Archiwum

Info gminne

• Zbliża się nowy okres programowania na lata 2014-2020. W obecnej perspektywie mocnym akcentem są odnawialne źródła energii. Chcąc być przygotowanym do aplikacji o środki pochodzące z funduszy unijnych przedstawiam ankietę dotyczącą możliwości instalacji fotowoltaicznej. W ramach projektu planowana jest instalacja systemów fotowoltaicznych wytwarzających energię elektryczną z promieniowania słonecznego przeznaczoną na potrzeby gospodarstwa domowego. Program przeznaczony jest wyłącznie dla osób fizycznych posiadających prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym. Szacunkowy koszt 1 instalacji o mocy 3 kWp wynosi 21000 zł. Gmina Łochów będzie się ubiegała o dofinansowanie ww inwestycji.

Osoby deklarujące chęć udziału w projekcie zobowiązane są do złożenia deklaracji. Przed realizacją inwestycji zostanie przeprowadzona wizja w terenie deklarowanych gospodarstw domowych kwalifikująca przedmiotowe gospodarstwa do udziału w projekcie. Deklaracje w postaci ankiet należy składać w pokoju nr 119 w Urzędzie Miejskim w Łochowie. Ankiety są dostępne na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Łochowie w aktualnościach  w zakładce Nowy okres programowania na lata 2014-2020”.

• Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych na rok 2016. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty z cenami jednostkowymi za 1kWh wynoszącymi: 0,2169 zł netto, 0,2269 zł netto, 0,2335 zł netto. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną, Wykonawcy: WM MALTA Sp. z o.o. (Dąbrowa Górnicza).

• W ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego pn. Opracowanie dokumentacji technicznej termomodernizacji i modernizacji budynków gminnych, wpłynęło 14 ofert na poszczególne części postępowania:

Część 1: Modernizacja budynków oświatowych Szkoły Podstawowej nr 1 w Łochowie,

Część 2: Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul Dolnej w Łochowie,

Część 3: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 2 w Łochowie,

Część 4: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 3 w Łochowie,

Część 5: Termomodernizacja budynku komunalnego przy ul. Fabrycznej 5 w Łochowie,

Część 6: Modernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Łochowie przy ul. Węgrowskiej,

Część 7: Modernizacja budynku remizo-świetlicy OSP w Brzuzie,

Część 8: Modernizacja budynku remizo-świetlicy w Pogorzelcu.

• Wyrażono zgodę na:

- na udostępnienie busa szkolnego, na wyjazd na turniej młodzika w dniu 6.12.2015 r. w Zielonce;

- na przekazanie 8000 szt. cegły klinkierowej, składowanej w SZGK w Łochowie, na dokończenie budowy ogrodzenia przy SP Nr 3 w Łochowie - wykonanie 80 słupków ogrodzeniowych;

- na zakup ze środków zakładu, minikoparki dla potrzeb wykonywania prac w zakresie utrzymania gminnych sieci wodno-kanalizacyjnych.

Zarządzenia grudniowe

Osoba wyznaczona do pełnienia funkcji Burmistrza Łochowa wydała w grudniu ub.r. nastepujące zarządzenia:

- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 (dwukrotnie);

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Łojew, Łopianka, Samotrzask;

- w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej;

w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łochów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych oraz plakatów wszystkich kandydatów na Burmistrza Łochowa;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów w zakresie wsi Łosiewice, Jerzyska, Łojki.

Pozostałe info gminne

• 42 wnioski zarekomendował wojewoda mazowiecki do dofinansowania rządowego na 2016 rok w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016–2019. Do 20 stycznia 2016 r. minister właściwy ds. transportu ma zatwierdzić listy ostatecznie zakwalifikowanych wniosków. Kwota dla województwa mazowieckiego wynosi prawie 76,5 mln zł. Wśród zarekomendowanych przez wojewodę wniosków 23 dotyczy dróg gminnych, a 19 powiatowych o łącznej długości ponad 128 km. Ich przebudowa kosztować będzie prawie 173 mln złotych. Na liście rankingowej znalazły się 144 projekty złożone przez samorządy, w tym 2 złożone przez Powiat Węgrowski, z których jeden zajął 9 miejsce, tym samym otrzyma on wsparcie 1.231.457 zł. Dotyczy to przebudowy drogi powiatowej Grabowiec-Stoczek długości 3,2 km, której koszt całego zadania wynosi 2.462.914 zł. Pozostałą kwotę kosztów mają pokryć wspólnie Powiat i Gmina Stoczek. Drugi wniosek powiatu, dotyczący budowy drogi Klimowizna-Ruchna-Szaruty znalazł się na 20 miejscu, czyli tuż pod kreską.

• W dniu 31 grudnia w Starostwie Powiatowym w Sokołowie Podlaskim zostało  podpisane porozumienie między powiatem sokołowskim, węgrowskim i siedleckim dotyczące opracowania planu zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego tzw. planu transportowego, który jest pierwszym etapem i niezbędnym elementem do organizacji publicznego transportu zbiorowego w zakresie przewozów o charakterze użyteczności publicznej. Dzięki zawartemu porozumieniu mają powstać linie komunikacyjne łączące powiaty węgrowski, sokołowski i siedlecki. Na liniach tych podróżowali będą pasażerowie, którzy będą mogli korzystać z ustawowych ulg za przejazdy. Od 1 stycznia 2017 r. tylko bowiem na liniach komunikacyjnych, których organizatorem będzie starosta możliwe będzie otrzymanie dopłat z budżetu Państwa. Takie rozwiązanie wprowadza ustawa o publicznym transporcie drogowym.

• 8 stycznia w Pałacu w Łochowie odbył się kulinarny wieczór polsko-włoski z udziałem delegacji samorządu z włoskiej gminy Tignale i Aliny Suder, dietetyka sportowego.

• 8 stycznia w Komisariacie Policji w  Łochowie odbyło się uroczyste przekazanie 3 radiowozów z udziałem Komendanta Powiatowego Policji w Węgrowie i samorządowców. Dzięki wsparciu z budżetu Powiatu, gmin: Łochów, Stoczek i Sadowne, łochowscy funkcjonariusze otrzymali nowe pojazdy służbowe. Przekazane samochody to Ople Astra i  Dacia Duster - wyposażone w szereg nowoczesnych systemów zapewniających policjantom maksymalne bezpieczeństwo i komfort pracy oraz szybszy dojazd na miejsce interwencji.

• Już po raz drugi doktor Tomasz Czerski wygłosi w Łochowskim Uniwersytecie Trzeciego Wieku wykład "Moje serce nie jest dla mnie ciężarem, cz.2" Spotkanie odbędzie się 15 stycznia o godz. 17.00 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie. Wszystkich dbających o swoje zdrowie, serdecznie zapraszamy!

                R