DK 62 i DK 50 – po grudzie

                Z wielkim zdziwieniem i zaskoczeniem wczytywaliśmy się w rządowy Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, gdyż mimo wpatrywania się w tekst programu, ani słowem nie zająknięto się w sprawie modernizacji drogi krajowej 50 na odcinku od Mińska Mazowieckiego po Brok oraz drogi krajowej 62 przecinającej w Łochowie modernizowaną obecnie linię kolejową (Warszawa – Białystok i dalej Wilno – Petersburg), a następnie

  krzyżującej się z DK 50 (skrzyżowanie znajduje się tuż, tuż - niespełna 30 m od przejazdu kolejowego). Zaniepokojeni i dotknięci tym faktem byli również włodarze naszej gminy, radni i wielu mieszkańców.

                W dniu 24 stycznia br. postanowiono zwołać nadzwyczajną sesję, by dać wyraz tego zaniepokojenia. Wydali oni opinię w powyższej sprawie. Rada Miejska w Łochowie w swojej opinii oświadczyła:

Rada Miejska w Łochowie wyraża negatywną opinię w sprawie braku zapisów o modernizacji drogi krajowej DK 50 i budowy nowego odcinka drogi krajowej (DK 62) w Łochowie w Programie Budowy Dróg Krajowych na lata2014-2023.

Zobowiązuje się Burmistrza Łochowa wraz z Prezydium Rady Miejskiej w Łochowie do podjęcia wszelkich działań celem doprowadzenia do ujęcia modernizacji drogi krajowej nr 50 i nowego odcinka drogi krajowej nr 62 łączącego wiadukt drogowy na skrzyżowaniu drogi krajowej 62 z linią kolejową E75 w poddanym pod konsultacje publiczne Programie Budowy Dróg Krajowych na lata2014-2023.

Ponadto radni zobowiązali go o przesłanie niniejszej opinii do wszelkich organów i podmiotów zewnętrznych, a w szczególności do: Ministra lnfrastruktury i Rozwoju, PKP Polskich Linii Kolejowych S.A., Sejmowej Komisji Infrastruktury, Wojewody Mazowieckiego, Marszałka Województwa Mazowieckiego, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych  i Autostrad, Starosty Węgrowskiego, Senator RP Marii Koc, wszystkich posłów RP wybranych z okręgu siedlecko-ostrołeckiego oraz: wezwania do podjęcia działań oraz czynności w ramach posiadanych kompetencji, które doprowadzą do ujęcia w programie i wykonania modernizacji drogi krajowej nr 50 i wiaduktu drogowego na skrzyżowaniu drogi krajowej 62 z linią kolejową E75, z uwagi na fakt, iż pozostawienie istniejącego stanu technicznego drogi krajowej nr 50, skrzyżowania DK 50 i DK 62 oraz przejazdu kolejowego linii E75 przez drogę krajową nr 62 po zakończeniu modernizacji linii kolejowej E75 sparaliżuje ruch w mieście Łochów, uniemożliwi komunikacje mieszkańcom z ośrodkami oświatowymi, administracyjnym, kulturalnym i oraz kultu religijnego.

W uzasadnieniu tego stanowiska radni podali:

Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju prowadzi konsultacje publiczne projektu Programu Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023, programu który ma określić kierunki działań oraz priorytety inwestycyjne w zakresie rozwoju sieci dróg krajowych.

Zostały pominięte w wyżej wymienionym programie dwie bardzo ważne dla gminy Łochów inwestycje, a mianowicie modernizacja drogi krajowej nr 50 na odcinku Węzeł Arynów-Brok oraz budowa drogi krajowej nr 62 po nowym śladzie, która stanowiłaby obwodnicę Łochowa.

Droga krajowa nr 50 stanowi obwodnicę aglomeracji warszawskiej w odległości od centrum Warszawy ok 50 km, pełni funkcję tranzytowej obwodnicy Warszawy co niesie za sobą wzrost natężenia ruchu szczególnie w kategorii ciężarowego transportu towarowego. Droga ta przejmuje samochodowy ruch ciężki w kierunku północno-wschodniej granicy kraju ze wschodniej części Mazowsza Kielecczyzny i Podkarpacia.

Program, który został poddany konsultacjom ma dokonać diagnozy stanu obecnego sektora drogowego i zdefiniować zarówno cele planowane do osiągnięcia, jak i kluczowe obszary stanowiące tzw. wąskie gardła w transporcie osobowym i towarowym. Droga krajowa nr 50 została w tym programie całkowicie pominięta. Droga krajowa nr 50 na terenie naszej gminy przebiega w znacznej części przez tereny zabudowane. Droga pozbawiona jest podstawowych urządzeń bezpieczeństwa ruchu. Zły stan techniczny drogi, brak urządzeń bezpieczeństwa ruchu, duże natężenie ruchu ciężkiego powoduje, że nie ma miesiąca aby nie było kolizji i wypadku drogowego z ofiarami śmiertelnymi. Brak chodników lub ciągów pieszo-rowerowych na terenach zabudowanych utrudnia mieszkańcom bezpieczną komunikację ze szkołami, ośrodkami zdrowia, ośrodkami administracyjnymi. Tak ważna a zarazem tak niebezpieczna droga została pominięta w programie budowy dróg do roku 2023. Pytanie, które nasuwa się samo: ile jeszcze ofiar musi ponieść nasze społeczeństwo, aby ktoś zauważył problem DK nr 50?

Drugim ważnym problemem dla nas jest pominięcie w programie budowy drogi nr 62 po nowym śladzie na wysokości miasta Łochów. W samym centrum Łochowa przecinają się dwie drogi krajowe nr 50 i 62 w bliskiej odległości od przejazdu kolejowego linii E75 przez drogę nr 62. Przejazd pociągu każdorazowo blokuje ruch na drodze nr 50 i 62 powodując kilkukilometrowe korki. Szczególnie uciążliwe jest to w okresie letnim, gdyż droga krajowa nr 50 stanowi, oprócz transportu towarowego, tranzyt również dla transportu osobowego jako ważny uczęszczany szlak w kierunku Mazur i granicy północno-wschodniej kraju.

Linia kolejowa E75 jest obecnie modernizowana, w wyniku czego prędkość na tym szlaku wzrośnie do 160 km/h. Niestety nie będzie wykonane ważne dla nas wszystkich skrzyżowanie dwupoziomowe linii E75 z drogą krajową nr 62 a o które Burmistrz Łochowa zabiega od chwili pojawienia się planów modernizacji linii E75. Inwestor linii kolejowej był skłonny wykonać wiadukt drogowy nad linią kolejową w ramach modernizacji. Bliskość przejazdu od skrzyżowania drogi krajowej nr 50 i 62 uniemożliwia wykonanie tego obiektu w obecnej lokalizacji i narzuca nową, która wiąże się z wybudowaniem odcinka drogi nr 62 po nowym śladzie na odcinku ok. 7 km, który stanowiłby obwodnicę Łochowa. Koncepcje przebudowy tego węzła komunikacyjnego powstały już osiem lat temu i został zabezpieczony teren pod nowy ślad drogi krajowej nr 62 w Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego wsi Barchów, Kaliska, Gwizdały i Pogorzelec. Ten nowy odcinek drogi nr 62 rozwiązałby problem drogi na terenie wsi Budziska i Gwizdały. Droga w tych miejscowościach przebiega przez gęsto zabudowany teren z wąskim pasem drogowym, bez możliwości wybudowania chodników. Na tej drodze trwają od lat protesty mieszkańców związane z postępującą degradacją ich domów mieszkalnych przez wzmożony transport towarowy. Inwestor modernizacji linii kolejowej E75 PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. nadal deklaruje gotowość wybudowania wiaduktu drogowego na przejeździe przez drogę krajowa nr 62 w nowej

perspektywie finansowej UE 20I4-2020 pod warunkiem wybudowania odcinka drogi krajowej nr 62 po nowym śladzie łączącego wiadukt z istniejącymi ciągami komunikacyjnymi.

Jesteśmy zaniepokojeni tym, co będzie działo się w Łochowie za rok, jak zostanie zakończona modernizacja linii E75. Modernizacja kolejowa pociągnie za sobą wzrost liczby pociągów, a automatyczne sterowanie spowoduje wydłużenie czasu zamknięcia przejazdu. Mając w pamięci wielokilometrowe korki na drodze nr 50 i 62 przed modernizacją przewidujemy prawdziwy paraliż komunikacyjny miasta i dróg krajowych nr 50 i 62.

Program Budowy Dróg Krajowych na lata 2014-2023 ma odzwierciedlać oczekiwania społeczne w zakresie zrównoważonego rozwoju i wyjść naprzeciw wszelkim wytycznym i zobowiązaniom zawartym w dokumentach strategicznych i planistycznych dla kraju.

Modernizacja drogi krajowej nr 50 i 62 będzie stanowić ważny element programu, zgodny ze społecznymi oczekiwaniami i zgodny z dokumentami strategicznymi i planistycznymi dla kraju.

                Różnych przykrych i dotkliwych decyzji możemy spodziewać się ze strony decydentów krajowych, czy to tylko krótkowzroczność z ich strony. Obawiam się, że nie.

                R

 
Michal Krupa