Budżet na wodzy trzymany

30 grudnia 2014 r. radni przyjęli budżet Gminy Łochów na 2015 rok. Ogólnie rzec można, że rozmach inwestycyjny z lat poprzednich  jest za nami, czas spłacać rachunki, aczkolwiek unijna ścieżka przedeptana i za pomocą tego strumienia nie jedno jeszcze zadanie będzie realizowane - zarówno w tym jak i przyszłym roku - póki źródło nie wyschnie. Jakby co - to co nieco da się jeszcze skredytować, bo zadłużenie na koniec tego roku ma wynieść52,28% zaplanowanych na ten rok dochodów, czyli do górnego limitu jeszcze trochę zostało.

 

Budżet Gminy Łochów na rok 2015 zakłada następujące kwoty:

- dochody 60.967.502 zł, w tym dochody majątkowe 8.785.895 zł,

- wydatki 58.826.l25 zł. w tym wydatki majątkowe 11.626.072 zł.

                W uzasadnieniu do uchwały budżetowej gminy Łochów na rok 2015 czytamy:

Budżet na 2015 r. zakłada zaciągnięcie kredytów w kwocie 2.914.000 zł oraz uwzględnia spłatę zobowiązań kredytowych w kwocie 5.055.377 zł, w tym spłata kredytów i pożyczek zaciągniętych na finansowanie zadań unijnych 2.668.142 zł. Potrzeba zaciągnięcia kredytów i pożyczek w roku 2015 wynika z konieczności realizacji zadań inwestycyjnych oraz utrzymania istniejących jednostek budżetowych. Dotychczasowe zadłużenie Gminy zaplanowane na 31 grudnia 20l4 roku wynosi 34.128.685 zł, co stanowi 53,69% zaplanowanych dochodów na 20l4 rok, a zaplanowane na koniec 20l 5 roku 31.876.308 zł, tj. 52,28% dochodów zaplanowanych na 20l5 r.

                Zaplanowane w budżecie dochody bieżące stanowią 52.18l.607 zł, a dochody majątkowe - 8.785.895 zł, w tym dotacje ze środków unijnych 6.744.088 zł. Sprzedaż składników majątkowych stanowi l.050.000 zł. Wydatki bieżące stanowią kwotę 47.200.053 zł, a wydatki majątkowe 11.626.072 zł.

                Niniejszy budżet zakłada kontynuację programu inwestycyjnego rozpoczętego w latach poprzednich. Do realizacji budżetu w wielkościach projektowanych zarówno po stronie dochodów jak i wydatków założono:

a) otrzymanie dotacji ze środków UE w kwocie 6.774.088 zł, z tego:

- na uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej (refundacja) - 2.0l6.116 zł,

- na termomodernizację budynków użyteczności publicznej - 1.150.000 zł,

- na modernizację świetlicy wiejskiej w Matałach (refundacja) - 308.722 zł,

- na utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy (refundacja) - 346.528 zł.

- na utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy - etap II - 54.000 zł,

- na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków - 852.026 zł.

- na rewitalizację budynku dworca kolejowego - 1.392.903 zł,

- na parking oraz remont pomnika w Kamionnie - 352.367 zł,

- na zwiększenie dostępu do internetu - 166.983 zł,

- dotacje unijne na zadania bieżące - 134.443 zł,

b) otrzymanie dotacji z budżetu Państwa:

- na realizację inwestycji w kwocie - 1.071.250 zł,

- na realizację zadań zleconych - 5.569.847 zł,

- dotacji na realizację bieżących zadań własnych - 1.497.676 zł.

W roku 20l5 będą realizowane inwestycje komunalne oraz drogowe.

W ramach inwestycji komunalnych zakłada się wykonanie następujących zadań:

- budowa sieci wodociągowej w Łochowie ul. Myśliwska - l30.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej w Łochowie ul. Dolna - 300.000 zł,

- budowa wodociągu - 20.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Łochów - 50.000 zł.

W ramach inwestycji dotyczących dróg powiatowych planuje się:

- dofinansowanie przebudowy ul. Wyspiańskiego w Łochowie - 259.345 zł,

- dofinansowanie przebudowy  ul. Szkolnej w Łochowie - 376.704 zł.

W ramach inwestycji realizowanych na drogach gminnych zakłada się wykonanie:

- budowy drogi gminnej w Samotrzasku 750.000 zł,

- poprawy bezpieczeństwa i dostępności Centrum Łochowa poprzez przebudowę ul. Sienkiewicza - 2.142.200 zł (przy dofinansowaniu 50 %o z budżetu Państwa),

- zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa - przebudowa ul. Folwarcznej 731.500 zł.

                Poza zadaniami opisanymi wyżej planuje się jeszcze inne inwestycje m. in:

- zwiększenie dostępu do Internetu - 166.983 zł, (dofin. UE - 141.936 zł),

- termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - 2.438.900 zł (dofin. UE -l.l50.000 zł),

- termomodernizacja budynku OSP Łochów Fabryczny - l50.000 zł,

- rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Łochowie wraz z najbliższym otoczeniem jako początek tworzenia nowego centrum kultury - 1.438.710 zł (dofin. UE - l.392.903 zł),

- budowa parkingu wraz z remontem pomnika w Kamionnie - 635.000 zł (dofin. UE - 352.367 zł),

- modernizacja oświetlenia drogowego - 200.000 zł,

- wykup gruntów pod parking oraz drogi - 500.000 zł,

- kontynuacja modernizacji i zagospodarowania terenu ŁKS Łochów - 130.000 zł,

- utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy - etap II - 88.000 zł,

- utworzenie kompleksu Sportowo - rekreacyjnego we wsi Majdan - 30.000 zł,

- budowa ogrodzenia przy Gimnazjum w Łochowie - 10.000 zł,

- budowa parkingu przy hali sportowej przy Gimnazjum w Łochowie 10.000 zł,

- zakup pieca dla Zespołu Szkół w Ostrówku - 50.000 zł,

- zakup sprzętu sportowego do hali sportowej w Łochowie - 10.000 zł.

                Ponadto w ramach wydatków inwestycyjnych planuje się kontynuację opracowania dokumentacji technicznych dotyczących: Stacji Uzdatniania Wody w Gwizdałach, dróg gminnych, Przedszkola w Łochowie, gospodarki ściekowej, Parku Miejskiego ''Dębinka'', ochrony środowiska, modernizacji Domu Kultury w Łochowie, modernizacji świetlic wiejskich, boisk wielofunkcyjnych przy szkołach w Kamionnie, Gwizdałach i Julinie oraz we wsi Zagrodniki.

                Koszt ogólny inwestycji i zakupów inwestycyjnych ujętych w budżecie na rok 20l5 szacuje się na kwotę 11.626.072 zł, z czego budżet Gminy pokryje kwotę 3.9l5.177 zł tj. 33,68%, a pozostałą część stanowią środki UE - 6.639.645 zł (57,11%) oraz dotacje - l.071.250 zł (9.21%).

                Inwestycje te stanowią 21,83% wydatków na zadania własne budżetu (53.256.218 zł) i 19.76% całości wydatków budżetu. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń stanowią 41,79% (23.747.461zł) ogólnych wydatków. Wydatki na zadania zlecone z administracji rządowej wynoszą 5.569.847 zł (9,47%).

                W budżecie Gminy Łochów zaplanowano środki na gospodarkę odpadami komunalnymi w kwocie 1.800.000 zł po stronie dochodów (opłata za gospodarowanie odpadami) i wydatków (koszty gospodarowania odpadami). W budżecie po stronie dochodów zaplanowano kwotę 1.050.000 zł wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż działek rolnych i budowlanych - l.000.000 zł, sprzedaż starego autobusu.

                Dochody z podatków lokalnych zaplanowano na poziomie roku 2014, ponieważ wskaźnik wzrostu stawek podatkowych (0,4 %r), spowodował utrzymanie na tym samym poziomie stawek podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych. Przewiduje się niższe wpływy z tytułu podatku rolnego, ze względu na spadek średniej ceny żyta. Plan podatku leśnego pozostał na tym samym poziomie. Planuje się, ze udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa będzie stanowił kwotę 8.831.138 zł, która zakłada wzrost o 9% w stosunku do planowanego przez Ministerstwo Finansów na rok 2014. Są to dane wynikające z projektu budżetu Państwa. Po zatwierdzeniu budżetu Państwa oraz sporządzeniu przez Gminę sprawozdań za 2013 rok, zostanie ustalona ostateczna kwota subwencji.

                Przy opracowaniu budżetu na rok 2015 przyjęto, że wynagrodzenia i pochodne (ZUS, FP) pozostaną na poziomie 20l4 roku.

                Ogółem wydatki bieżące dot. oświaty i edukacyjnej opieki wychowawczej wyniosą 25.043.827 zł (spadek o 2,7%), a subwencja oświatowa będzie stanowiła 14.429.045 zł (wzrost o 3,7%). Spadek wydatków bieżących na oświatę wynika z likwidacji 2 szkół podstawowych. Utworzenie szkół podstawowych publicznych prowadzonych przez  Stowarzyszenia oraz umożliwienie tworzenia w tych szkołach oddziałów przedszkolnych spowodowało zwiększenie dotacji należnych powyższym placówkom, w porównaniu do 20l4 roku.

                Rezerwę ogólną zaplanowano w wysokości 425.000 zł, tj. 0,72% wydatków własnych. Ponadto zaplanowano rezerwę celową przeznaczoną na zarządzanie kryzysowe w kwocie 111.385 zł. Na bieżące utrzymanie dróg gminnych zaplanowano 337.800 zł. Bieżące wydatki dotyczące OSP wyniosą 441.181 zł, a na wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulicznego i drogowego przeznaczono 606.000 zł.

                Niniejszy budżet odzwierciedla dotychczasowy zakres działania Burmistrza. W budżecie na 20l5 r. zapewnia się środki na dokończenie rozpoczętych zadań, na które otrzymaliśmy dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej oraz na opracowanie dokumentacji dot. wielu przedsięwzięć, celem zapewnienia Gminie gotowości do składania nowych wniosków o dofinansowanie w przypadku ogłoszenia naboru. Budżet nie uwzględnia nowych zadań ujętych w WPI. Biorąc pod uwagę wskaźnik zadłużenia Gminy w budżecie po stronie przychodów ujmuje się pożyczkę z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 638.000 zł na zadanie realizowane z udziałem środków unijnych oraz kredyt w kwocie 2.276.000 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

                Realizacja każdego budżetu w warunkach polskich, również domowego, to sztuka przetrwania na różne sposoby pojmowana. Czy sposób zaproponowany przez włodarzy naszej gminy jest tym optymalnym, najlepszym dla naszej społeczności i następnych jej pokoleń - czas pokaże.

                R

 
Michal Krupa