Gminne info

Listopadowe decyzje i informacje p. Urszuli Kalinowskiej - osoby wyznaczonej do pełnienia funkcji Burmistrza Łochowa, w związku ze śmiercią dotychczasowego burmistrza ś.p. Mariana Dzięcioła:

 Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów. W wyniku oceny ofert w postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę  nr 2, Wykonawcy: EkoTeam Sp. z o.o., Węgrów, za cenę ofertową za 1 miesiąc wykonania usługi w wysokości 148.452 zł. W cenie realizacji zamówienia Wykonawca oświadczył, iż zobowiązuje się do:

 

- dodatkowego jednego odbioru odpadów wielkogabarytowych ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy w każdym roku trwania umowy (w terminie wiosennym);

- odbioru odpadów komunalnych zmieszanych i biodegradowalnych raz w tygodniu w miesiącach lipiec i sierpień ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy w każdym roku trwania umowy oraz odbiór odpadów selektywnie zebranych (tworzywa sztuczne, makulatura, szkło) raz na 2 tygodnie w miesiącach lipiec i sierpień ze wszystkich nieruchomości na terenie gminy w każdym roku trwania umowy.

Ponadto w cenie realizacji zamówienia Wykonawca oświadczył, iż zobowiązuje się do przeprowadzenia akcji promującej selektywną zbiórkę odpadów na terenie Gminy Łochów w każdym roku trwania umowy, tj.: 2016, 2017 i 2018 oraz zatrudnienia na podstawie umowy o pracę 5 osób zamieszkałych na terenie Gminy Łochów, które będą brały bezpośrednio udział w realizacji zamówienia przez cały okres obowiązywania umowy.

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego pn. Dostawa i montaż stolarki okiennej i drzwiowej zewnętrznej do istniejącego budynku administracyjno-biurowego przy OSP w Łochowie Fabrycznym. W postępowaniu wpłynęły 2 oferty z cenami: 79.950 zł i 69.899 zł. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą (najniższa cena) uznano ofertę nr 2 Wykonawcy: P.H.U. PATRAS Patryk Mech, Łochów, za cenę 69.899 zł.

 Rozstrzygnięto postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury. W wyniku oceny ofert w postępowaniu za najkorzystniejszą uznano ofertę  nr 3, Wykonawcy: Korporacja Budowlana „DARCO” Dariusz Żak, Radom za cenę brutto: 1.768.820 zł i okresem gwarancji wynoszącym 60 miesięcy od podpisania protokołu odbioru. 

 Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Dostawa energii elektrycznej dla potrzeb Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych na rok 2016. Termin składania ofert upłynął 1.12.2015 r.

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego pn. Dostawa kostki brukowej betonowej w ramach inwestycji „Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie”. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert o rozpiętości cen od 136.024 zł do 152.300 zł. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą (najniższa cena) uznano ofertę nr 6 Wykonawcy: „PROFIL” s.c. Gabriela Predel & Waldemar Romanik, Ostrów Mazowiecka, za cenę 136.024 zł.

 Wyrażono zgodę na:

- na dofinansowanie kwotą 800 zł Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii. Olimpiada odbędzie się 7 grudnia 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Łochowie na zakup nagród i upominków dla uczestników olimpiady;

- na objęcie honorowym patronatem  akcji „Paczka dla Bohatera”, polegającej na pomocy kombatantom i ich rodzinom;

- na dowiezienie uczniów  autokarem szkolnym do Podkowy Leśnej w dniu 26.11.2015 r. na I Miejski Przystanek Pat;

- na udostępnienie autobusu szkolnego w celu przewiezienia uczniów na międzynarodowy turniej piłkarski w Biłgoraju w dniach 27.11.2015 - 29.11.2015;

- na sfinansowanie kwotą 2.200 zł zakupu części do aparatów oddechowych pozostających na stanie OSP z terenu gminy Łochów;

- na pokrycie kosztów budowy przyłącza kanalizacji sanitarnej  wykonanej podczas modernizacji remizo-świetlicy wiejskiej w Laskach;

- na udostępnienie busa szkolnego na mecz Salming Ekstraligi Mężczyzn unihokeja rozegranego w dniach 21/22 listopada 2015 r. w Nowym Targu;

- na udostępnienie  autobusu szkolnego na wyjazd 35 zawodniczek na zawody Cheerleaders – Grand Prix Polski 2015 w Krakowie;

- na udostępnienie autokaru szkolnego w dniu 8.12.2015 r., na wyjazd uczniów IV klasy Zespołu Szkół
w Kamionnie na projekcję filmu do Węgrowskiego Ośrodka Kultury.

 Wydane listopadowe zarządzenia:

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015;

- w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2016 – 2035 oraz projektu uchwały budżetowej na 2016 r;

- w sprawie powołania Komisji Rekrutacyjnej.

Z sesji Rady Miejskiej z 25 listopada br. Uchwalono:

- zmiany w budżecie i WPI;

- przyjęto zmiany w uchwale dotyczącej przystanków komunikacyjnych – doszły dwa przystanki: Twarogi-Kolonia i Kamionna (ul. Podleśna z ul. Piłsudskiego, na K62);

- oddano w dzierżawę nieruchomość zabudowaną w Kalinowcu na działce o pow. 30 arów na 20 lat,

- przyjęto program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2016 r. – na ich rzecz przeznaczy się 35 tys. zł (pod te kwotę określono 7 priorytetów, które uszczegółowiono w 11 zakresach zadań);

- wyrażono zgodę na udzielenie bonifikaty od ceny sprzedaży działki w drodze bezprzetargowej – 1% od ceny sprzedaży działki w obrębie wsi Gwizdały na rzez p. Doroty Selman;

- w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gm. Łochów przyjmując m.in. wyniki tego studium oraz wyrażając potrzebę jego sukcesywnego aktualizowania;

- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego wsi Majdan i Baczki oraz wsi Kaliska i Barchów;

- zatwierdzono taryfy na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków, które maja obowiązywać od 1 stycznia 2016 r.:

Woda:

1) gospodarstwa domowe -  2,92 zł netto + VAT za 1m3, plus opłata miesięczna 1,75 zł netto + VAT;

2) działki rekreacyjne, itp. – 3,50 zł netto + VAT za 1 m3, plus opłata miesięczna 2,00 zł netto + VAT;

Ścieki: - dostawcy ścieków komunalnych kanalizacją 6,09 zł netto + VAT za 1 m3;

- zbyto na rzecz osób fizycznych część drogi gminnej – ul. Współnej w Łochowie (poprzednio była to ul. XXXV-lecia PRL)

- wyrażono zgodę na zamianę z Powiatem Węgrowskim nieruchomości w Kaliskach (za dopłatą) – dotyczy kampusu projektowanego Domu Dziecka. Powiat ma jednak inne plany w tej sprawie (zob. Pozostałe info gminne);

- określono wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych podatków lokalnych.

 Pozostałe info gminne:

 Walne Zebranie Członków LGD "Bądźmy Razem" odbyło się dnia 14 listopada. Grupa powiększyła się o nowe samorządy gminne i obecnie tworzą ją wszystkie gminy z terenu naszego powiatu oraz Powiat jako j.s.t.. Wybrano też władze LGD, prezesem został Ryszard Gajewski, a wiceprezesi to Paweł Stelmach i Leszek Redosz. Obecnie LGD pracuje nad strategią rozwoju na najbliższe lata. 

 W publikacji Tomasza Cukiernika (nota bene kilka lat temu na łamach GŁ zrobiliśmy przedruk jego artykułu zaczerpniętego z N.Czas), a zatytułowanej „Dziesięć lat w Unii. Bilans członkostwa” można m.in. przeczytać: „Statystyczny Polak w latach 2007-2013 wyda średnio 1606 zł rocznie tylko po to, by otrzymać 1.68 zł, czyli dołoży do interesu 238 zł rocznie”.

• W październiku br. liczba osób zatrudnionych w naszym województwie liczba wzrosła o 1,0%, a stopa bezrobocia rejestrowanego wyniosła 8,4%. Najniższą jego stopę odnotowano w Warszawie (3,6%).

15 listopada rozegrano ostatnią w tym sezonie kolejkę rozgrywek  piłkarskich ligi okręgowej. Nasz ŁKS uległ Marcovi Marki 1:3. Tym samym jesienną rundę zakończyliśmy na ostatniej pozycji zbierając raptem w 15 meczach 5 punktów (jedno zwycięstwo, dwa remisy, 12 przegranych). Na czele tabeli Promnik Łaskarzew (33 pkt). Swego czasu, będąc jeszcze w siedleckiej lidze okręgowej, drużyna ta była nam równorzędna.

                R

 
Michal Krupa