Wieści gminne

Lutowe decyzje i informacje Burmistrza:

• Burmistrz Łochowa ogłosił postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na:

- budowę parkingu wraz  z remontem pomnika w miejscowości Kamionna z działania ,,Odnowa i rozwój wsi” w ramach PROW 2007-2013. Otwarcie ofert 3.03.2015 r.;

 

- poprawę bezpieczeństwa i dostępności centrum Łochowa poprzez przebudowę ulicy Sienkiewicza  w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, etap II Bezpieczeństwo-Dostępność- Rozwój. Otwarcie ofert 5.03.2015 r.;

- utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy Łochów. Otwarcie ofert 2.03.2015 r.

• Burmistrz Łochowa ogłosił drugi nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Brzuzie, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 2489, o pow. 0,6124 ha. Cena wywoławcza 10.000 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 3.04.2015 r. w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie.

• Przeprowadzono postępowanie  w trybie zapytania cenowego na:

- dostawę opału na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie na rok 2015. Złożona została jedna oferta Wykonawcy: Usługi Transportowe i Handlowe, Stanisław Kanclerz, Łochów. Z Wykonawcą zostały podpisane umowy: w części 1 za cenę 397,00 zł brutto za 1 tonę miału węglowego, w części 2  za cenę 550,00 zł brutto za 1 tonę groszku energetycznego, w części 3  za cenę 602,00 zł brutto za 1 tonę eko-groszku, w części 4  za cenę 650,00 zł brutto za 1 tonę węgla kamiennego.

- dostawę materiałów biurowych w roku 2015 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie. Wpłynęły 4 oferty o rozpiętości cen od 20.468 zł do 24.462 zł brutto. Podpisano umowę z Wykonawcą: Przedsiębiorstwo Handlowe „REDIS” Jan Kamecki, Siedlce za cenę 20.468 zł brutto.

- modernizację komputerów zakupionych w ramach projektu „Zwiększenie dostępu do Internetu szansą wszechstronnego rozwoju mieszkańców Gminy Łochów”. W poszczególnych częściach postępowania:

w części 1 (Dostawa i montaż kart pamięci RAM) – wpłynęło  6 ofert z cenami brutto  od 21.437 zł do 68.889 zł, umowa została podpisana po wycofaniu się Wykonawcy z najniższa ceną z Wykonawcą: Prime Computers Dariusz Leszczyński, Warszawa za cenę 25.010 zł brutto;

w części 2 (Przedłużenie ochrony antywirusowej) wpłynęło 6 ofert z cenami brutto od 12.669 zł do 20.726 zł umowa została podpisana z Wykonawcą: IT Partners Security Sp. z o.o., Katowice za cenę 12.669 zł brutto;

w części 3 (Przedłużenie gwarancji producenta do komputerów Dell Vostro 3555) – wpłynęły 3 oferty z cenami brutto od 38.696 zł do 93.479 zł., umowa została podpisana po wycofaniu się Wykonawcy z najniższa ceną z Wykonawcą: Econnect Sp z o.o., Warszawa za cenę 80.860 zł.

- wyłapywanie i opiekę nad bezdomnymi  zwierzętami. W części pierwszej: Wyłapywanie bezdomnych zwierząt złożone zostały 2 oferty. W  części drugiej: Opieka nad bezdomnymi zwierzętami, złożona została 1 oferta. W obu częściach dokonano wyboru Wykonawcy: Schronisko dla bezdomnych zwierząt, Zygmunt Dworakowski, Biała Piska.

- opiekę weterynaryjną dla bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Łochów. Wpłynęła 1 oferta Wykonawcy: Gabinet Weterynaryjny Grażyna i Janusz Armanowscy S.C. Łochów. Dokonano wyboru oferty.

- konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta i Gminy Łochów. W postępowaniu wpłynęło 6 ofert z cenami brutto od 3.788 zł do 7.580 zł brutto za 1 miesiąc wykonania usługi. Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną, Wykonawcy: EL-TRAF Małgorzata Roguszewska,  Łochów. 

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na sfinansowanie z budżetu gminy, podatku od nieruchomości za rok 2015, przynależnego OSP w Pogorzelcu, OSP w Brzuzie, OSP w Jasiorówce, OSP w Baczkach, OSP w Gwizdałach;

- na udostępnienie samochodu  VW CRAFTER  dla zawodników  ULKS OLIMPIA Łochów  na wyjazd w dniu 14. luty na mecz unihokeja do Siedlca woj. wielkopolskie oraz do Morąga Województwo warmińsko-mazurskie na wyjazd na mecz unihokeja w dniu 21. luty;

- na udostępnienie autokarów na wyjazd do Warszawy dla 50 zawodniczek CHEERLEADERS Łochów (SP 1, SP 3, Gimnazjum, LO) na zawody Grand Prix Polski Cheerleaders w dniu 28. luty;

- na sfinansowanie zakupu środka pianotwórczego „Deteor” do uzupełnienia zbiornika w samochodzie pożarniczym Renault Midllum WWE MA 39;

- na sfinansowanie zakupu i montażu (koszt około 4500 zł) przewodów hydraulicznych wysokiego ciśnienia do pompy olejowej „Lukas” OSP ostrówek;

- na sfinansowanie badań okresowych dla dwóch strażaków OSP pogorzelec;

- na pokrycie kosztów badań lekarskich dla dwóch kierowców pojazdów uprzywilejowanych;

- na wykreślenie z rejestru środków trwałych Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie Stacji Uzdatniania Wody w Łochowie, stacja ta decyzją Zarządu Gminy z dnia 13.02.2001 r. została wyłączona z produkcji;

Zarządzenia Burmistrza Łochowa:

- w sprawie powołania dwóch komisji odbioru końcowego dla inwestycji: „Termomodernizacja budynku oświatowego w Ogrodnikach” oraz „Termomodernizacja budynku oświatowego w Kamionnie”;

- w sprawie powołania pełnomocnika wyborczego - urzędnika wyborczego;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów.

Z lutowej sesji Rady Powiatu:

• Sesja ta odbyła się 25 lutego w sali konferencyjnej (przy LO) w Łochowie. Podjęto na niej kilkanaście uchwał, w tym budżetowych.

• Wyznaczono na niej inkasentów podatków lokalnych (od nieruchomości, rolny i leśny):

1)       Barchów - Zbigniew Jarzec.

2 ) Budziska - Stanisława Górska.

3 ) Baczki - Ewa Śliwoska.

4 ) Burakowskie - Maria Owsianko.

5 ) Brzuza - Monika Kostrzewa.

6 ) Dąbrowa - Patrycja Kowalczyk-Gołaszewska.

7 ) Gwizdały - Małgorzata Kułak.

8 ) Jasiorówka - Monika Krasieńko.

9 ) Jerzyska - Jarosław Grodkowski.

10 ) Kamionna - Krystyna Kielan.

11 ) Kalinowiec - Małgorzata Kalata.

12 ) Kaliska - Krzysztof Dudkiewicz.

13 ) Karczewizna - Zenon Szczęsny.

14 ) Laski - Bożenna Decyk.

15 ) Łazy - Henryk Zalewski

16 ) Łojki - Monika Kościesza.

17 ) Łopianka - Ewa Januszewska.

18 ) Łojew - Mariusz Siwek.

19 ) Łosiewice - Romana Nowak.

20 ) Majdan - Katarzyna Kurek.

21 ) Matały - Paweł Strąk.

22 ) Nadkole - Czesława Rudnik.

23 ) Ogrodniki - Magdalena Bańska - Moleń.

24 ) Ostrówek - Karol Narzymski.

25 ) Pogorzelec - Stanisława Biernacka.

26 ) Szumin - Katarzyna Kowalska.

27 ) Twarogi - Małgorzata Kochanowska.

28 ) Wólka Paplińska - Mariola Sulich.

29 ) Zagrodniki - Kazimierz Wróblewski.

30 ) Zambrzyniec - Agata Janiszewska - Grzymała.

31 ) Samotrzask - Adam Osemka.

Inkasenci otrzymają wynagrodzenie w wysokości 7% od sum zainkasowanych z tytułu lokalnych podatków i wynagrodzenie roczne w wysokości 1.400 zł.

• Postanowiono zaciągnąć dwie pożyczki: 368 tys. w WFOŚiGW w Warszawie na „Termomodernizację budynków użyteczności publicznej”  realizowaną przy udziale środków unijnych oraz 270 tys. zł na „Budowę kanalizacji sanitarnej ul. Dolnej w Łochowie”.

• Określono kryteria naboru do samorządowych przedszkoli w drugim etapie postepowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów (dotyczy również oddziałów przedszkolnych w samorządowych szkołach podstawowych).

• Uchwalono zmiany w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów oraz przyjęto miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego dla wsi Laski, Karczewizna, Twarogi, Łosiewice, Jerzyska, Łojki.

• Utworzono odrębny nowy dodatkowy obwód głosowania w SDPS w Ostrówku w związku z wyborami prezydenckimi wyznaczonymi na 10 maja.

• Nie wyrażono zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie Gminy na rok 2016.

• Odwołano dotychczasowego Skarbnika Gminy p. Krystynę Wetoszko i powołano z dniem 26 luty na to stanowisko p. Marię Komuda.

• Przejęto nieruchomość o pow. 0,20 ha położoną w Nadkolu od p. Dariusza Kowalskiego.

Pozostałe info gminne:

• Dnia 18 lutego Zarząd Powiatu zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia dla przetargu dotyczącego przebudowy ul. Wyspiańskiego w Łochowie (droga powiatowa) - w ramach poprawy bezpieczeństwa i usprawnienia ruchu drogowego.

• Dnia 1 marca skończył się okres przejściowy dla lekarzy, prawników, fryzjerów, taksówkarzy i mechaników samochodowych. Kasę fiskalną muszą zainstalować (niezależnie od obrotów) wszyscy świadczący usługi:

- przewozów pasażerskich w komunikacji samochodowej,

- przewozu osób oraz ich bagażu podręcznego taksówkami,

- naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),

- wymiany opon lub kół,

- badań i przeglądów technicznych pojazdów,

- opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,

- prawne (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem notariuszy,

- fryzjerskie, kosmetyczne i kosmetologiczne,

- gastronomiczne, z wyjątkiem tych na pokładach samolotów.

n Dział Księgowości Urzędu Miejskiego informuje, że w dniu31 marca upływa termin płatności za użytkowanie wieczyste. Wysokość opłaty można uzgodnić pod nr tel. 25 643 78 27. Płatności można dokonać w kasie Urzędu Miejskiego,  poniedziałek - piątek  od  9:00- 14:00  lub na rachunek bankowy BS w Łochowie nr 19923300010000012720000040

W Domu Kultury:

• 5.03.  „Rewolucja w prawach konsumenta” - wykład w ramach ŁUTW, prowadzenie: Michał Kosiarski - Radca Prawny.

• 7.03. Spektakl Teatralny Łoscemił „Na pełnym morzu” Sławomir Mrożek oraz „Jedno słowo kochającej kobiety” Kornel Makuszyński. 18.00;

• 7.03. PRAWDA, MITY. P.O.S Jerzyki w Polskim Państwie Podziemnym. Spotkanie z historykami: Leszkiem Żebrowskim i Jarosławem Stryjkiem godz. 17.00;

• 11.03. Koncert w wykonaniu uczniów LO w Łochowie z okazji Dnia Kobiet, godz. 15.00;

• 13.03. Otwarcie wystawy prac Adama Karpińskiego, godz. 18.00;

• 20.03. NOC FILMOWA;

• 28.03. Łochowska Scena Alternatywna. Uroczysko, godz. 18.00;

• 29.03. KIERMASZ WIELKANOCNY.

      R

 
Michal Krupa