Kolejowe projekty

       Dnia 24 stycznia 2013 roku w Urzędzie Miejskim w Łochowie odbyło się spotkanie Burmistrza Łochowa z przedstawicielami inwestora i wykonawcy inwestycji „Modernizacja linii kolejowej E75 Raił Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)", będącej elementem krajowego Wieloletniego programu inwestycji kolejowych do roku 2013 z perspektywą do roku 2015.

       W spotkaniu udział wzięli Marian Dzięcioł - Burmistrz Łochowa, Urszula Kalinowska - Zastępca Burmistrza Łochowa, Mirosław Miciukiewicz - Przewodniczący Komisji Infrastruktury Rady Miejskiej w Łochowie, Jacek Księżopolski - przedstawiciel Starosty Węgrowskiego, Wojciech Bakiera - przedstwaiciel PKP PLK S.A. Centrum Realizacji Inwestycji, Janusz Rutkowski – Dyrektor Projektu, przedstawiciel wykonawcy TORPOL S.A. z Poznania, Kazimierz Peryt - Dyrektor Projektu PKP PLK S.A.

       Realizowana ze środków Funduszu Spójnosci w ramach projektu POliŚ 7.1-24.1 inwestycja pod nazwą Modernizacja linii kolejowej E75 Raił Baltica Warszawa - Białystok - granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) na obszarze województwa mazowieckiego w km. 36,600 - 71,800 linii kolejowej nr 6 przewiduje przebudowę i budowę:

- układu torowego
- sieci trakcyjnej i jej zasilania,automatyki i telekomunikacji
- linii potrzeb nieatrakcyjnych 15kV
- elektroenergetyki do 1kV
- obiektów inżynieryjnych
- obiektów kubaturowych i peronów
- dróg, przejść dla pieszych i przejazdów
-urządzeń diagnostyki stanów awaryjnych taboru (dsat)
- elementów ochrony środowiska

       Planowana inwestycja mieści się w istniejących liniach rozgraniczających tereny kolejowe, tylko w przypadku budowy skrzyżowań bezkolizyjnych w ciągu istniejących dróg kołowych, budowy przejść podziemnych dla pieszych oraz budowy dróg związanych z likwidacja przejazdów kolejowych występuje konieczność wejścia w teren nieruchomości nie będących w dyspozycji inwestora - PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

       Wynikiem „modernizacji" linii kolejowej nr 6 będzie uzyskanie na odcinku Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne) 160 km/h dla pociągów pasażerskich (docelowo do 200 km/h) oraz 120 km/h w ruchu towarowym, z naciskiem 221 kN na oś. Z obliczeń PKP wynika, że w 2011 roku na odcinku Tłuszcz - Małkinia średni dobowy ruch kolejowy osiągał do 80 pociągów pasażerskich i do 30 towarowych. Tak duże obciązenie linii wymaga jej modernizacji. 

       W numerze kwietniowym z ub. roku Gazety Łochowskiej (175) podawaliśmy bardziej ogólnie zakres robót kolejowych w naszej okolicy w materiale Sie będzie działo. W numerze bieżącym nie tylko w szerszym kontekście ale równiez o wiele bardziej przecyzyjnie. I tak w ramach modernizacji linii kolejowej nr 6 w km 54,150-68,790 na terenie gminy Łochów przewiduje się:

 • Wymianę nawierzchni kolejowej z korektą geometrii torów;
 • Przebudowę przejazdu w Barchowie - km.55,198 - przystosowanie do kat. „B" (półrogatki zamykane automatycznie);
 • Przystanek osobowy Barchów - przebudowę 2 peronów jednokrawędziowych
 • Likwidację przejazdu w poziomie szyn w km. 55,924 na drodze gminnej Barchów-Budziska;
 • Budowę drogi równoległej o nawierzchni asfaltowej po stronie lewej linii kolejowej w km 55,198 - 55,924 (odcinek od stacji Barchów do likwidowanego przejazdu);
 • Budowę drogi równoległej o nawierzchni utwardzonej po stronie lewej linii kolejowej w km 55,924 - 57,000 (od likwidowanego przejazdu w kierunku stacji Łochów);
 • Modernizacja przejazdu strzeżonego na drodze nr 62 wraz z wydzielonym przejściem dla pieszych;
 • Przebudowę układu torowego i peronów na stacji Łochów;
 • Likwidację istniejącej kładki dla pieszych w Łochowie w km.58,435 i przejścia w poziomie szyn w km. 58,671;
 • Stacja Łochów - rozbiórkę 1 peronu wyspowego, 1 peronu jednokrawędziowego wraz z wiatami i istniejącymi elementami wyposażenia i budowa 1 peronu wyspowego, 1 peronu jednokrawędziowego;
 • Budowę przejścia podziemnego dla pieszych w km. 58,450  (okolice stacji kolejowej w Łochowie)  z zapewnieniem możliwości dojścia do peronów osobom o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • Budowę drogi równoległej o nawierzchni asfaltowej po stronie lewej linii kolejowej w km 58,450 - 60.332 (ul. Dolna od ul. Szkolnej do drogi powiatowej Łochów-Jasiorówka);
 • Likwidację przejazdu w poziomie szyn w km. 59,638 (ul. Żeromskiego);
 • Likwidację przejazdu w poziomie szyn w km. 60,332 i zastąpienie go dwoma wiaduktami drogowymi w km. 60,418 (skrzyżowanie drogi powiatowej Jasiorówka - Brzuza);
 • Budowę wiaduktu kolejowego (tunel dla samochodów osobowych) w km. 62,765 (Łojew-Samotrzask);
 • Przystanek osobowy Ostrówek Węgrowski - rozbiórkę istniejących 2 peronów jednokrawędziowych naprzeciwległych wraz z wiatą i istniejącymi elementami wyposażenia i budowa 2 peronów jednokrawędziowych naprzemianległych;
 • Budowę przejścia podziemnego dla pieszych w km. 63,622 w Ostrówku Węgrowskim z dojściem do peronów dla osób o ograniczonej możliwości poruszania się;
 • Przebudowę przejazdu w km. 65,633 - Ogrodniki-Łosiewice, przystosowanie do kat. „B" (półrogatki zamykane automatycznie);
 • Budowę drogi równoległej o nawierzchni asfaltowej po stronie lewej linii kolejowej w km 65,633 - 66,696 (od przejazdu Ogrodniki-Łosiewice do przejazdu w Zagrodnikach);
 • Likwidację przejazdu w poziomie szyn w km. 66,696 (Zagrodniki - Brzuza);
 • Budowę drogi równoległej o nawierzchni utwardzonej po stronie lewej linii kolejowej w km 66,696 – 68,719 (od likwidowanego przejazdu w Zagrodnikach do stacji Topór);
 • Budowę wiaduktu drogowego wzdłuż drogi krajowej nr 50 w Toporze;
 • Budowę ekranów akustycznych na terenach zabudowanych w celu ochrony przed hałasem emitowanym przez ruch kolejowy.

       Rozpoczęto prace projektowe. Roboty na terenie gminy Łochów mają być prowadzone w latach 2014-2015. Jest to końcowy okres realizacji obecnego krajowego programu modernizacji dróg kolejowych. Zachodzi więc szereg zagrożeń dla jego realizacji. Dotychczas realizowane programy drogowe już nie raz pokazały, że w polskich i unijno-polskich realiach wszystko stać się może, łącznie z wycofaniem środków unijnych. Główne zagrożenia dla tego programu mogą miec charakter proceduralny, sczególnie w kwestii zamówien publicznych oraz administracyjny, szczególnie związany z ewentualnymi opóźnieniami w uzyskiwaniu decyzji administracyjnych, a także wykonawczy, np. zła organizacja pracy wykonawców lub brak koordynacji z podwykonwacami, Mogą też mieć charakter finansowy, np. związany ze wzrostem kosztów na skutek zmiany zakresu i wartości robót, czy też ze względu na ryzyko utraty płynności w PKL, gdyż pozyskiwanie środków unijnych opiera się w znacznej mierze na refundacji poniesionych wydatków, znacznie rzadziej na zaliczce.

       Ujęte w programie i wyliczone wydatki na całość odcinka (W-wa Rembertów - Sadowne) dotyczą kwoty ponad 1,65 miliarda zł z docelową długością zmodernizowanego toru 152,1 km, z tego w 2014 r – 70,0 km i w 2015 – 82,1 km.

            R

 
Michal Krupa