- 10.12.2015 r. - nadzwyczajna sesja Rady Miejskiej w Łochowie poświęcona wyłącznie kolejowemu problemowi, w której uczestniczą radni, mieszkańcy, prasa, przedstawiciele inwestora, wykonawcy, Urzędu Marszałkowskiego, powiatowego zarządu dróg publicznych i policji zakończona rekonesansem w rejon ulicy Żeromskiego i Dolnej. Pada dużo mocnych słów, które nie przybliżają do rozwiązania patowej sytuacji, wręcz ją zaostrzają. Inwestor i wykonawca przyjmują nieustępliwą postawę - „okopują się”. Jedyne ustępstwo to, obietnica przyspieszenia robót na ulicy Dolnej i zainstalowanie w ciągu trzech najbliższych miesięcy zapór i sygnalizacji w tymczasowym, prowizorycznym przejściu dla pieszych;

- 13.12.2015 r. - po 14-miesięczniej przerwie powrócił (zgodnie z obietnicą PKP PLK S.A.) ruch pociągów na odcinku Małkinia - Warszawa Wileńska;

- 16.12.2015 r. - godz. 17.00 początek prawie godzinnego reportażu, relacji na żywo „Łochów koleją podzielony” w programie z cyklu „Po stronie prawdy” w TV Trwam, w którym m.in. Urszula Kalinowska, wykonująca zadania Burmistrza Łochowa, informuje zebranych przy torach (ul. Żeromskiego) oraz telewidzów, że wróciła właśnie z narady w Warszawie, podczas której inwestor przyobiecał, że w ciągu najbliższych trzech miesięcy zostanie uruchomiony tymczasowy przejazd kolejowy (obok zamkniętego) na czas budowy podziemnego przejścia dla pieszych i rowerzystów, które powinno być uruchomione w połowie 2017 r.;

- 28.12.2015 r. – w TVP Regionalna o godz. 18.00 - w wydarzeniach dnia z Mazowsza relacja z nagranego na miejscu (przy torach, ul. Żeromskiego) tego samego dnia przed południem spotkania i rozmów dziennikarzy z mieszkańcami, których dotyczy problem zamkniętego przejazdu kolejowego.

Okazuje się, że na początku spontaniczny a następnie przemyślany protest mieszkańców, z uruchomieniem mediów wizyjnych włącznie (zob. https://www.youtube.com/watch?v=LOupvB5IYRQ), może przynieść, co prawda z opóźnieniem, ale jednak pozytywny rezultat, czemu ma również pomóc włączenie się Marszałka Województwa, jako mediatora pomiędzy samorządem i społecznością Łochowa, a kolejarzami, by jeszcze w tym roku (2016) została zakończona budowa ulicy Dolnej - od ulicy Szkolnej do wylotu na jasiorówkoski przejazd kolejowy, a w ciągu najbliższych 2-3 miesięcy ma zostać zbudowany tymczasowy przejazd w osi ulicy Żeromskiego (a nie jak dotychczas tylko prowizoryczne przejście).

Przypomnę, że wstępne założenia zakładały, że przejazd w osi ulicy Żeromskiego nie zostanie zamknięty do momentu budowy tzw. infrastruktury brzegowej. Warunki, o których mowa to m.in. budowa tunelu w przejściu podziemnym na ulicy Żeromskiego, budowa ulicy Dolnej, wiaduktu na wysokości ( przy torach) drogi powiatowej do Brzózy oraz wiadukt nad koleją i nowym śladem drogi krajowej nr 62 (między Łochowem a Barchowem).

Kolejna miła informacja wiążąca się bezpośrednio z kolejowym utrapieniem, to ponoć urzędnicy naszej Gminy mają już gotowy projekt na dokończenie budowy ulicy Wyspiańskiego - przez las do Jasiorówka-Choina (ulica Żeromskiego).

                R