Archiwum

Tegoroczny budżet

30 grudnia ub.r. radni przyjęli uchwałę budżetową naszej gminy na ten rok. Budżet Gminy Łochów na 2016 rok zakłada dochody w kwocie 58.712.145 zł, w tym: dochody bieżące 53.721.220 zł i dochody majątkowe 4.990.925 zł (w tym dotacje ze środków unijnych - 4.049.925 zł, dotacja z WFOŚiGW na kwotę 300.0000 zł, sprzedaż składników majątkowych w kwocie 616.000 zł) i oczywiście, co wszyscy chyba najbardziej lubią - wydatki, które określono na poziomie 59.106.562 zł, w tym wydatki bieżące 50.132.382 zł i wydatki majątkowe wynoszące 8.974.180 zł.

Zakłada też zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 2.690.821 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowych w kwocie 2.296.404 zł, Potrzebazaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2016 wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych oraz utrzymania istniejących jednostek budżetowych.

Dotychczasowe zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 2015 roku wynosi 31.256.788 zł, co stanowi 47% zaplanowanych dochodów na 2015 rok, a zaplanowane na koniec 2016 roku 31.651.205 zł, tj. 53,9% dochodów zaplanowanych na 2016 r.

Budżet ten opracowano według zasad zawartych w ustawie o finansach publicznych oraz przyjętych założeń do opracowania budżetu państwa na 2016 rok. Uwzględnia on lokalne uwarunkowania, np.: wynajem mienia komunalnego, dzierżawę gruntów, ściągalność podatków i opłat, możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

Realizacja celów polityki budżetowej przez Gminę wymagać będzie determinacji związanej z koniecznością racjonalizacji wydatków bieżących, jednocześnie uwzględniając konieczność pełnego zabezpieczenia środków na wydatki obligatoryjne wynikające z ustaw. Za podstawę kalkulacji planu dochodów i wydatków przyjęto, m.in.:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych o 1,7 %,

- minimalne wynagrodzenie za prace w 2016 roku, które wynosić będzie 1.850 zł,

- średnią cenę skupu żyta (53,75 zł za 1dt) będącą podstawą do ustalenia wymiaru podatku rolnego,

- średnią cenę sprzedaży drewna (191,77 za 1m³) jako podstawę wymiaru podatku leśnego w 2016 roku,

- informację uzyskaną z Ministerstwa Finansów kwot subwencji i planowanych udziałów w podatku od osób fizycznych dla Gminy Łochów,

- przewidywane wykonanie budżetu gminy za rok 2015.

Inne przyjęte założenia to kontynuacja wcześniej rozpoczętych zadań inwestycyjnych oraz realizacja zadań bieżących wynikających z ustaw.

Na dochody bieżące gminy Łochów składają się:

- wpływy z podatków i opłat lokalnych w 2016 r. - przewiduje się niższe wpływy z tytułu podatku rolnego, w związku ze spadkiem średniej ceny żyta oraz nieznacznie wyższe (o ok. 1,5%) dochody z tytułu podatku leśnego (wzrost średniej ceny sprzedaży drewna), natomiast wpływy z podatku od środków transportowych mają pozostać na poziomie ub.r.;

- wpływy z opłat pobieranych na podstawie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zaplanowane w budżecie w wysokości 2.050.000 zł, oszacowano je napodstawie złożonych deklaracji i powstałych należności za lata 2014 i 2015oraz w związku z podwyższeniem stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

- udział we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych stanowiących dochód budżetu państwa będzie stanowił kwotę 9.209.494 zł, która zakłada wzrost o 5,2% w stosunku do 2015 r. – w tym przypadku przekazane przez Min. Fin. dane mają charakter informacyjno-szacunkowy;

- subwencja ogólna, którą stanowi część oświatowa w kwocie 15.226.852 zł, wzrost o 5,23% w stosunku do ub.r., część wyrównawcza - 7.005.547 zł (spadek o 1,58 % w stosunku do ub.r.) oraz część równoważąca w kwocie 46.185 zł (spadek o 55,88% w stosunku do ub.r);

- dochody z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż nap. alkoholowych prognozuje się w wysokości 382.000 zł.

- dotacje na zadania zlecone, stanowi kwota 6.445.206 zł przeznaczone są na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i administracji publicznej,

- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych przewiduję się kwotę 616.000 zł, a dotyczy sprzedaży działek rolnych i budowlanych.

Zakłada się utrzymanie wydatków bieżących na poziomie 2015 r. Nie planowano wzrostu wynagrodzeń nauczycieli i pracowników Urzędu oraz jednostek organizacyjnych. Wzrost wynagrodzeń nauczycieli wiąże się z awansami zawodowymi, odprawami oraz nagrodami jubileuszowymi. Wydatki bieżące mają dotyczyć głównie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń - 24.663.339 zł tj. 41,73 % ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami wyniosą 6.445.206 zł tj. 11 %ogólnej kwoty wydatków. Wydatki na zadania własne i zlecone stanowią kwotę 50.132.381,50 zł, co stanowi 84,82% całości wydatków budżetowych. W budżecie zaplanowano także wydatki na realizację zadań wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w kwocie 2.050.000 zł. Gmina pokryje z uzyskanych dochodów koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami, a więc koszty odbierania, transportu, zbierania, utrzymania punktu selektywnego ich zbierania oraz koszty obsługi administracyjnej całego systemu. Ponadto zaplanowano wydatki na:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych - 473.223 zł,

- bieżące wydatki dotyczące OSP - 503.060 zł,

-bieżące wydatki dot. oświetlenia ulicznego i drogowego - 490.000 zł.

Ogółem wydatki bieżące dotyczące oświaty wyniosą 26.584.993 zł (wzrost o 2,5%) w tym wydatki majątkowe 380.000 zł., a subwencja oświatowa będzie stanowiła 15.226.852 zł ( wzrost o 5,23%).

Do realizacji budżetu przyjęto zarówno po stronie dochodów, jak i wydatków założono:

a) otrzymanie dotacji z budżetu Państwa: realizacja inwestycji - 300.000 zł( WFOŚiGW), zadania zlecone - 6.445.206 zł, bieżące zadania własne - 1.519.730 zł, z tym że zaplanowano dotację na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w kwocie 816.930 zł.

Tegoroczny budżet zakłada kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w latach poprzednich oraz wprowadza nowe zadania inwestycyjne. W ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań:

- budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska - 130.000 zł,

- budowa wodociągu - 50.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów - 50.000 zł,

- zakup kontenerów mieszkalnych - 10.000 zł,

- rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie - 600.000 zł, (w tym 300.000 zł. dotacja z WFOŚiGW oraz pożyczka 250.000 zł),

W ramach inwestycji dotyczących dróg powiatowych planuje się dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej Kamionna-Baczki-Stoczek we wsi Baczki - 275.140 zł,

W ramach inwestycji realizowanych na drogach gminnych zakłada się wykonanie:

- przebudowę i budowę ul. Chopina - 10.000 zł;

- przebudowę ulicy Folwarcznej - 120.000 zł,

- przebudowę drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie - 632.139 zł (z dofinansowaniem 63% z PROWu),

- przebudowa ulicy XXX-lecia PRL w Ostrówku - 500.000 zł (z dofinansowaniem 315.000 zł)

Planuje się jeszcze inne inwestycje m.in:

- rozbudowę garażu OSP w Ostrówku - 50.000 zł,

- wykup gruntów - 500.000 zł,

- dokumentacja techniczna termomodernizacji budynków komunalnych - 80.000 zł,

- dokumentacja termomodernizacji budynku SP nr 1 - 50.000 zł,

- zakup programów komputerowych - 5.000 zł,

- przebudowa budynku administracyjno-biurowego w Łochowie ul. Fabryczna - 200.000 zł,

- termomodernizacja ww. budynku - 400.000 zł,

- dofinansowanie projektu e-administracja i geoinformacja - 5.465 zł,

- budowę budynku garażowo- magazynowego OSP Łochów (ul. Fabryczna) - 100.000 zł,

- dostosowanie pomieszczeń do prowadzenia przedszkoli - 300.000 zł,

- budowa ogrodzenia i parkingu przy hali sportowej - 20.000 zł,

- zakup sprzętu sportowego do hali sportowej - 10.000 zł,

- rozbudowa budynku SDPS - 136.000 zł,

- rewitalizacja budynku dworca kolejowego wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury w Łochowie - 3.495.497 zł (dofinansowanie UE 1.726.677 zł),

- modernizacja i audyt oświetlenia drogowego - 236.000 zł,

- montaż wiat przystankowych 10.000 zł,

- kontynuację modernizacji i zagospodarowania terenu ŁKS Łochów - 370.000 zł,

- utworzenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego we wsi Majdan - 5.000 zł,

Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kontynuację opracowania dokumentacji technicznych dotyczących SUW w Gwizdałach (5.000 zł), dróg gminnych (309.000 zł), gospodarki ściekowej (77.259 zł), Parku Miejskiego "Dębinka" (30.000 zł), modernizacji świetlic wiejskich (56.900 zł), boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz wsi Zagrodniki (21.500 zł).

Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych kształtuje się na poziomie 8.974.180 zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę 4.924.255 zł (w tym dotacja z WFOŚiGW w Warszawie) tj. 54,9% a pozostałą część stanowią środki europejskie - 4.049.925 zł tj. 45,1% . Inwestycje te stanowią 15,18 % całości wydatków budżetu.

Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzić należy, że tegorocznyy budżet odzwierciedla dotychczasowy zakres gminnych działań, gdyż zapewnia się środki na dokończenie rozpoczętych już zadań oraz na opracowanie dokumentacji dot. wielu przedsięwzięć, celem zapewnienia Gminie gotowości do składania nowych wniosków o dofinansowanie w przypadku ogłoszenia naboru.

Biorąc pod uwagę wskaźnik zadłużenia Gminy w projekcie po stronie przychodów ujmuje się jedynie pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie:

- 300.000 zł na termomodernizację budynku administracyjno-biurowego w Łochowie (ul. Fabryczna),

- 250.000 zł. na rekultywację wysypiska odpadów komunalnych w Łojewie,

oraz kredyt w banku krajowym w kwocie 2.140.821 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Należy zaznaczyć, iż konstruowanie budżetu staje się coraz trudniejsze, gdyż możliwości finansowe Gminy nie nadążają za rosnącymi oczekiwaniami i potrzebami społeczeństwa. Ponadto samorządom z roku na rok przybywa zadań zleconych, za którymi idą niewystarczające środki finansowe. Dużym obciążeniem są zobowiązania z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek na zrealizowane inwestycje.

R

Opracowano na postawie uzasadnienia do budżetowej uchwały.