Archiwum

Wieści gminne

Marcowe decyzje i informacje Burmistrza:

• Wypracowano wspólne stanowisko kolejarzy i drogowców w sprawie budowy 7 km nowego śladu DK 62 i wiaduktu nad torami kolejowymi oraz tunelu na przejściu przy ul. Wyszkowskiej. Inwestycja musi się jednak znaleźć w Krajowym Programie Budowy Dróg Krajowych i Autostrad, który w czerwcu ma zatwierdzić Rada Ministrów.

• 12. marca w Jadowie odbyło się spotkanie władz Gminy Łochów, Jadów i Wyszków w sprawie ewentualnego porozumienia w wypracowaniu wspólnej strategii zagospodarowania turystycznego rzeki Liwiec.

 

• 23. marca odbyło się spotkanie w Urzędzie Miejskim w Łochowie Kierownictwa Urzędu z przedstawicielami SIME Polska Sp. z.o.o. z siedzibą w Sochaczewie w sprawie warunków doprowadzenia gazu ziemnego do Łochowa. Omówiono też sprawę ewentualnych ulg podatkowych dla inwestora w pierwszym okresie gazyfikacji. W tej sprawie ma dojść do wspólnych uzgodnień zainteresowanych gazyfikacją gmin (Łochów, Jadów, Strachówka, Dobre).

• Zamawiający, Gmina Łochów, przeprowadził następujące postępowania w trybie przetargu nieograniczonego:

- budowa parkingu wraz  z remontem pomnika w miejscowości Kamionna, Gmina Łochów  w ramach działania ,,Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013; wpłynęło 14 ofert o rozpiętości cen od: 365.418  zł do 554.370 zł brutto - wykonawcy zaproponowali okres gwarancji od 36 do 60 miesięcy. Najwięcej punktów w ocenie ofert uzyskała oferta Zakładu Usługowo-Produkcyjnego “GIMEX” Sp. z o.o. z Wyszkowa, z terminem gwarancji - 60 miesięcy;

- poprawa bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój; wpłynęło 7 ofert o rozpiętości cen od: 1.488.349 zł do 2.459.524 zł. Najwięcej punktów w ocenie ofert uzyskała oferta P&K Jaczewscy, Jaczewski Paweł z Korytnicy;

- utrzymanie czystości na terenie miasta i Gminy Łochów; wpłynęło 5 ofert o rozpiętości cen od 14.040 zł do 19.980  zł za jeden miesiąc świadczenia usługi, z terminem płatności od 21 do 30 dni od złożenia faktury. Najwięcej punktów w ocenie ofert uzyskał oferent FINO Sp. z o.o. z Warszawy, z którym  została podpisana umowa; wykonawca nie przystąpił jednak do realizacji zamówienia; zostanie ogłoszone nowe postępowanie.

• Przeprowadzono postępowania  w trybie zapytania cenowego na:

- dostawę materiałów eksploatacyjnych w roku 2015 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie; wpłynęło 11 ofert o rozpiętości cen od 72.153 zł do 85.664  zł. Najwięcej punktów w ocenie ofert uzyskała oferta wykonawcy: Automatyka Biurowa Sp. z o.o. z Warszawy, z którym  została podpisana umowa;

- zapewnienie dostępu do Internetu w ramach trwałości projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów” - wpłynęło 5 ofert o rozpiętości cen 65.249-122.854 zł. Najwięcej punktów w ocenie ofert uzyskała oferta wykonawcy:T-Mobile Polska S.A. z Warszawy;

- wykonanie projektu wykonawczego do projektu budowlanego przebudowy zabytkowego budynku dworca kolejowego w Łochowie oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy realizacji robót budowlanych - wpłynęło 6 ofert o rozpiętości cen od 70.000 zł do 183.024 zł.

• Polecono:

- zwiększyć w budżecie gminy środki finansowe przeznaczone na animatora sportu o kwotę 6 200 zł;

- zabezpieczyć w budżecie gminy 30.000 zł na sfinansowanie dodatkowych świadczeń z zakresu rehabilitacji dla mieszkańców Miasta i Gminy Łochów;

- zwiększyć w budżecie gminy dotację podmiotową przeznaczoną na działalność MiGOK w Łochowie o kwotę 5.414 zł;

- zabezpieczyć w budżecie gminy środki finansowe w wysokości 18 000,00 zł na renowację elewacji remizy OSP w Jasiorówce;

- przygotować dokumentację techniczną kanalizacji wsi Barchów, Kaliska oraz Ogrodniki,
ze skierowaniem ścieków do oczyszczalni Łochów.

• Ogłoszono pierwszy nieograniczony przetarg ustny na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości o pow. 0,1000 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2439, położonej w miejscowości Gwizdały. Cena wywoławcza 34 900 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 8.05.2015 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. Aleja Pokoju 75 (sala 107).

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- udostępnienie autobusu szkolnego dla uczniów uczestniczących w zajęciach świetlicy opiekuńczo wychowawczej w Ostrówku, na wyjazd 5.03.2015 r. do Warszawy na imprezę profilaktyczną z cyklu „NIEĆPA 2015”;

- na dofinansowanie kwotą 1.000 zł organizacji dn. 15.03.2015 r. I Turnieju Tenisa Stołowego w OSP Baczki;

- na współfinansowanie kwotą 1.300 zł zabiegów pielęgnacyjnych na pomnikach przyrody, rosnących na terenie Gminy Łochów (stanowi to 10% kosztów całego zadania, resztę finansuje Mazowiecki Zespół Parków Krajobrazowych);

- na objęcie honorowym patronatem I Gminnego Konkursu Plastycznego pt. „Poznajemy  zawody” organizowanego przez Oddział Przedszkolny przy Szkole Podstawowej im. Orła Białego w Ostrówku i dofinansował  zakup nagród i dyplomów dla uczestników konkursu kwotą 1000 zł;

- na udostępnienie autobusu szkolnego na wyjazd trzylatków z Zespołu Szkół w Ostrówku na wycieczkę do Warszawy (pijalnia czekolady - 13.04.2015 r.) oraz do Ostrowi Mazowieckiej (na basen - 21.04.2015 r.);

- na dofinansowanie kwotą 1.000 zł czterodniowej wycieczki autobusowej dla 50 emerytów do Wrocławia, okolic gór i Pragi Czeskiej;

- na dofinansowanie wyjazdu 6 uczniów Liceum Ogólnokształcącego i opiekuna na 15 Edycję Symulacji Obrad ONZ  „Fermi Model United Nations”, które odbędą się w dniach 22-24.04.2015 r. w Nuoro we Włoszech - kwota dofinansowania  2.000 zł;

- na sfinansowanie zakupu akumulatora do motopompy FOX (koszt około 400 zł) oraz zakupu 10 węży tłocznych Ø 25 (kwota około 1.200 zł) dla OSP w Łochowie przy Alei Węgrowskiej;

- na udostępnienie w dniach 27-30. marca autokaru dla 38 zawodniczek Cheerleaders Łochów na Mistrzostwa Polski  w Łęcku;

- na dofinansowanie kwotą 2.000 zł druku monografii poświęconej historii szkoły w Julinie;

- na sfinansowanie z budżetu gminy podatku od nieruchomości za rok 2015 przynależnego OSP w Laskach.

Marcowe  zarządzenia Burmistrza:

- w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Łochów na dzień 31 grudnia 2014 roku;

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2015 powstałych w wyniku zmian kwot dotacji celowych;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska;

- w sprawie powołania „Komisji Konkursowej” do oceny prac w ogłoszonym przez Gminę Łochów konkursie na opracowanie koncepcji „Zagospodarowania parku miejskiego „Dębinka”;

- w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2014 r.;

- w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2014 r.

Z marcowej sesji Rady Miejskiej (25 marca):

• Wyrażono zgodę na podpisanie porozumienia dotyczącego nawiązania przez Gminę Łochów współpracy z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w zakresie wielopłaszczyznowego współdziałania w rozwiązywaniu niektórych problemów wspólnych dla tych jednostek. Uchwała ma na celu przygotowanie samorządów przyjmujących owe porozumienia do aktualnego okresu finansowania UE, gdyż przy ogłaszanych konkursach naborów wniosków o dofinansowanie, mają być preferowane i premiowane projekty składane przez porozumienia i/lub stowarzyszenia gmin obejmujących obszar funkcjonalny. Jak Polska długa i szeroka samorządy przystępują do takowych porozumień - czyżby w praktyce wszyscy byli preferowani, tzn. nikt.

• Przyjęto Gminny Program Opieki nad Zabytkami dla Miasta i Gminy Łochów na lata 2015-2018. Przy tej okazji rozpętała się dyskusja między radnym Gołaszewskim a burmistrzem Dzięciołem w sprawie napisu na pomniku w Jerzyskach (chodzi o P.O.S. Jerzyki i oddział NSZ). W całym tym zamieszaniu przyjęto również ochronę parowego młyna Eychlera w Jasiorówce-Relinie, w miejsce którego od kilku lat stoi baza, kompleks usługowy Dar-Busa. Gdy górę biorą emocje rozsądek towar deficytowy.

• Wprowadzono zmiany w uchwale w sprawie ustalenia opłaty za świadczenia udzielane przez przedszkola publiczne gm. Łochów. Zwolniono z opłat za dodatkowe (realizowane ponad 5 godz. dziennie świadczeń normatywnych) świadczenia w stosunku do dzieci, które posiadają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub dzieci posiadających opinię o wczesnym wspomaganiu.

• Radną Zuzannę Bańską oddelegowano na okres kadencji obecnej Rady Miejskiej do pracy w Radzie Bibliotecznej przy Bibliotece Publicznej im. Medarda Downarowicza w Łochowie. Natomiast na członka ww. rady bibliotecznej, na okres 3 lat, powołano Stanisława Grądzkiego.

• Powołano Radę Programową łochowskiego MiGOK-u w składzie: Anna Leśniewska, Robert Gołaszewski, Paweł Gelbrecht, Anna Pękul, Rafał Bobrowski.

• Przyjęto program opieki nad bezdomnymi zwierzętami na 2015 rok. Program ten ma również zapobiegać bezdomności zwierząt na terenie gm. Łochów.

• Przyjęto Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015. Środki finansowe na jego realizację pochodzą z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - 337.600 zł, z tego na prowadzenie zajęć opiekuńczo-wychowawczych oraz pozalekcyjnych zajęć sportowych ma być przeznaczone 128.500 zł. Przyjęto też Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2015. Tu również środki finansowe  na jego realizację mają pochodzić z opłat jw.

 Zajęto stanowisko względem wniosku przedstawicieli kupców dotyczącego obniżenia opłaty targowej: po przeanalizowaniu ich podania, wysłuchania ich wniosków podczas spotkania 23 lutego oraz przyjęciu informacji przedstawionej przez zarządcę targowiska nie znaleziono podstaw do obniżenia opłaty targowej. Rada Miejska w Łochowie podjęła w dniu 30 października 2014 roku uchwałę o sezonowym obniżeniu opłaty w okresie od 1 stycznia do 31 marca. Zgodnie z ww. uchwałą, począwszy od 1 kwietnia obowiązują stawki normalne (bez obniżek).

Pozostałe info gminne

• Gmina Łochów przystąpiła do realizacji projektu pod nazwą „Plan gospodarki niskoemisyjnej”, którego podstawą jest przeprowadzenie inwentaryzacji zużycia energii i wynikającej z niego emisji CO2 na terenie Gminy. Na realizację ww. zadania pozyskano dofinansowanie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 24.046,50 zł, co stanowi 85% wartości zadania. 

• Rozstrzygnięto konkurs organizowany przez Gminę Łochów na opracowanie koncepcji zagospodarowania parku miejskiego „Dębinka". Pierwsze miejsce oraz nagrodę główną w wysokości 4 000,00 zł otrzymała Autorska Pracownia Projektowa Arch. Halina Nowak (Wrocław) uzyskując 83 punkty. Na konkurs napłynęło 8 ofert.

• W święta WN nasz ŁKS zremisował z Legionovią II Legionowo 1:1. Była to XIX kolejka ligi okręgowej Warszawa I (czwarta tej wiosny), w wyniku której plasujemy się w tabeli na 10 pozycji. Wcześniejsze mecze tej rundy: 1 remis, 2 przegrane.

 • Mimo ciepłej zimy oznaki tegorocznej wiosny, w porównaniu z poprzednimi, niezbyt wczesne:

- 5 marca przylot żurawi, następnego dnia żerujące stado liczące 11 sztuk,

- 9 marca zakwitły pierwsze przedwiosenne ogrodowe kwiaty,

- 18 marca przelot grupy 7 bocianów lecz pierwsze zasiedlenie (Kalinowiec) dopiero 27 marca, do 7 kwietnia jedynie 30% zasiedleń z 29 gniazd, ostatnie w tym roku zasiedlenia pewnie dopiero na początku maja,

- 21 marca pierwsze żółte pąki na krzewach forsycji lecz kwiaty dopiero 7 kwietnia,

- 23 marca zakwitły leśne zawilce,

- 5 kwietnia zakwitły przydrożne kaczeńce.

• Dom Dziecka „Julin” w Kaliskach stoi przed niebywałą szansą organizacyjnego rozrostu i rozwoju lecz potrzebny jest do tego teren pod zabudowę. Planuje się, że około 2,5 ha działki rolnej w Kaliskach, znajdującej się w pobliżu Domu Dziecka, na zasadzie zamiany trafi do Gminy Łochów, a w to miejsce Gmina odstąpi Powiatowi Węgrowskiemu około 1,8 ha terenów pod zabudowę, znajdujących się w pobliżu szkoły katolickiej w Kaliskach, po to by Powiat mógł wybudować na nim kampus (ze środków unijnych) nowego domu dziecka, mogący przyjąć dwukrotnie więcej dzieci niż obecnie. Pałacykiem Paderewskich, w którym mieści się obecnie Dom Dziecka zainteresowany jest samorząd wojewódzki. W budynku tym, po rozbudowie, powstałoby Europejskie Centrum Edukacji Ekologicznej z możliwością 50 miejsc noclegowych, umiejscowiono by siedzibę Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego, a ponadto izbę pamięci poświęconą Helenie i Ignacemu Janowi Paderewskim.

• NFZ nie wypłacił naszemu ZOZ-owi (szpital + zozowskie przychodnie) z tytułu tzw. „nadwykonań” zrealizowanych w 2012, 2013, 2014 roku łącznie prawie 5 mln. zł, w tym za miniony rok prawie 2,5 mln zł. Mimo tego rok 2014 zakończył się wypracowaną nadwyżką finansową (około 630 tys. zł). Cały czas trwają z NFZ-etem negocjacje o wypłatę tej kwoty. Środki te pozwoliłyby na uruchomienie zakładu (oddziału) opiekuńczo-leczniczego w szpitalu (chodzi o osoby starsze, samotne) oraz unowocześnienie sprzętu medycznego w pozostałych oddziałach.

• W niedzielę palmową 29. marca Miejski i Gminny Ośrodek Kultury w Łochowie zorganizował Kiermasz Wielkanocny. Wystawiono m.in. stoiska z rękodziełem o tematyce wielkanocnej.

• Po przerwie zimowej po raz kolejny zaczął działać kompleks sportowo-rekreacyjny "Orlik". Wszystkich chętnych i żądnych  spędzenia aktywnego czasu zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 15-21 oraz w soboty 10-17. Infrastruktura "Orlika" daje możliwość spróbowania sił w różnych dyscyplinach, takich jak: piłka nożna, koszykówka, siatkówka oraz tenis. Wszystkie potrzebne informacje udostępnia animator sportu Jan Bański, pod numerem tel. 519-672-934.

                R