Info gminne

Decyzje i informacje Burmistrza Łochowa

• W ogłoszonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów wpłynęło 5 ofert z cenami od 1.768.820 zł do 3.063.359 zł brutto.

 

• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie przesłał informację, że wniosek złożony przez Gminę Łochów  w sprawie dofinansowania zadania pn. ”Program edukacyjny na rzecz podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców dorzecza Bugu i Liwca” został rozpatrzony pozytywnie przyznając dotację w wysokości  do 14.738 zł co stanowi do 90% kosztu kwalifikowanego zadania.

• Przekazano na stan środków trwałych:

- Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku wartość zadania pn. „Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku” wykonanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów;

- Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie wartość zadania pn. „Modernizacja wentylacji w Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie wykonanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”;

- MiGOK w Łochowie wartość zadania pn. „Termomodernizacja Domu Kultury w Łochowie” wykonanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”;

- Zespołu Szkół w Kamionnie wartość zadania pn. „Termomodernizacja budynku oświatowego w Kamionnie” wykonanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”;

- Zespołu Szkół w Gwizdałach wartość zadania pn. „Termomodernizacja budynku oświatowego  w Gwizdałach” wykonanego w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na udzielenie dotacji podmiotowej dla Terapeutycznego Niepublicznego Punktu Przedszkolnego „Mój Świat” prowadzonego na terenie Gminy Łochów. Poczynając od października 2015 r. kwota miesięcznej dotacji zgodnie z § 3 ust. 5 i 7 uchwały Nr XIII/85/2015 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 16 września 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i niepublicznych szkół, przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez inny niż jednostka samorządu terytorialnego organ oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości pobrania i wykorzystywania dotacji tj. 413,23  zł., z tymże na ucznia niepełnosprawnego (orzeczenie lekarskie) w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łochów;

- na  udzielenie dotacji podmiotowej dla Przedszkola Niepublicznego „Mikilandia” prowadzonego na terenie Gminy Łochów przez inne osoby prawne niż Gmina Łochów lub osoby fizyczne. Poczynając od października 2015 r. kwota miesięcznej dotacji zgodnie z § 3 ust. 2 ww. uchwały wynosi 774,80 zł na ucznia, z tym że na ucznia niepełnosprawnego (orzeczenie lekarskie) w wysokości przewidzianej na niepełnosprawnego ucznia przedszkola w części oświatowej subwencji ogólnej otrzymywanej przez Gminę Łochów;

- na udostępnienie autokaru szkolnego dla Zespołu Gwizdalanki i Kapeli Łochowskiej na wyjazd w dniu 17.10.2015 r. na  Węgrowskie Barwy Jesieni”;

- na dofinansowanie kwota 2 tys. zł zakupu piły ratowniczej, która będzie uzupełnieniem wyposażenia do akcji poszukiwawczo-ratowniczych i ratownictwa technicznego;

- na sfinansowanie kwotą 4 tys. zł zakupu komina żaroodpornego do remizo-świetlicy w Baczkach oraz na sfinansowanie zakupu 1 tony eko-groszku do ogrzewania tejże remizo-świetlicy;

- na sfinansowanie kwotą 2.838 zł wykonania przyłącza kanalizacyjnego do garażu w OSP Ostrówek z którego korzystają członkowie jednostki jak również sezonowo PSP Węgrów;

- na przekazanie Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie samochodów śmieciarek WUKO na podwoziu Volvo FI6 i EKOCEL na podwoziu Mitsubishi. Zakład zamierza sprzedać śmieciarki, a za uzyskane pieniądze zakupić nowy sprzęt niezbędny do wykonywania usług, w tym dla Gminy;

- na udostępnienie w dniach 24/25 października 2015 r. busa szkolnego na wyjazd zespołu  na mecz Salming Ekstraligi Mężczyzn w Babimoście;

- na udostępnienie w dniach 24/25 października 2015 r. busa szkolnego na wyjazd zespołu  na turniej juniora młodszego w Warszawie;

- na objęcie honorowym patronatem XIV Mazowieckiego Konkursu Gry na Ligawce „Melodie Bożych Trąb”;

- na objęcie patronem IV Niepodległościowego Maratonu Łochowskiego oraz na dofinansowanie organizacji maratonu w kwocie 1 tys. zł  w ramach promocji gminy;

- na sfinansowanie kwotą 1,7 tys. zł przeglądu technicznego 4 pomp hydraulicznych wysokiego ciśnienia typu LUKAS znajdujących się w OSP Ostrówek, Pogorzelec, Łochów Aleja Węgrowska i Łochów ul. Fabryczna.

• Burmistrz Łochowa zaakceptował 23 godzinny tygodniowy wymiar godzin dla nauczycieli uczących w grupach mieszanych, w ramach realizowanego w szkołach podstawowych Gminy Łochów rocznego przygotowania przedszkolnego.

• Burmistrz Łochowa zaakceptował cenę 9,25 zł netto za 1m3 ścieków dowożonych wozami asenizacyjnymi na oczyszczalnię ścieków w Łochowie na rok 2016.

Zarządzenia Burmistrza Łochowa z minionego miesiąca:

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 (dwu;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie  ul. Dolna”;

- w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej w wyborach do Sejmu i Senatu oraz ustanowienia operatów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych do tychże wyborów;

- w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej według stanu na dzień 30.10.2015 r;

- w sprawie powołania Komisji Przetargowej;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji „OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów”;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Baczki, Majdan;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji „Zakup i montaż dwóch kontenerów przestawnych budynków mieszkalnych jednorodzinnych (typu kontenery - mieszkania socjalne) wraz niezbędną infrastrukturą techniczną”;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji „Przebudowa drogi gminnej Łojew  - Samotrzask – Burakowskie”;

- Nr 90/2015 z dnia 31.10.2015 r. w sprawie ogłoszenia żałoby na terenie Gminy Łochów.

Z sesji Rady Miejskiej

• 21 października br., na dwie godziny przed symbolicznym przecinaniem wstęg w związku z nowo zmodernizowanymi ulicami Łochowa (Folwarczna, Szkolna, Wyspiańskiego), na cztery dni przed wyborami do Sejmu i Senatu, odbyła się październikowa sesja Rady Miejskiej, która przyjęła uchwały m.in. w sprawie:

1) wyboru ławników na kolejną kadencję (2016-2019); na ławników wybrano Teresę Gałązka i Andrzeja Grądzkiego.

2) opłaty targowej oraz jej poboru od osób i podmiotów prowadzących sprzedaż na targowisku „Mój Rynek” w Łochowie oraz na terenie gm. Łochów. Jej inkasentem ma być nadal SZGK, który z tego tytułu ma uzyskiwać 15% od zainkasowanych sum. Nowe stawki wchodzą w życie z dniem 1 stycznia 2016 r. I tak np. za miejsce (stanowisko) pod zadaszoną wiatą przyjdzie sprzedającym zapłacić od 43 zł do 50 zł (w zależności od numeru miejsca), pod namiotem 3m x 3m – 30 zł. Opłaty te na okres os stycznia do marca są niższe – odpowiednio o 12, 13 i 7 zł.

3) stawek podatku od środków transportowych (rodzaj podwójnego opodatkowania firm przewozowych: raz w cenie paliwa, drugi raz poprzez ww. podatek).

4) określenia wzoru formularza informacji i deklaracji podatkowych: od nieruchomości, rolnego i leśnego. Dokumenty te trzeba będzie wypełnić i przekazać do Urzędu (pokój 204) w terminie do 31 stycznia każdego roku podatkowego lub w terminie 14 dni od zaistnienia okoliczności mających wpływ na powstanie (wygaśnięcie) obowiązku podatkowego lub wysokość opodatkowania. A wszystko to w imię coraz to bardziej przyjaznego obywatelom państwa prawa.

5) zmian w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wsi Kaliska i Barchów.

6) odstąpienia od trybu przetargowego dla zawarcia umowy dzierżawy gruntu pod istniejącą wieżę przekaźnikową sieci T-mobile.

• Radni tego dnia przyjęli również informację:

- dotyczącą oświadczeń majątkowych radnych Rady Miejskiej oraz wiceburmistrz, sekretarza i skarbnika gminy, a także kierowników gminnych jednostek organizacyjnych (np. dyrektorów szkół) i pracowników miejskiego urzędu upoważnionych do wydawania decyzji w imieniu Burmistrza Łochowa;

- dotyczącą stanu gminnej oświaty, w tym wyników sprawdzianów zewnętrznych (szkoły podstawowe) oraz egzaminów zewnętrznych (gimnazja).

• W związku z Dniem Nauczyciela, podczas październikowej sesji Rady Miejskiej postanowiono uhonorować wyróżniających się nauczycieli w formie Nagród Burmistrza (20% funduszu nagród dla nauczycieli). Nagrody te otrzymali: Magdalena Sobiczewska (dyrektorka SP nr 1), Paweł Gelbrecht (dyrektor SP nr 3), Marzenna Dobrzańska (dyrektorka ZS w Ostrówku), Agnieszka Pyźlak (dyrektorka ZS w Kamionnie), Hanna Wójcik (dyrektorka Przedszkola nr 1 w Łochowie), Andrzej Nowotka (dyrektor Gimnazjum w Łochowie), Katarzyna Borowska-Paź (dyrektorka ZS w Gwizdałach), Grażyna Pióro (p.o. dyrektora ZS w Gwizdałach). Z Gimnazjum w Łochowie: Janusz Sternicki (n-l historii), Paweł Wróbel (n-l wf) i Marzena Wyzińska (n-lka muzyki i plastyki); z SP nr 3: Anna Kowalczyk i Władysław Pierzchalski (oboje n-le wf) oraz Ewelina Miciukiewicz; z ZS w Gwizdałach: Roman Kuzelyak (n-l plastyki) i Anna Boguniecka (logopedka) a z ZS w Ostrówku - Jolanta Podgórska.  

Pozostałe info gminne

• Rada Ministrów przyjęła 3 listopada br. założenia wydzielenia dwóch NUTS-2 (jednostek statystycznych) na terenie Mazowsza. O takie rozwiązanie od kilku lat zabiegał marszałek Adam Struzik. Rozwiązanie takie zagwarantuje mniej zamożnej części regionu korzystanie ze środków unijnych po 2020 r.  – Nie ma żadnego racjonalnego argumentu przemawiającego za wyrywaniem Warszawy z Mazowsza. Podział statystyczny, a nie administracyjny to jedyne racjonalne, a nie polityczne rozwiązanie – komentuje decyzję marszałek Adam Struzik. No to będzie nam się żyło lepiej.

• W trybie przetargu nieograniczonego Gmina złożyła zamówienie publiczne na:

- na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie naszej gminy na okres trzech lat (2016-2018); zamawiający nie przewiduje zwiększenia częstotliwości odbioru odpadów zmieszanych jak i segregowanych, również wielkogabarytowych (raz do roku); poziom recyklingu został określony na 2016 r na co najmniej 18%, a od 2017 r. - na co najmniej 20%; wartość szacunkowa zamówienia - do 207 tys. euro;

- na rewitalizację budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury, z terminem jej zakończenia - do 30.12.2016 r.; wartość szacunkowa zamówienia - do 30 tys. euro. Może coś drgnie.

• Już po raz szósty Polacy i Izraelczycy spotkali się na terenie byłego obozu zagłady w Treblince, aby wspólnie oddać hołd zamordowanym. Tego roku - 21 października. Uroczystości przy pomniku głównym rozpoczęły się minutą ciszy oraz zapaleniem 6 symbolicznych zniczy, będących przypomnieniem 6 milionów ofiar Holokaustu. Przed oficjalną ceremonią, w szkołach w Kosowie Lackim odbyły się warsztaty edukacyjne - panel dyskusyjny „Następstwa II wojny światowej dla Polski” dla 600 uczniów. Uczestniczyli w nich licealiści z Izraela oraz ze szkół z Kosowa Lackiego, Małkini Górnej, Łochowa, Węgrowa, Sokołowa Podlaskiego, Sadownego, Białegostoku, Mińska Mazowieckiego, Siedlec, Ostrowi Mazowieckiej, Łosic, Ostrołęki i Płocka. Podczas zajęć młodzież rozmawiała na temat różnych postaw wobec Zagłady.

• Obecnie w naszym powiecie mieszka 67.360 osób. Przyrost naturalny dla powiatu za 2014 r. jest ujemny i wynosi – 0,12. Saldo migracji na 1000 ludności również jest ujemne i wynosi – 3,33. Jeszcze gorszy wynik ma nasz sąsiad - powiat sokołowski, bo – 5,66. Na koniec III kwartału tego roku zarejestrowanych jest 3011 bezrobotnych, a stopa bezrobocia wynosi 11,9%. Bez prawa do zasiłku jest 89,6%. (Na podstawie aktualnych danych GUS).

• 14 października br. w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Węgrowie odbyła się uroczysta sesja, podczas której wręczono tytuły honorowe Zasłużony dla Powiatu Węgrowskiego. Zostały one wręczone: Zbigniewowi Krzyżanowskiemu (zasługi dla siatkówki), Mirosławowi Roguskiemu (autor cennych publikacji poświęconych historii, kulturze i zabytkom powiatu węgrowskiego oraz dawnej ziemi liwskiej) i Władysławowi Grochowskiemu (prezesowi firmy Arche S.A., właścicielowi zespołu pałacowo-parkowego w Łochowie podźwigniętemu przez niego z ruiny, a będącego perełką Łochowa.

• W ŁKS-ie bez zmian, dół tabeli, ostatnie 16 miejsce po przedostatniej kolejce jesiennej rundy, w której zremisowali z Borem Regut 2:2, zyskując cenny punkt. Wcześniej w 13 kolejce sromotna przegrana z drugą w tabeli drużyną Promnik Łaskarzew 2:6. Do przedostatniej w tabeli drużyny (Wilga II Garwolin) brakuje im 2 pkt. W ostatniej kolejce zagrają u siebie 15.XI. z Marcovią Marki.

 

R

 
Michal Krupa