Wieści gminne

Grudniowe (2014) decyzje, informacje i zarządzenia Burmistrza:

• Burmistrz Łochowa ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Brzuza, oznaczonej w ewidencji gruntów
nr 2489 o pow. 0,6124 ha. Cena wywoławcza 11 500 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 30.01.2015 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie pok. 107.

 

• Zarządzenia:

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na 2014 r. (trzykrotnie);

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji: „Uzupełnienie gospodarki wodno-ściekowej na terenach wiejskich w Gminie Łochów”, „Utworzenie świetlicy wiejskiej we wsi Łazy, Gmina Łochów”, „Budowa przyłączy kanalizacyjnych Osiedle Węgrowska  Bis – etap II”, „Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku”, „Termomodernizacja budynku oświatowego w Łosiewicach”;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi  Ogrodniki, Zagrodniki;

- w sprawie rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Łochowie w 2015 r.

Z grudniowej sesji budżetowej (30 grudnia 2014 r.):

- przyjęto budżet Gminy Łochów na 2015 r. (obszerny materiał w numerze bieżącym);

- zatwierdzono taryfy (stawki) na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków (materiał w numerze bieżącym);

- zarządzono wybory sołectw i osiedla Łochów, które powinny być przeprowadzone w I kwartale b.r.;

- wprowadzono zmiany w uchwale budżetowej na 2014 rok oraz w WPF na lata 2014-2032;

- podjęto uchwałę w sprawie uchwalenia WPF na lata 2015-2033;

- uchwalono miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w zakresie wsi Wólka paplińska i Kalinowiec;

- podjęto zmiany w uchwale z 9 października 2002 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  Łochowa;

- uchylono dwie uchwały z 12 lutego 2014 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczek z WFOŚiGW.

Pozostałe info gminne

• W dniu 11 stycznia 2015 r. po raz 23 zagra Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Tym razem Fundacja WOŚP zbiera fundusze na podtrzymanie wysokich standardów leczenia dzieci na oddziałach pediatrycznych i onkologicznych oraz na godną opiekę medyczną seniorów. Impreza odbędzie się w SZTABIE WOŚP zorganizowanym przy Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie przy ul. 1 Maja 22. Przewidzianych jest wiele atrakcji: pokaz robotyki dla dzieci, kawiarenka, licytacje, światełko do nieba, występ 
Ogniska Muzycznego MiGOK. Odbędą się koncerty zespołów: Patryk Roguszewski, Hubert Styś - Hip-Hop; Chomont - Rap; Damez - Live Act; SUNDARAM Mariusz Żółkiewka - Art Rock; Kochankowie Gwiezdnych Przestrzeni - Funky; DJ GRIN - Live Act. 

• WOŚP zagra również od godz. 16 w Zespole Szkół w Ostrówku, gdzie co roku efekty zbiórki są nadzwyczaj udane. Wystąpią tam zespoły: Rajan (Disco Polo), Nevada, Duet Gama, The Impuls Band. Będzie jak zwykle loteria fantowa, aukcja różności, kawiarenka, plac zabaw dla dzieci i światełko do nieba.

• 16 grudnia w godz. przedpołudniowych na jedną z posesji w Ostrówku, skrzyżowanie ulic Mickiewicza i XXX-lecia, wtargnął łoś. Strażacy mieli z nim nie lada problem.

• Jak w latach poprzednich również i u schyłku 2014 oraz na początku tego roku zamieszania z kontraktami między NFZ a lekarzami pierwszego kontaktu co nie miara. Na szczęście dla pacjentów naszej gminy konflikt NFZ – lekarze (stowarzyszeni głównie w Porozumieniu Zielonogórskim) dotknął częściowo. Wg stanu na 2 stycznia umowę zawarły dwie z czterech przychodni – po jednej z Łochowa i Ostrówka. Na Mazowszu najgorzej sytuacja wyglądała w powiecie wyszkowskim, lipskim, makowskim, ostrołęckim oraz Ostrołęce i Radomiu - w tych miejscach dn. 2 stycznia br. lekarza pierwszego kontaktu miało zapewnionych mniej niż połowa pacjentów. W godzinach popołudniowych święta Trzech Króli strony wznowiły zerwane w starym roku negocjacje i po 15 godzinach doszły do porozumienia, po czym obydwie otrąbiły sukces.

• 20 grudnia ub. r. Teatr Łoscemił przedstawił spektakl „Jedno słowo kochającej kobiety” wg. Kornela Makuszyńskiego w reż. Piotra Wawra.

• Płaca minimalna od 1 stycznia br. – 1750 zł, a dla osób pracujących pierwszy rok 1.400 zł.

                R

 
Michal Krupa