Wieści gminne

Decyzje (lipiec) i informacje Burmistrza

 W dniu 9 lipca br. zawarto umowę pomiędzy Powiatem Węgrowskim reprezentowanym przez Starostę Węgrowskiego Krzysztofa Fedorczyka, a Gminą Łochów reprezentowaną przez Burmistrza Łochowa Mariana Dzięcioła, której przedmiotem jest udzielenie z budżetu Gminy Łochów pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu w formie dotacji celowej w wysokości 42.067 zł z przeznaczeniem na realizację zadania pn. „Przebudowa ulicy Myśliwskiej pod kątem włączenia do drogi krajowej nr 50”.

 

 W dniu 15 lipca 2015 r. Burmistrz Łochowa podpisał dwie kolejne umowy ze Starostą Węgrowskim:

- o udzielenie dotacji w 2015 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. Budowa parkingu przy hali sportowej w Łochowie”. Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Węgrowskiego w kwocie 60.000 zł;

- o udzielenie dotacji w 2015 r. na dofinansowanie realizacji zadania pn. ”Budowa ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie”. Przedmiotem umowy jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Powiatu Węgrowskiego w kwocie 70.000 zł.

 Burmistrz Łochowa podpisał umowę z OSP w Ostrówku w sprawie przyznania dotacji celowej w wysokości 30.000 zł z przeznaczeniem na „Rozbudowę garażu dla samochodów przeciwpożarowych, niezbędnych do utrzymania gotowości bojowej”.

 Burmistrz Łochowa zawarł Porozumienie z Komendantem Powiatowym Policji w Węgrowie w sprawie przekazania środków finansowych na „Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego” -  przekazując  kwotę 10.000 złz przeznaczeniem na służby dodatkowe dla policjantów, którzy będą pełnić  służbę na terenie Gminy Łochów.

 W dniu 14 lipca 2015 r. Burmistrz Łochowa zawarł porozumienie z Mazowieckim Komendantem Wojewódzkim PSP w sprawie przekazania przez Gminę Łochów środków finansowych w wysokości 3.000 zł na Fundusz Wsparcia PSP z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania „Zakup butów strażackich dla Komendy Powiatowej PSP w Węgrowie”.

 Burmistrz Łochowa informuje, że usuwanie azbestu z Gminy Łochów zostało dofinansowane przez WFOŚiGW w Warszawie oraz NFOŚiGW w formie dotacji w kwocie 28.716 zł.

 Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na organizację tegorocznego Festiwalu Zbliżania Kultur w ramach Dni Łochowa przeznaczając na ten cel kwotę 40000 zł, w ramach promocji gminy;

- na dofinansowanie w wysokości 8000 zł zakupu rozpieraka hydraulicznego dla OSP w Łochowie (Aleja Węgrowska 102);

- na dofinansowanie kwotą 1.500 zł 4-dniowej wycieczki dla 60 emerytów i rencistów z Gminy Łochów;

- na sfinansowanie kwotą 2.000 zł występu orkiestry dętej na uroczystości 80-lecia OSP w Pogorzelcu w dniu 22 sierpnia br.;

- na dofinansowanie kwotą 1.445 zł organizacji IV Międzynarodowego Pleneru Ceramicznego „Gwizdek Rzeźba” w Gwizdałach. Plener odbył się w dniach 27.07.2015 r. – 01.08.2015 r. 

 Zamawiający, Gmina Łochów, przeprowadziła w ostatnim czasie następujące postępowania:

I. W trybie przetargu nieograniczonego:

1. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Łochów. Zamówienie składa się z 7 części. Oferty zostały złożone przez 4 Wykonawców.

2. Modernizacja drogi gminnej dojazdowej w miejscowości Pogorzelec w Gminie Łochów. Otwarcie ofert 7.08.2015 r.

3. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Łochów.  Otwarcie ofert 7.08.2015 r.

II. W trybie zapytania cenowego:

1. Dostawa i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków ze studnią chłonną dla budynku przedszkola wraz z dokumentacją techniczną. W postępowaniu wpłynęły 3 oferty (ceny: od 29.809 zł do75.645 zł). Wybrano ofertę z najniższą ceną i podpisano umowę z Wykonawcą: INSTAL Szubińska Elżbieta (Garwolin).

2. Budowa sieci wodociągowej w Laskach. W postępowaniu wpłynęło 10  ofert (ceny: od 22.072 zł do 84.268 zł). Wybrano ofertę z najniższą ceną i podpisano umowę z Wykonawcą: Robert Ulanicki, Łazy k/Łochowa.

3. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Łochów. W postępowaniu wpłynęło 6  ofert (ceny: od 6.500 zł do 14.599 zł). Wybrano ofertę z najniższą ceną i podpisano umowę z Wykonawcą: VIVERE Łukasz Nitecki, (Radomsko).

4. Obsługa bankowa budżetu Gminy Łochów oraz jednostek organizacyjnych. W postępowaniu wpłynęła 1 oferta z ceną 2.100 zł za 1 miesiąc wykonania usługi. Podpisano umowę z Bankiem Spółdzielczym w Łochowie.

5. Wykonanie projektu modernizacji Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie. W postępowaniu wpłynęło 12  ofert (ceny: od 44.280 zł do 156.825  zł).

6. Wykonanie ogrodzenia przy hali sportowej w Łochowie od strony ul. Folwarcznej. Otwarcie ofert 3.08.2015 r.

 Zarządzenia Burmistrza Łochowa:

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015;

- w sprawie powołania pełnomocnika wyborczego - urzędnika wyborczego;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji „Poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza”;

- w sprawie zatwierdzenia podziału środków finansowych na realizację zadań publicznych z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom w roku 2015;

- w sprawie zmiany godzin pracy w Urzędzie Miejskim w Łochowie;

- w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Przedszkola Samorządowego w Łochowie;

- w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 3 w Łochowie;

- w sprawie przedłużenia powierzenia stanowiska Dyrektora Zespołu Szkół w Gwizdałach;

- w sprawie powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

Pozostałe info gminne:

 W „Galerii Zambrzyniec” prowadzonej przez Danutę Grodzka-Wojdyna dnia 24 lipca odbyło się otwarcie wystawy Rękodzieło Ludowe i Artystyczne Małgorzaty Pepłowskiej” – laureatki Nagrody im. Oskara Kolberga „Za zasługi dla kultury ludowej. Twórczyni mieszka na stałe w Ruchnie. Jest jedną z nielicznych w kraju znanych artystek specjalizujących się w tkactwie dwuosnowowym, wycinania z opłatka miniaturowych dzieł sztuki, tworzenie rekwizytów obrzędowych. Jej twórczość jest silnie związana z pograniczem Mazowsza i Podlasia.

 12 lipca po Ziemi Łochowskiej wędrowali uczestnicy 56 Ogólnopolskiego Wysokokwalifikowanego Rajdu Pieszego - Polska Kadra Turystyczna najwyższej miary. Rzeszę turystów z Polski w "Gospodarstwie Agroturystycznym u Sławka" w Zambrzyńcu powitał Marian Dzięcioł - Burmistrz Łochowa.

 Również i w tym roku 1 sierpnia wyruszyła łochowska grupa pielgrzymkowa prowadzona przez ks. Łukasza Skarżyńskiego w ramach diecezjalnej drohiczyńskiej na Jasną Górę (po raz dwudziesty piąty).

 7 i 8 sierpnia w poszczególnych świątyniach dekanatu łochowskiego odbyła się peregrynacja symboli ŚDM (Światowych Dni Młodzieży, które już za rok z finałem w Krakowie).

 POLSKA W SERCU I W PLECAKU to projekt realizowany wspólnie przez Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk "CD" oraz Gminę Łochów w ramach zadania publicznego pomocy Polonii i Polakom za granicą „Wspieranie oświaty polonijnej w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz organizowania kolonii i innych form letniego wypoczynku dzieci i młodzieży” dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Działania projektowe z udziałem młodzieży będą miały miejsce od  16 sierpnia do 5 września br.

 W ramach akcji Lato z MiGOK Łochów na sierpień br. zaplanowano:

- „Poranki Bajkowe” – wtorek/czwartek,

- Piknik „Magiczny trójkąt” (Choina/Jasiorówka, Budziska, Burakowskie),

- Wieczorki filmowe w Gwizdałach (6.VIII. g. 21.00) i Pogorzelcu (13.VIII. g. 21.00)

 W pierwszą niedzielę lipca w Ogrodnikach odbył się Festyn dla dzieci "Witamy wakacje". Organizatorem festynu była Zuzanna Bańska - sołtys tej miejscowości oraz rada sołecka. Biblioteka Publiczna im. Medarda Downarowicza w Łochowie wzięła czynny udział w akcji promującej czytelnictwo wśród dzieci.

 Od pierwszego września wszystkie sklepiki i stołówki szkolne czeka rewolucja. Zgodnie z projektem rozporządzenia Ministra Zdrowia uczniowie mają jeść zdrowo. Koniec z batonikami, chipsami i lizakami w sklepikach. Koniec ze smażonymi i niepełnowartościowymi obiadami. Rodzice są zadowoleni, ale szkoły zapowiadają, że wolą zlikwidować sklepiki, niż je kontrolować. 

 W dotychczasowych trzech spotkaniach sparingowych przygotowujących przed pierwszą rundą rozgrywek kolejnego sezonu piłkarskiego nasz ŁKS odniósł dwa zwycięstwa. Pierwszy mecz zagrają z MKS Józefovia Józefów.

 Polacy coraz częściej porzucają śmieci w lasach, na plażach lub innych publicznych miejscach. W samym 2014 roku zebrano w lasach ponad 120 tys. m3 śmieci, co daje ponad 1 000 załadowanych po brzegi tirów. To oficjalne dane Ministerstwa Środowiska, lecz te nieoficjalne mogą być dużo bardziej alarmujące. 

 Ruszył Narodowy Test Ryzyka Chorób Serca i Naczyń Mam Dobry Cholesterol, który rozwiązało już tysiące Polaków. Szczegółowe informacje dotyczące Narodowego Programu oraz Test Ryzyka Chorób Serca i Naczyń Mam Dobry Cholesterol znajdą Państwo na www.mamdobrycholesterol.pl

 NIK skrytykował przejęcie przez rząd Tuska około 150 mld zł z OFE i stwierdzi, że tylko w ten sposób udało się rządzącym uniknąć katastrofy finansów publicznych. Sumarycznie gdyby nie ta operacja, dług publiczny wzrósłby na koniec 2014 roku o blisko 75 mld zł (a więc o blisko 5% PKB) i w ten sposób relacja długu do PKB na koniec poprzedniego roku przekroczyłaby próg konstytucyjny wynoszący 60% a tym samym premierowi i ministrowi finansów groziłby Trybunał Stanu. (za: Rzeczpospolita, z 18 lipca br.).

                R

 
Michal Krupa