Info gminne

Decyzje i informacje Burmistrza Łochowa

• W przetargu na wykończenie części parterowej budynku ŁKS Łochów wpłynęło 9 ofert o rozpiętości cen od  478.615 zł do 704.677 zł i okresem gwarancji od 48 do 60 miesięcy. Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty, Wykonawcy: Zakład Ogólnobudowlany Jerzy i Wojciech Kuchta – spółka cywilna, Nowe Wielątki k/Rząśnika z ceną 478.615 zł i okresem gwarancji 60 miesięcy.

 

• Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury. Termin składania ofert upłynął 6.10.2015 r.

• Ogłoszono postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Łochów Termin składania ofert 05.11.2015 r.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na sfinansowanie okresowych badań lekarskich dla dwóch osób będących członkami OSP w Łochowie ul. Fabryczna 1;

- na dofinansowanie wycieczki szkolnej Gimnazjum w Kamionnie w Góry Świętokrzyskie w dniach 23-25 września br. kwotą 300 zł z promocji Gminy;

- na udostępnienie busa szkolnego na Festiwal Unihokeja 26 września br. w Chudku;

- na dofinansowanie kwotą 500 zł zakupu strojów (bluzki damskie jako uzupełnienie strojów) dla zespołu ludowo-kabaretowego „Łochowianie”.

• Zarządzenia Burmistrza Łochowa:

  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy  na rok 2015.
  • w sprawie zmiany zarządzenia z 31 grudnia 2012 r. w sprawie powierzenia prowadzenia określonych spraw Gminy Łochów Zastępcy Burmistrza Łochowa oraz wydawania decyzji z zakresu administracji publicznej w imieniu Burmistrza Łochowa.
  • w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łochów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.
  • w sprawie przekazania pojazdu do użytkowania dla Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych.

Z wrześniowej sesji gminnej

Odbyła się ona 16.IX. w MiGOK w Łochowie. Przyjęto na niej informację dotyczącą przygotowania szkół do roku szkolnego 2015/2016. Podjęto dziewięć uchwał:

- wprowadzono zmiany w wieloletniej prognozie finansowej (lata 2015-2033);

- wprowadzono zmiany w gminnym budżecie;

- wprowadzono zmiany w trybie udzielania, rozliczania i kontrolowania dotacji dla niepublicznych i publicznych przedszkoli i innych form wychowania przedszkolnego, oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych publicznych, niepublicznych lub z uprawnieniami szkół  - nie prowadzonych przez Gminę; w zależności od typu przedszkola, szkoły, placówki należna dotacja na jednego ucznia wynosi od 40% do 100% wydatków ponoszonych przez Gminę; wnioski są składane do 30 września poprzedzającego rok dofinansowania, informacje  o liczbie uczniów są składane co miesiąc, a rozliczenie roczne składane jest do 15 stycznia roku następnego rok udzielenia dotacji;

- wprowadzono kosmetyczne zmiany w uchwale dotyczącej regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Łochów - w uchwale macierzystej z maja br. nie uchylono uchwały „starej” w tej sprawie z 2013 r.;

- podobnie rzecz się miała w przypadku zmian w uchwale w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych i ich zagospodarowania w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie tymi odpadami;

- podjęto uchwałę w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi: opłata wnoszona ma być z góry bez wezwania terminie do 10 dnia każdego miesiąca, przelewem na r-k UM lub gotówką w kasie UM, na nr podany do publicznej wiadomości;

- przyjęto zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów - dotyczą one wsi Nadkole, Majdan, Baczki;

- przyjęto plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Łochów - zawiera on 96 stron;

- podjęto uchwałę w sprawie dodatkowego odrębnego obwodu głosowania - DPS w Ostrówku.

Pozostałe info gminne

• Do 16 października br. potrwają konsultacje społeczne dotyczące gminnego projektu Rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi na rok 2016. Celem głównym programu jest nawiązanie współpracy pomiędzy środowiskiem lokalnym a samorządem poprzez budowanie partnerstwa między administracją publiczną i organizacjami pozarządowymi tak aby wspierać organizacje pozarządowe  w realizacji celów społecznych Gminy Łochów.

• W dniach 15 - 25 września br. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii przeprowadził akcję szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionka zrzucana będzie z samolotów na lasy, pola i łąki na terenie województwa mazowieckiego. 

• Torpol S.A. przedłużył do 12 października zamknięcie przejazdu kolejowego w Barchowie. Przedłuża się też zamknięcie przejazdu jasiorówkoskiego - kierunek Brzuza.

• 23. września br. w Pałacyku w Julinie odbyła się prezentacja książki ,,Helena Paderewska. Wspomnienia. 1910-1920'' autorstwa Macieja Siekierskiego.

• W związku ze zbliżającym się nauczycielskim świętem Starosta Węgrowski postanowił nagrodzić 10 nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych, szkół specjalnych i placówek oświatowych prowadzonych przez Powiat Węgrowski. W grupie tej znalazły się dwie osoby z łochowskiego LO: dyrektor - Andrzej Suchenek oraz nauczycielka w-f - Anna Pękul.  

• Reforma podręcznikowa odcisnęła piętno na każdej podstawówce i gimnazjum. Zmiany wpłynęły i będą wpływać na jakość książek, z których uczą się dzieci. Nauczyciele niechętnie pracują z rządowym podręcznikiem i próbują szukać innych rozwiązań. Dyrektorzy zalewani są natomiast kolejną falą biurokracji. Taki smutny obraz rysuje się w rok po wprowadzeniu do szkół podstawowych darmowego elementarza dla pierwszoklasistów - symbolu reformy podręcznikowej.

• Do szkół wrócą drożdżówki, podobnie jak wróciła zdrowa żywność - oświadczył dziennikarzom minister zdrowia Marian Zembala podczas inauguracji roku akademickiego na Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach. To kolejny przykład bohaterskiego wręcz pokonywania trudności typowych dla socjalistycznego państwa. A wystarczyło nie robić głupstw. Nieletnia może bez problemu, bez recepty kupić w aptece pigułkę „dzień po”, a nie może w sklepiku kupić jagodzianki. Chory kraj. Poseł może ją (jagodziankę) delegalizować, a jednocześnie być za legalizacją „marychy”. Chory kraj.

• Dopalacze są czwartą najczęściej stosowaną przez młodzież używką. Zażywający ją młodzi ludzie zwykle nie mają pojęcia o składzie chemicznym zażywanych przez siebie substancji ani o efektach ubocznych.

• W mediach pojawiły się nietypowe ogłoszenia, np.: Zamienię emeryturę po 40. latach pracy na zasiłek dla uchodźcy.

• Nasz ŁKS w ostatnim miesiącu (między 5.IX. a 5.X. nie zdobył żadnego punktu staczając się po 10. kolejkach na ostatnie, szesnaste  w tabeli miejsce - z dorobkiem zaledwie czterech pkt. 3.X. ŁKS przegrał na wyjeździe z Sokołem Serock 2:1. Następny mecz 11.X., godz. 15.30 gramy u siebie z Agape Białołęka (10 m-ce w tabeli). Może tym razem nastąpi w naszych pozytywna przemiana.

                R

 
Michal Krupa