Eternitowe dachy

                Podczas styczniowej sesji Rady Miejskiej przyjęto program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Łochów. Program ma na celu stopniową eliminację wyrobów zawierających azbest (głownie chodzi o eternitowe dachy), jego bezpieczne unieszkodliwianie, zgodne z przepisami prawa, co ma spowodować sukcesywną likwidację oddziaływania azbestu na środowisko, wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych mieszkańców miasta i gminy spowodowanych oddziaływaniem azbestu.

Określa on procedury obowiązujące zarówno właścicieli obiektów z eternitowymi dachami, jak i wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, ich transportu, zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

                Na terenie naszej gminy zinwenatryzowano 564 488 metrów kwadratowych pokryć zawierających azbest, tj. ponad 6 tys. ton. (przelicznik 1 m kw. eternitowego dachu = 11 kg). Do tej pory unieszkodliwiono 0,66 tony. Zatem ogrom pracy i wydatków na najbliższe 20 lat, tj od roku 2014 do roku 2032, bo na tyle lat rozpisany został ten program. Średni koszt przyjęcia przez składowisko jednej tony odpadów wynosi 360 zł. Średni koszt demontażu i składowania metra kwadratowego pokryć zawierających azbest wynosi 25 zł, to oznacza łączny wydatek ponad 14 mln zł, nie licząc kosztu nowych pokryć dachowych. Ciekawe, że dochód budżetu państwa z tytułu realizacji programu na terenie naszej gminy wyniesie ponad 6 mln zł tylko z tytułu podatku VAT.

                Usuwanie eternitu odbywać się będzie na koszt właściciela dachu, przy częściowym dofinansowaniu Gminy, która ubiegać się będzie o środki na ten cel w WFOŚiGW (w roku bieżącym możliwość dofinansowania 85% kosztów). Mieszkańcy gminy będą mogli składać wnioski do Urzędu Miasta o zdjęcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest. Właśnie w bieżącym numerze GŁ znajduje się ogłoszenie Burmistrza Łochowa w tej sprawie.

                R

 
Michal Krupa