Wieści gminne

Decyzje i informacje Burmistrza Łochowa:

 W dniu 23.06.br. odbyło się kolejne spotkanie w Centrum Realizacji Inwestycji Kolejowych w Warszawie w sprawie modernizacji linii kolejowej E- 75 Rial Baltica. Gminę Łochów reprezentował Marian Dzięcioł - Burmistrz Łochowa. Kolejarze potwierdzają dwie ważne informacje: most na Liwcu zostanie wykonany do 30.09.2015 r., komunikacja kolejowa po obydwu torach między Tłuszczem a Łochowem zostanie wznowiona do końca listopada 2015 r.

Wcześniejszą  informację posła Krzysztofa Borkowskiego o umieszczeniu budowy wiaduktu w Łochowie i 7 km odcinka nowej drogi DK-62 omijającej Gwizdały, Budziska i część Łochowa w Krajowym Programie Budowy Dróg  Krajowych i Autostrad  na lata 2014-2023 również potwierdzają  źródła kolejowe. Burmistrz Łochowa czeka jednak na oficjalną odpowiedź w tej sprawie od Ministra Infrastruktury i Rozwoju - Marii Wasiak. Przymierzany termin realizacji tej inwestycji to lata 2019 – 2021.

n Burmistrz Łochowa ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0975, położonej w Łochowie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 602/57.Cena wywoławcza 59.000 zł. Przetarg odbędzie się 17.07.2015 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75, pok. 107 (sala konferencyjna).

 Burmistrz Łochowa ogłosił  pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości o pow. 0,0756 ha, położonej w Łochowie, oznaczonej nr ewidencyjnym 686/5. Cena wywoławcza 64.500 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 14.08.2015 r. o godz. 9ºº siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75, pok. 107 (sala konferencyjna).

 W dniu 12 czerwca podpisano umowę z Samodzielnym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Węgrowie, reprezentowanym przez Dyrektora Artura Skórę na dofinansowanie zakupu ultrasonografu. Kwota dofinansowania Gminy Łochów wynosi 30.000 zł.

 Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacyjnej we wsi Barchów i części wsi Kaliska wraz z przyłączami w ramach inwestycji „Opracowanie dokumentacji technicznej dot. gospodarki ściekowej”. Wpłynęło 8 ofert z cenami od 59.500,00 zł do 215.063,07 zł brutto.

 W ogłoszonym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego na kwotę 2.760.000 zł wpłynęły 2 oferty z cenami 694.907,43 zł  i 792.248,53 zł. Za najkorzystniejszą uznano ofertę z niższą ceną: Bank Spółdzielczy w Łochowie.

 Ogłoszono drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości  o pow. 0,10 ha, położonej w Gwizdałach, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1821. Cena wywoławcza 7.000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 31.07.2015 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75, (sala 107).

 Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na usunięcie usterek w robotach budowlanych dotyczących budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: Zakład Budowlano-Instalacyjny Kazimierz Wróbel (Wyszków) za cenę 28.794 zł.

 W postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania cenowego na zakup i montaż dwóch kontenerów mieszkalnych jednorodzinnych - mieszkania socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w ramach zadania ,,Zakup kontenerów socjalnych” do terminu składania ofert wpłynęła 1 oferta, Wykonawcy: P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. (Pułtusk) za cenę 159.661 zł.

 Prawie 500 młodych zawodników z całej Polski w 38 drużynach przez dwa dni 20 i 21 czerwca 2015 r. w hali sportowej przy LO i Gimnazjum i hali sportowej przy SP Nr 3 toczyło bój w Pucharze Polski w Unihokeju Dzieci. Drużyna z Łochowa doszła do finału ulegając w nim 2:6. Brawo młodzi z Łochowa, gratulacje dla trenerów i organizatorów - Janusza Sternickiego i Pawła Wróbla.

 Waży się przyszłość lokalizacji nowych obiektów dla Domu Dziecka w Julinie. W tej sprawie Burmistrz Łochowa spotkał się w dniu 19 czerwca z mieszkańcami wsi Kaliska i Pogorzelca, a w dniu 23 czerwca omawiano sprawę w Starostwie Powiatowym w Węgrowie z udziałem Starosty Krzysztofa Fedorczyka, Burmistrza Łochowa, architekta oraz pracowników wydziału inwestycji Starostwa. Jest szansa na sensowną lokalizację na terenach użytkowanych przez Stowarzyszenie Rozwoju Wsi „Julin” a będących własnością Gminy Łochów.

 Tradycyjnie jak co roku odbyła się impreza „Anioły w Łochowie”. Tym razem wszyscy bawili się na targowisku miejskim, udostępnionym bezpłatnie „Caritasowi” przez Gminę Łochów. Gmina dodatkowo wsparła organizację imprezy kwotą 4500 zł.

 Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na sfinansowanie kwota 4.800 zł zakupu pucharów oraz nagród dla uczestników Gminnych Zawodów Sportowo-Pożarniczych drużyn OSP i MDP;

- na sfinansowanie kwotą 2.500 zł zakupu strojów sportowych dla powstałej drużyny piłkarskiej, działającej przy Stowarzyszeniu na Rzecz Rozwoju Wsi Łosiewice, a także siatek do bramek na nowo wybudowanym boisku przy świetlicy w Łosiewicach;

- na sfinansowanie badań lekarskich dla sześciu członków OSP w Pogorzelcu biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych;

-  na sfinansowanie kwotą 1.200 zł wykonania dla zespołu „Kapela Łochowska” napisu na bębnie „Kapela Łochowska” z logiem Łochowa i MiGOK oraz zakupu 20 koszulek i wykonania nadruku jak wyżej;

- na udostępnienie autobusu szkolnego w dniu 25.06.br. dla członków grupy samopomocowej AA i ich rodzin, na wyjazd do Sanktuarium Matki Bożej Licheńskiej w Licheniu Starym;

- na dofinansowanie kwotą 500 zł wakacyjnej imprezy sportowo-edukacyjnej dla dzieci i młodzieży organizowanej przez sołectwo Ogrodniki w dniu 5.07. br.;

- na udostępnienie autobusu szkolnego w celu zawiezienia i przywiezienia uczniów, uczestniczących w zajęciach świetlicy opiekuńczo-wychowawczej w Ostrówku (16 uczniów i 2 opiekunów) do Warszawy na imprezę profilaktyczną z cyklu „Warsztaty Pat” organizowanej w dniach 23-24.06.2015 r. na Stadionie Narodowym
i Wisłostradzie.

Czerwcowe zarządzenia Burmistrza Łochowa:

- wprowadzono (dwukrotnie)zmiany w budżecie Gminy na rok 2015;

- powołano komisję ds. brakowania formularzy do wydawania dowodów osobistych;

- ogłoszono  otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;

- powołano Komisję Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Budowa parkingu wraz z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, Gmina Łochów” w ramach działania Odnowa i rozwój wsi w ramach PROW 2007-2013.

Z sesji Rady Miejskiej:

 Czerwcowa sesja rady Miejskiej z dnia 24 czerwca była tzw. sesją absolutoryjną, czyli poddano ocenie działania władzy wykonawczej naszej Gminy – Burmistrza Łochowa, które zarówno przez radnych koalicyjnych, jak i opozycyjnych zostały ocenione pozytywnie. Takiego wyniku nie spodziewał się nawet sam oceniany.

 Podczas tej sesji podjęto również kilka innych uchwał, np:

- w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi,

- w sprawie powołania zespołu opiniującego zgłoszonych kandydatów na ławników do sądów powszechnych

- w sprawie podziału gminy na obwody głosowania,

- w sprawie zmian w uchwale dotacyjnej dla Samorządowego ZGK-u

- w sprawie dopłat do taryfowych grup odbiorców zbiorowego odprowadzania ścieków.

Pozostałe info gminne:

 Wakacyjne imprezy Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie:

- 17.07.2015 r - wernisaż Zygmunta Ziemki, godz. 18 (Galeria MiGOK).

- 17.07.2015r - 07.08.2015 wystawa Zygmunta Ziemki  (Galeria MiGOK).

- 23.07.2015r - Brzuza, godz. 21.30. Wieczorynki filmowe.

- 27.07.2015r - 31.07.2015r. Plener malarski „Barwy Łochowa”.

- 30.07.2015r - Stare Baczki, godz. 21.30. Wieczorynki filmowe.

- od 13.07.2015r do końca wakacji: „Poranki Bajkowe” - wtorek/czwartek.

- 01.08.2015r - Finał pleneru ceramicznego i malarskiego - wystawa. Błonie Pałacu Łochów. 

- 01.08.2015r - Noc Filmowa. Błonie Pałacu Łochów.

- 06.08. 2015r - Barchów, godz.21.00. Wieczorynki filmowe.

- 13.08.2015r - Pogorzelec, godz. 21.00. Wieczorynki filmowe.

- 22.08.2015r - Piknik „Magiczny Trójkąt”.  

 26 maja br. zawarto porozumienie między Gminą Łochów a Inwestorem: SIME Polska Sp. z o.o. z siedzibą w Sochaczewie dotyczące zamiaru wybudowania przez inwestora gazociągu Dobre – Łochów w terminie do końca III kw. 2017 r., a w przypadku przedłużających się prac projektowych lub innych nieprzewidzianych problemów – do końca III kw. 2018 r. Rozbudowa sieci na terenie gm. Łochów ma się odbywać sukcesywnie, w miarę zainteresowania klientów instytucjonalnych (np. zasilenie gazem ziemnym budynków administrowanych przez Gminę: Przedszkole, SP 1, SP 3, Gimnazjum i Hala Sportowa, bloki komunalne w Łopiance i przy ul. Nowowiejskiej) oraz klientów indywidualnych. Nitka gazowa średniej mocy zasilania ma biec z Dobrego przez Strachówkę, Jadów, Borzymy, Barchów do ul. Węgrowskiej/róg Myśliwskiej, gdzie ma nastąpić rozwidlenie w trzech kierunkach: 1) ul. Węgrowską na Kamionnę, Twarogi, Wólkę Paplińską; 2) ul. Nowowiejską, Baczkowska do Łochowa Fabrycznego; 3) ul. Węgrowską, Wyszkowską do Budzisk, Gwizdał, Pogorzelca.

 Stan robót na modernizowanej linii kolejowej E- 75 Rial Baltica na dzień 31 maja 2015 r. na odcinku Łochów – Sadowne Węgrowskie: zrealizowano prace o wartości 72 mln zł, co daje 34% zawansowania na tym odcinku. Natomiast na odcinku Tłuszcz – Łochów jest znacznie lepiej: wartość robót to 130 mln zł - 59% zaawansowania. A oddanie odcinków w użytkowanie za niespełna niecały rok (po przedłużeniu terminu pierwszego).

 Rusza projekt POLSKA W SERCU I W PLECAKU z zakresu pomocy Polonii zagranicznej realizowany wspólnie przez Gminę Łochów oraz Łochowskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk i Sztuk "CD" dofinansowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.W związku z tym Stowarzyszenie poszukuje młodzieży - 16 osób - w wieku 14 do 18 lat (szczególnie licealistów lub gimnazjalistów zamierzających rozpocząć naukę w LO od września 2015), która przez 3 tygodnie od 16 sierpnia do 5 września będzie asystować gościom z Ukrainy poznającym polski język i kulturę we wszystkich działaniach (warsztaty językowe, kulturowe, z geografii, z historii, dwa 3-dniowe wyjazdy, przygotowanie prezentacji publicznej i in.). Wymagana jest zgoda rodziców na udział w projekcie. Są też kryteria dodatkowe: (1) zainteresowania i osiągnięcia z dziedziny społeczno-artystycznej, (2) ocena z zachowania co najmniej dobra, (3) doświadczenie wolontariackie lub aktywność w samorządzie szkolnym, lub aktywność w NGO, (4) uprzedni udział w akcjach na rzecz Polonii.

 Wnioski dotyczące szacowania szkód dziczych w uprawach rolnych należy składać na adres: KŁ „LAS" ŁOCHÓW, Ul. 1-go Maja 71, 07-130 Łochów.

 14 czerwca (niedziela) obchodzono w Gwizdałach Święto Szkoły, podczas którego miała miejsce Gala Witosów, występ Klubu Kobiet Aktywnych, plener malarski, koło ceramiczne, itp.

 Czarni Węgrów w wyniku udanych meczów barażowych (1:1 i 5:0) awansowali do IV ligi, a jeszcze nie tak dawno nawiązywaliśmy – ŁKS Łochów – równorzędną z nimi walkę w okręgówce siedleckiej. Końcówka sezonu dla seniorów ŁKS Łochów paskudna. Co prawda ostatni mecz sezonu (17.VI.) był wygrany z Józefowią Józefów 2:1 lecz dwa wcześniejsze (28 i 29 kolejka) przegraliśmy z kretesem. Ostatecznie zajęliśmy 14 miejsce w tabeli okręgówki Warszawa I, co w normalnych warunkach oznacza spadek do A klasy. Jednak sprzyjający układ barażów, m.in. drugiej drużyny w tabeli oraz ewentualna wygrana w barażach z czternastą drużyną grupy II (Warszawa II) - Rysiem Laski (pod W-wą) może spowodować, że pozostaniemy w lidze okręgowej.

 Piłkarze i działacze ŁKS Łochów proszą: Nasz wychowanek Kamil Kwiatkowski od kilku tygodni zmaga się z poważnym urazem, jakim jest zerwanie więzadeł krzyżowych w kolanie. Aby powrócił jak najszybciej do treningów potrzebna jest kosztowna operacja. Jako że Łochowski Klub Sportowy to nasza wspólna sprawa, pragniemy prosić wszystkich kibiców oraz sympatyków naszej drużyny o finansowe wsparcie dla Kwiatka. Liczy się każda złotówka. Zainteresowane osoby prosimy o kontakt z prezesem ŁKS Łochów - Marcinem Grędą. Za każde wsparcie z góry dziękujemy!

 27czerwca br. na boisku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Kochanowskiego w Węgrowie odbyły się IX Powiatowe Zawody Ochotniczych Straży Pożarnych. Zawody rozegrano w konkurencjach: bieg sztafetowy 7x50 metrów z przeszkodami, ćwiczenie bojowe, musztra. Szczególnie zawodnicy łochowscy byli bardzo dobrze przygotowani do sprawnościowych zawodów strażackich, gdyż w kategorii zespołów męskich OSP Łochów (ul. Węgrowska) zajęli pierwsze miejsce, a OSP Budziska miejsce ósme (startowało 11 drużyn z terenu powiatu). W kategorii zespołów żeńskich już tak dobrze nie było: drużyna OSP Łochów (ul. Fabryczna) zajęła czwarte miejsce, a za nimi uplasowały się strażaczki z OSP Budziska i OSP Laski (startowało 6 drużyn żeńskich). Tydzień wcześniej odbyły się zawody gminne OSP.

 Również i w tym roku absolwenci łochowskiego liceum wypadli najlepiej ze szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego powiatu w wiosennym egzaminie maturalnym uzyskując 90% zdawalności, a pozostałe 10% ma szansę w końcu sierpnia poprawić na pozytywny wynik maturalny z matematyki, gdyż jak co roku przedmiot ten jest największą bolączką młodzieży w całym kraju.

 Wśród stypendystów Stypendium Starosty Węgrowskiego znalazło się 10 licealistów LO w Łochowie za uzyskane  osiągnięcia w r. szk. 2014/2015. Za uzyskanie wybitnych wyników w nauce, śr. ocen co najmniej 4,9: Paulina Styś, IIb, śr. 5,38; Bartosz Mioduszewski, IIb, śr. 5,33; Marta Laskowska, IIb, śr. 5,17; Aleksandra Dołowy, II b, śr. 5,14; Adrianna Król, IIb, śr. 5,08; Kuba Bury, IIb, śr. 4,92; Ilona Zalewska, IIc, śr. 4,91. Za bardzo dobre wyniki w nauce, śr. ocen co najmniej 4,5: Ewelina Jakubowska, Ib, śr. 4,84; Łucja Kosowska, Ic, śr. 4,83 oraz za wybitne osiągnięcia sportowo-artystyczne: Grzegorz Gołębiowski, IIc. Najlepsza uczennica tego liceum, Anna Nowotka, ze średnią ocen 5,39 ma otrzymywać przez cały najbliższy rok szkolny stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wśród najlepszych do stypendium Starosty znalazły się również 2 uczennice ZSZ w Ostrówku - Dominika Gromek, śr. 4,85 i Angelika Gamdzyk, śr. 4,77. Gratulujemy.

 W dniach 27-31 lipca br. odbędzie się IV Międzynarodowy Plener Ceramiczny "Gwizdek - Rzeźba" - Muzeum Gwizdka w Gwizdałach. Następnego dnia (1.VIII.) finał pleneru ceramicznego i malarskiego - wystawa. Błonie Pałacu Łochów. 

 11. lipca br. - Festyn Letni w Budziskach, godz. 18.00 – na terenie amfiteatru-mini stadionu, który powstał staraniem ks. Marka Wróbla, odchodzącego po 18 latach proboszczowania do parafii Perlejewo. Organizator - Rada Sołecka Jasiorówka. 

• Niefortunny rok wylęgu młodych bocianiaków, istna posucha. Mimo zasiedleń na podobnym poziomie co w roku minionym, to młodych bocianiaków w gniazdach przy trasie Łochów - Węgrów jest o 25% mniej. Należy się spodziewać, że pod koniec lata wyfrunie z nich 25 sztuk, w roku minionym 33 sztuki. I nie był to rok pomyślny, gdyż dwa lata temu odchowanych zostało 45 sztuk młodych.

R

 
Michal Krupa