Archiwum

Sesja grudniowa

Podczas ostatniej w 2015 roku sesji Rady Miejskiej, jaka odbyła się 30 grudnia w SP nr 3 w Łochowie radni przyjęli 11 uchwał, z których najważniejsza to uchwała budżetowa  na 2016 rok. Ale o tym w odrębnym materiale. Natomiast przyjęte tego dnia uchwały to:

- w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2015-2033;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015;

 

- w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łochów na lata 2016-2035;

- w sprawie uchwalenia uchwały budżetowej Gminy Łochów na 2016 rok (zob. „Tegoroczny budżet”);

- w sprawie zmiany Uchwały Nr V/21/2015 Rady Miejskiej  w Łochowie z dnia 30 stycznia 2015 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu w banku krajowym;

- w sprawie zatwierdzenia „Strategii Rozwoju Turystyki Obszaru Funkcjonalnego Doliny Liwca na lata 2016-2022”;

- w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty;

- w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku;

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/110/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie zbycia na rzecz osób fizycznych części drogi gminnej ul. Wspólnej, położonej w obrębie miasta Łochów;

- w sprawie uchylenia uchwały Nr XVI/109/2015 Rady Miejskiej  w Łochowie z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości pomiędzy Gminą Łochów, a Powiatem Węgrowskim (dotyczy działki pod kampus);

- w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Łojew, Łopianka, Samotrzask;

- w sprawie wysokości diet dla sołtysów (92 zł/m-c);

- w sprawie zmiany uchwały Nr IX/64/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 20 maja 2015 roku w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

                R