Wieści gminne

Decyzje i informacje Burmistrza z poprzedniego miesiąca:

 Na prośbę dyrektora inwestycji PKP odbyło się w dniu 13 maja b.r. spotkanie w Centrum Realizacji Inwestycji PKP w Warszawie Burmistrza Łochowa w sprawie budowy wiaduktu kolejowego nad torami w Łochowie i budowy 7 kilometrowego odcinka DK 62 po nowym śladzie. Problemem jest umieszczenie tego odcinka DK 62 w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad na lata 2014-2023 nad stworzeniem, którego dobiegają końca prace w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju. Generalnie chodzi o zmobilizowanie wszystkich przyjaciół i sojuszników gminy Łochów do skutecznego lobbingu u Pani Minister Marii Wasiak w sprawie umieszczenia tych inwestycji w Programie.

Po spotkaniu Burmistrz odbył w tej sprawie rozmowy telefoniczne z Jackiem Kozłowskim Wojewodą Mazowieckim, Adamem Struzikiem Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, Markiem Sawickim Ministrem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Posłem Krzysztofem Borkowskim i członkiem Zarządu Woj. Mazowieckiego Elżbietą Lanc z prośbą w tej sprawie. Niezależnie od powyższego Burmistrz wysłał raz jeszcze pismo do Minister Infrastruktury i Rozwoju Regionalnego Marii Wasiak a jego kopie do Ministra Administracji i Cyfryzacji Andrzeja Halickiego i ww. osobistości.

 W dalszym ciągu ważą się losy wpisania do Krajowego Programu Budowy Dróg Krajowych i Autostrad budowy wiaduktu kolejowego i 7 kilometrowego odcinka DK 62. W tej sprawie w dniu 2.06.2015 r. Burmistrz Łochowa wraz ze Starostą Węgrowskim Krzysztofem Fedorczykiem rozmawiali w Centralnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Minister Maria Wasiak przesunęła podpisanie w/w programu o kolejne 2 tygodnie.

 Burmistrz Łochowa wziął udział w walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Podlasianka” w Łochowie (8.V.). Omówiono sprawy związane z przejęciem drogi dojazdowej do budynków spółdzielni przez gminę oraz remontu Al. Grabowej - szczególnie chodnika.

 Burmistrz Łochowa wziął udział w uroczystych obchodach 25-lecia firmy „Duet” (16.V.).

 Burmistrz Łochowa ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej o pow. 0,0798 ha, położonej w Łochowie, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 1247/1. Cena wywoławcza 56 000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 10.07.2015 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. Al. Pokoju 75, (sala 107).

 Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Łochowie wraz z przyłączami. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Wykonawcy: PARSTER Sp. z o.o. (Parczew) za cenę 450.216 zł brutto.

 W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Modernizację kotłowni w budynku oświatowym w Gwizdałach w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów” - wpłynęło 10 ofert z cenami od 233.277 zł do 480.000 zł oraz okresem gwarancji od 48 do 60 miesięcy. W wyniku oceny ww. ofert za najkorzystniejszą uznano ofertę Konsorcjum firm z Mielca: Firma Budowlano-Instalacyjna  GRO-BUD  Bartosz  Groele (Lider)  i Firma Budowlano-Instalacyjna GRO-BUD Zygmunt  Groele (Partner), za cenę 287.964 zł.

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego na: Usuwanie azbestu z terenu Gminy Łochów. W postępowaniu wpłynęło 9 ofert z cenami od 289 zł do 492 zł za odbiór 1 Mg wyrobów zawierających azbest wraz załadunkiem, transportem i utylizacją; za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną: PKG Sp. z o. o. w Zambrowie.

 W ogłoszonym postępowaniu prowadzonym w trybie  przetargu nieograniczonego na: Dostawę i montaż zestawów kolektorów solarnych w ramach realizacji projektu „OZE na terenach wiejskich w Gminie Łochów” wpłynęło 5 ofert z cenami od 1.121.607 zł do 1.428.517 zł.

 Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na: Zaciągnięcie kredytu bankowego na kwotę 2.760.000 zł. Termin składania ofert to 10.06.2015 r.

 Przeprowadzono postępowanie w trybie zapytania cenowego na: Usunięcie usterek w robotach budowlanych dotyczących budowy sali sportowej wraz z zapleczem przy SP nr 3 w Łochowie - wpłynęły 4 oferty o rozpiętości cenowej od 28.794 zł do 52.220 zł.

 Unieważniono postępowania prowadzone w trybie zapytania cenowego na:

1) Budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych typu kontenery – mieszkania socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną;

2) Wymianę pokrycia dachowego na części budynku oświatowego w Gwizdałach.

 Burmistrz Łochowa zatwierdził 27 maja projekty organizacyjne szkół i przedszkoli na rok szkolny 2015/2016.

 Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na dofinansowanie kwotą 3.000 zł Międzynarodowego Turnieju Piłki Nożnej dla dzieci z rocznika 2004 organizowanego w dniach 13-14 czerwca na kompleksie rekreacyjno sportowych „Orlik” przy SP Nr 3 w Łochowie;

- na dofinansowanie kwota 4.000 zł zakupu butów do tańca ludowego dla młodzieżowego zespołu tanecznego działającego w szkole w Gwizdałach;

- na dofinansowanie kwotą 1.200 zł wycieczki szkolnej w Bieszczady dla uczniów klasy III Gimnazjum w Kamionnie, z przeznaczeniem na opłacenie noclegów w Schronisku;

- na udostępnienie autokaru szkolnego w celu przewiezienia 12 członków Klubu Seniora w Łochowie na turnus rehabilitacyjny do Krynicy Morskiej w dniu 30. maja i powrót w dniu 13. czerwca z Krynicy Morskiej;

- na udostępnienie autobusu szkolnego w dniach 1-3 czerwca dla uczniów Zespołu Szkół w Kamionnie na wyjazd na Zieloną Szkołę do miejscowości Kulka koło Szczytna;

- na dofinansowanie wycieczek szkolnych dla uczniów SP Nr 1 w Łochowie: 5-dniowej nad morze (Gdańsk, Gdynia, Władysławowo, Malbork) dla uczniów klas IV-VI, w dniach 25 - 29.maja kwotą 2.000 zł, 3-dniową w Góry Świętokrzyskie dla uczniów kl. I-III w dniach 27 - 29 maja kwotą 1.500 zł;

- na dofinansowanie kwotą 8.743 zł kosztów pokrycia dachu na garażu OSP Pogorzelec;

- na udostępnienie autobusu szkolnego dla 25 osób  z zespołu  Cheerleaders (SP Nr 3, LO) na Grand Prix Polski 2015 – Gdynia dnia 16. maja;

- na sfinansowanie kwota 1.600 zł zakupu wyposażenia świetlicy w Matałach;

- na sfinansowanie naprawy piły łańcuchowej H55 będącej na wyposażeniu OSP w Łochowie ul. Fabryczna - koszt naprawy około 500 zł;

- na nieodpłatne udostępnienie autokarów szkolnych w celu dowiezienia dzieci i młodzieży z gminy Łochów i powiatu węgrowskiego na obóz harcerski do Kątów Rybackich w dniu 1. lipca i powrót do Łochowa w dniu 14. lipca;

- na udostępnienie w dniach 28.06.2015 -11.07.2015 r. autokaru szkolnego do przewozu 24 uczniów i 4 opiekunów na obóz dla dzieci i młodzieży z terenu gminy Łochów do Gąsawy koło Żnina (na prośbę Firmy Lion Club Warszawa Arka);

- na udostępnienie autobusów szkolnych dla 50 osób (4 zespoły: SP Nr 3, SP Nr 1, Gimnazjum) na wyjazd na zawody Cheerleaders – Grand Prix Polski 2015 w Garwolinie (6.VI.)

Zarządzenia Burmistrza Łochowa:

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 (2-krotnie);

- w sprawie powołania Komisji ds. oceny projektów organizacyjnych gminnych placówek oświatowych;

- w sprawie skreślenia zabytku i wyłączenia karty adresowej z Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Łochów;

- w sprawie powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert w otwartym konkursie ofert realizacji zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom;

- w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom;

- w sprawie powołania Pełnomocnika Burmistrza Łochowa ds. reprezentowania Gminy Łochów w sprawach dotyczących Światowych Dni Młodzieży;

- w sprawie zrzeczenia się członkostwa w obwodowej komisji wyborczej oraz jej uzupełnienia;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Termomodernizacja budynku oświatowego w Gwizdałach” w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”.

 

Pozostałe info gminne:

 20 maja w sali konferencyjnej LO odbyła się sesja Rady Miejskiej, na której przeprowadzono debatę dotyczącą bezpieczeństwa na terenie naszej Gminy przeprowadzona przez KPP w Węgrowie oraz podjęto 15 uchwał, m.in. dotyczącymi opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 20 maja w WOK w Węgrowie odbyło się spotkanie z Wojciechem Sumlińskim - autorem książki „Niebezpieczne związki Bronisława Komorowskiego”.

 25 maja w sali widowiskowej Węgrowskiego Ośrodka Kultury uczczono odrodzenie samorządności organizując obchody 25-lecia samorządu, podczas których wybrzmiał również akcent łochowski - - wręczono dyplomy uznania kilkunastu radnym za samorządową służbę realizowaną przez co najmniej trzy kadencje, zaś wśród przedsiębiorców wyróżniono firmę Robson p. Roberta Marczaka oraz Arche p. Władysława Grochowskiego (Pałac Łochów).

 27 maja łochowskie obchody 25-lecia samorządności w sali konferencyjnej przy ul. Wyspiańskiego, gdzie dokonano podsumowania znaczenia samorządności dla naszej gminy. Był tez akcent rozrywkowy – wystąpił Krzysztof Daukszewicz, satyryk, piosenkarz, gitarzysta, kompozytor, legenda kabaretu, specyficzny rodzaj barda.

 28 maja zakończono kolejną edycje akcji „Rodacy bohaterom” organizowaną przez Stowarzyszenie Narodowy Węgrów i Łochów wraz z Oddziałem Polski Niepodległej w Siedlcach. Dla Polaków na Litwie zebrano 10 paczek z produktami chemii gospodarczej (wartość około 1 tys. zł).

 30 maja MiGOK w Łochowie zorganizował festyn rodzinny z okazji Dnia Dziecka, a w nim m.in. jednoaktowy spektakl „Urodziny Baby Jagi” w wykonaniu Teatru Piccolo.

• 31 maja w ramach 27 kolejki przegrana 0:5 naszego ŁKS-u z Legionem Warszawa spowodowała, że nadal jesteśmy w strefie spadkowej tabeli Ligi Okręgowej (na 13 miejscu).

Co w MiGOKu - w czerwcu:

- 13.VI.  Zabawa taneczna w ramach Łochowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku dla członków ŁUTW, Klubu Seniora, PZERiI;

- 19.VI. Wykład kardiologa Tomasza Czerskiego „Moje serce nie jest dla mnie ciężarem”;

- 24.VI. Gala Ogniska Muzycznego;

- 26.VI. Wernisaż prac Artura Szydlika „Rzeźba i asamblaż w Galerii MiGOK, godz. 18.00, w programie m.in. poezja i muzyka;

- 27.VI. Zabawa taneczna organizowana przez PZEiI (obowiązują zapisy) początek godz. 17.00

 
Michal Krupa