Kwietniowe wieści gminne

Decyzje i informacje Burmistrza:

• Starosta Węgrowski pismem z dnia 8 kwietnia poinformował Burmistrza Łochowa, że w wyniku przetargu został wyłoniony Wykonawca robót związanych z realizacją projektu pn. „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie ostrołęcko – siedleckim poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego w Łochowie”. Projekt będzie finansowany w 50% z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych i po ¼ przez Gminę Łochów i Starostwo Powiatowe w Węgrowie.

 

• Korekta Burmistrza do informacji dotyczącej wysokości dotacji na dziecko uczęszczające w 2015 roku do Publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez inne osoby prawne niż  Gmina Łochów, jaka ukazała się w lutowym wydaniu GŁ:

1) miesięczna średnia kwota wydatków bieżących ponoszonych na ucznia klas I-VI uczęszczającego do szkół wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Łochów (Zespoły Szkół w Gwizdałach, Kamionnie i Ostrówku) wynosi 890,35 zł.

2) miesięczna średnia kwota wydatków bieżących ponoszonych na ucznia oddziału przedszkolnego uczęszczającego do szkół wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Łochów (Zespoły Szkół w Gwizdałach, Kamionnie i Ostrówku) wynosi 506,93 zł.

3) miesięczna kwota wydatków ponoszonych na każdego ucznia w Gminie w związku z obsługą finansowo-księgową oraz dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli 38,70 zł    (1.060.800  zł  : 2284 uczniów : 12 m-cy).

Łączna kwota miesięcznej  dotacji na ucznia klas I-VI  uczęszczającego do szkoły publicznej  wynosi 929,05 zł, co stanowi sumę kwot wymienionych w poz. 1 i 3 tzn. 890,35 zł + 38,70 zł = 929,05 zł.

Łączna kwota miesięcznej  dotacji na ucznia  oddziału przedszkolnego  uczęszczającego do szkoły publicznej  wynosi 545,63zł, co stanowi sumę kwot wymienionych w poz. 2 i 3 tzn. 506,93 zł + 38,70 zł = 545,63 zł .

Kwota miesięcznej dotacji dla ucznia niepełnosprawnego (orzeczenie lekarskie) wg subwencji oświatowej.

• Burmistrz Łochowa ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gwizdały, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1821, o pow. 0,10 ha. Cena wywoławcza 10 tys. zł. Przetarg odbędzie się w dniu 12.06.2015 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie Aleja Łochowska 75 (sala 107).

• Burmistrz Łochowa ogłosił przetarg nieograniczony:

- na „Utrzymanie czystości na terenie miasta i Gminy Łochów”.  W postępowaniu wpłynęły 2 oferty z cenami: 15.642 zł za jeden miesiąc świadczenia usługi z terminem płatności 30 dni od złożenia faktury oraz 16.524 zł za jeden miesiąc świadczenia usługi z terminem płatności  21 dni od złożenia faktury. Najwięcej punktów w ocenie ofert uzyskała oferta z najniższą ceną - Zakład Usługowy Zygmunt Pióro, Łosiewice, z którym  zostanie  podpisana umowa;

- na „Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Dolnej w Łochowie wraz z przyłączami”. W postępowaniu wpłynęło 14 ofert o rozpiętości cen od: 450.223 zł,  z okresem gwarancji  60 miesięcy, do 1.155.975 zł z okresem gwarancji  60 miesięcy;

- na „Przebudowę drogi gminnej Łojew-Samotrzask-Burakowskie”. Wpłynęły 3 oferty o rozpiętości cen od 414.856 zł do 501.961 zł. Wszyscy Wykonawcy zaoferowali okres gwarancji 60 miesięcy;

- na Modernizację kotłowni w budynku oświatowym w Gwizdałach w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”.

• Burmistrz Łochowa przeprowadził postępowanie  w trybie zapytania cenowego na:

1. W związku z uchyleniem się Wykonawcy od podpisania umowy, przeprowadzono kolejne postępowanie na zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów”. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert o rozpiętości cen od: 80.733 zł  do 116.402 zł. Najwięcej punktów w ocenie ofert uzyskała oferta z najniższą ceną - Future Finance Iwona Wycech, Łojki.

2. Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Łochów. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert na poszczególne części postępowania, które swoim zakresem obejmują:

- część 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Budziska - Łochów (ul. Żeromskiego),

- część 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy drogi Kamionna (ul. Kościelna) - Karczewizna,

- część 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy ul. Rzecznej, ul. Stawowej, ul. Ogrodowej, ul. Wiklinowej i ul. Topolowej w Łochowie.

3. Budowę dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych typu kontenery - mieszkania socjalne wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną. Wpłynęła jedna oferta z ceną 178.933 zł.

4. Wymianę pokrycia dachowego na części budynku oświatowego w Gwizdałach. Wpłynęło 6 ofert o rozpiętości cen od 59.151 zł do 89.395 zł.

• 25 kwietnia b.r. posiedzenie członków Lokalnej Grupy Działania „Bądźmy Razem” Walne zgromadzenie  przyjęło sprawozdanie Zarządu LGD za rok 2014 oraz uchwaliło nowy statut LGD, Grupa uległa rozszerzeniu o nowych członków, w tym 5 gmin powiatowych.

• 30 kwietnia b.r. odbyło się spotkanie w Starostwie Powiatowym w Węgrowie posła Krzysztofa Borkowskiego, Wicemarszałka Województwa Mazowieckiego Ewy Orzełowskiej z samorządowcami i przedsiębiorcami powiatu węgrowskiego. Dyskutowano o środkach finansowych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich i Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego do 2020 roku. W spotkaniu uczestniczył też Przewodniczący Departamentu Rolnictwa i Modernizacji Terenów Wiejskich UM w Warszawie  i Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych.

• Ulica Szkolna wykonana. W dniu 26.04.2015 r. nastąpił odbiór techniczny przebudowanej ulicy Szkolnej w Łochowie. Ulica została wykonana przez firmę p. Jaczewskiego z Korytnicy, a finanse po 50% solidarnie wyłożyli Gmina Łochów i Powiat Węgrowski.

• Trwają intensywne prace przy przebudowie ul. Folwarcznej (100% środki finansowe Gminy Łochów) i ul. Sienkiewicza (50% dotacja z Narodowego Funduszu Przebudowy Dróg Lokalnych i 50% budżet Gminy Łochów).

• Burmistrz Łochowa wyraził Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:

- na udostępnienie autokaru w dniu 26. kwietnia br. na wyjazd do Sokołowa Podlaskiego na X Festiwal Zespołów Kabaretowych Seniorów - Gminę Łochów reprezentowały Zespoły „Łochowianie”, „Gwizdalanki”, „Kapela Łochowska”;

- na udostępnienie autobusu szkolnego na wyjazd 23 kwietnia b.r. młodzieży szkolnej Zespołu Szkół w Gwizdałach do Auli Kryształowej Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie na Wielkie Spotkanie Przyjaciół Lasu;

- na pokrycie kosztów zakwaterowania i wyżywienia drużyny policjantów Samodzielnego Pododdziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji z/s w Radomiu. Policjanci,  w okresie od 1 do 4 maja b.r. będą pełnili służbę na terenie miasta i gminy Łochów. Do pełnienia służb oddelegowano 7 policjantów. Koszt ich pobytu 750 zł;

- na dofinansowanie kwotą 3 tys. zł trzynastego zlotu motocyklowego pod nazwą „Wściekłe Party” w dniach 8-10 maja br. na terenie ośrodka szkoleniowo-wypoczynkowego „Koszelanka”;

- na dofinansowanie wydrukowania monografii poświęconej oświacie julińskiej. Kwota dofinansowania 7.500 zł z promocji gminy (przyznana w marcu  br. kwota 2.000 zł została anulowana);

- na udostępnienie autobusu szkolnego na wyjazd drużyny ULKS „OLIMPIA” na Międzynarodowy Turniej Ostrawa Cup, rozgrywany w dniach 4-7. czerwca br. w Ostrawie (Czechy);

- na dofinansowanie kwotą 700 zł corocznej wiosennej akcji „Sprzątanie wsi Majdan”;

- na sfinansowanie wynajmu autokarów w celu przewiezienia 93 strażaków OSP na „Ogólnopolską Pielgrzymkę Strażaków” do Częstochowy w dniu 26. kwietnia br. Koszt wynajmu autokaru z firmy p. Paśnika wyniesie 2600 zł za przewiezienie 54 strażaków, pozostałych 39 przewieziono autokarem z ZOSS;

- na zakup 2 szt. gazu pieprzowego obronnego i 2 szt. kamizelek odblaskowych dla Straży Miejskiej w Łochowie - przewidywany koszt zakupu 300 zł;

- na dofinansowanie wota 6 tys. zł obchodów 90-lecia OSP w Baczkach - uroczystość odbędzie się 28. czerwca br.;

- na sfinansowanie zakupu nagród dla zwycięzców V Gminnego Turnieju Warcabowego z 28 kwietnia br. przeprowadzonego w Zespole Szkół w Gwizdałach - kwota dofinansowania około 530 zł.

Zarządzenia Burmistrza Łochowa:

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 (trzykrotnie).

- w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łochów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych.

- w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Łochów za 2014 rok.

- w sprawie powołania składów Obwodowych Komisji Wyborczych.

- w sprawie powołania koordynatora gminnego ds. obsługi informatycznej oraz ustanowienia operatorów systemu informatycznego „Wsparcie Organów Wyborczych” obwodowych komisji wyborczych w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 10 maja 2015 r.

- w sprawie zrzeczenia się członkostwa w obwodowej komisji wyborczej (dwukrotnie) oraz jego uzupełnienia

- w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Łochów za I kwartał 2015 roku.

- w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy do prowadzenia czynności związanych ze porządzeniem aktów pełnomocnictw do głosowania.

- w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat za rok 2014 Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie oraz Biblioteki Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie. 

Pozostałe info gminne:

• Tabor Kolei Mazowieckich wzbogaci się o dwa nowoczesne pojazdy. Oba szynobusy (jeden jedno- i jeden dwuczłonowy) o łącznej liczbie przynajmniej 190 miejsc siedzących (w tym 14 uchylnych) oraz co najmniej 190 miejsc stojących będą wyposażone m.in. w klimatyzację, monitoring, ekrany informacyjne oraz głosowe powiadamianie o przystankach. Będą także przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych. Zakup szynobusów przyczyni się do usprawnienia ruchu i skrócenia czasu przejazdu m.in. na trasach: Tłuszcz-Warszawa, Tłuszcz-Ostrołęka. Pojazdy mają rozpędzać się do prędkości co najmniej 120 km/h. Łączna wartość zakupu wyniesie ponad 19,6 mln zł.

• W dniach 28 kwietnia - 11 maja br. Wojewódzki Inspektorat Weterynarii prowadził akcję szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących. Szczepionkę zrzucano z samolotów na lasy, pola i łąki na terenie województwa mazowieckiego. Nie wolno dotykać preparatu - ten z zapachem człowieka nie zostanie podjęty przez zwierzęta. Przez dwa tygodnie po wyłożeniu szczepionki zwierzęta domowe należy prowadzać na smyczy lub trzymać w zamkniętych pomieszczeniach. Szczepienie to wykonuje się preparatem umieszczonym we wnętrzu przynęty w kształcie brunatno-zielonego krążka o zapachu rybnym. Szczepionkę zrzucano w ilości 20 dawek na 1 km2. Zrzuty nie obejmują zbiorników wodnych, dróg i terenów zabudowanych. Szczepionka uodparnia wyłącznie lisy. Każdy, kto przypadkiem będzie miał styczność ze szczepionką powinien niezwłocznie skontaktować się z lekarzem. Należy także zwrócić uwagę na domowe czworonogi, których ewentualny kontakt z preparatem należy zgłosić do weterynarza. Lis jest zwierzęciem wolno żyjącym, najbardziej podatnym na zakażenie wirusem wścieklizny. Dzięki tym szczepieniom w województwie mazowieckim nie odnotowano w ostatnich latach żadnego przypadku zarażenia lisa wścieklizną.

• Statystyki pożarów traw w powiecie węgrowskim są niepokojące. Na szczęście tegoroczne ich podpalanie, wypalanie za nami.  Jednak jak wynika z danych węgrowskiej PSP, nastąpił dramatyczny ich wzrost o 137 proc. Ponad dwukrotnie przekracza to średnią dla województwa.

• Wniosek o dofinansowanie za szkody wyrządzone przez bobry należy składać do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Siedlcach ul. Kazimierzowska 23. Telefon: 25 644 32 13.

• Zła passa, kwiecień - czarny miesiąc dla naszego ŁKS-u. Porażka goniła porażkę. 11.IV. 0:5 z Gromem Lipowo, 18.IV. 0:1 z Drukarzem W-wa, 25.IV. 0:3 z Dąb Wieliszew i 1.V. 0:6 z liderem w tabeli Dolcan II Ząbki, co w sumie spowodowało, że jesteśmy na 13 miejscu – strefie spadkowej. Nadzieja na mecz 9 maja, gdyż gramy z najsłabszą drużyną w grupie AKS Mewa Krubin. Oby nie była to nadzieja z przymiotnikiem zaczynającym się na „g”.

• Wiosenne zasiedlenia bocianich gniazd raczej już za nami. Do 8 maja z 29 gniazd przy drodze K62 na odcinku Łochów-Węgrów zostało zasiedlone 22 gniazda (75%). Najbardziej „dopieszczony” został Ludwinów – 100% 4:4, najmniej skuteczna Starawieś – 50% 3:6.

• Kolejne oznaki dosyć wczesnej wiosny – z 3 na 4 maja zakwitły kasztanowce, akurat na matury, a bzy z 7 na 8 maja. Kilka dni przed Zofią, wykłosi się ozimina – żyto.

• PALINOCKA 2015 to Przegląd Zespołów Amatorskich I edycja tego przeglądu ogólnopolskiego rockowych zespołów amatorskich odbędzie się w Parku Miejskim w Wyszkowie, dnia 20 czerwca 2015 r. Zgłoszenia do przeglądu przyjmowano do 10 maja 2015 r. Więcej informacji oraz regulamin przeglądu znajdziesz na Facebook pod wydarzeniem: https://www.facebook.com/events/979691895407310/

• 6 maja odbył się w MiGOK-u gminny etap XXXII edycji Konkursu Recytatorskiego dla dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.

• 7 maja w ramach ŁUTW (Łochowski Uniwersytet Trzeciego Wieku) przeprowadzono przez Instytut Polska Róża prelekcję „Rola witaminy C w organizmie ludzkim”. Natomiast 28 maja odbędzie się wykład pt. „Poczucie własnej wartości”, który poprowadzi psycholog i coach Sandra Lasek.

• Otwarcie w łochowskiej galerii wernisażu prac malarzy z ul. Nowogrodzkiej nastąpi 15 maja, godz. 18.00.

• Natomiast pięć dni później otwarcie wernisażu fotografii dokumentalnej – 70 rocznica zakończenia II wojny światowej.

• 23 maja odbędzie się Biesiada na Błoniach, podczas której wystąpią” „Cała Praga Śpiewa z nami”, „Łochowianie”, „Kapela Łochowska”, „Gwizdalanki”. Jest to impreza organizowana w ramach ŁUTW dla organizacji emeryckich: ŁUTW, PZEiI, Klubu Seniora. Początek godz. 15.00.

• 30 maja w DK Dzień Dziecka, a następnego dnia o godz. 14.00 Koncert Smykofoniki.

                R

 
Michal Krupa