Spostrzeżenia powyborcze

czyli list otwarty byłego radnego

 

Szanowni Państwo, mieszkańcy okręgu wyborczego Nr 12 w Łochowie,

Bardzo serdecznie dziękuję za udział w wyborach i wszystkie oddane na mnie głosy. Dziękuję również za każde dobre słowo i wsparcie jakie mi okazywaliście w trakcie moich poprzednich kadencji oraz podczas ostatniej kampanii wyborczej.

Chciałbym jednak przy tej okazji odnieść się do informacji zawartych w ulotce jednego z moich kontrkandydatów Pana Marcina Grędy (radny w kadencji 2010-2014), a mianowicie do owych sukcesów:

 

-„budowa ulic na osiedlu Leśna”

Otóż po zakończeniu kanalizacji, już w kadencji 2006 – 2010 został rozpisany przetarg na projekty i budowę ulic, który był rozstrzygnięty w 2009 roku. Również środki finansowe były częściowo zabezpieczone w kadencji 2006 – 2010. W wyniku tych starań możliwa była sukcesywna budowa ulic w czasie kadencji 2010 – 2014.

-„budowa chodnika oraz nowej nawierzchni na ulicy Nowowiejskiej”

Była to inwestycja Starostwa Powiatowego w Węgrowie w ramach zadania „Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego w podregionie Ostrołęcko-Siedleckim poprzez modernizację dróg powiatowych – ul. 1 Maja i ul. Nowowiejskiej”. Inwestycja ta była współfinansowana ze środków unijnych w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011, starostwa i własnych gminy. Realizacja tej inwestycji początki miała w III kwartale 2010r. (w czasie kadencji 2006 – 2010) i była efektem starań Starostwa Powiatowego i Burmistrza Łochowa.

-„modernizacja Targowiska Miejskiego w Łochowie”

Budowa targowiska miejskiego „Mój rynek” w Łochowie realizowana była w ramach działań 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Inwestycja ta jest wynikiem starań Burmistrza, ponieważ to są działania w jego kompetencji. I tak w dniu 4 lipca 2012r. Burmistrz Łochowa i Skarbnik Gminy Łochów podpisali umowę o przyznanie pomocy na dofinansowanie tej inwestycji.

- „budowa boiska Orlik”

Nie przeczę, że w 2012 roku została zrealizowana inwestycja „Moje Boisko – Orlik 2012”. Jednak prace na etapie projektowania i zdobywania środków finansowych rozpoczęły się znacznie wcześniej tj. w 2009 roku kiedy rozpoczęto budowę Hali Sportowej przy SP Nr 3.

- „budowa zaplecza sanitarnego ŁKS Łochów – stan surowy zamknięty”

Niniejsza inwestycja miała początki w październiku 2008r. W tym czasie odbył się przetarg na zaciągnięcie kredytu na realizację zadań inwestycyjnych, m.in. na projekt techniczny modernizacji i zagospodarowania terenu ŁKS Łochów. Można więc stwierdzić, że inwestycja rozpoczęła się w czasie kadencji 2006 – 2010.

Jeżeli chodzi o plany i obietnice to już w obecnej kadencji prowadzone były starania o realizację przebudowy ulic Starowiejskiej i jej przyległych, po zakończeniu kanalizacji.

Pragnę nadmienić, że przy planowaniu dużych inwestycji (jak na miarę naszego miasta), o których mowa wyżej, w pierwszej kolejności Pan Burmistrz stara się o pozyskanie środków finansowych np. z programów unijnych czy rządowych jak np. w/w ul. Nowowiejska, Targowisko czy Orlik. Następnie omawiane są one na komisjach i ostatecznie na sesji poddawane głosowaniu. Zatem każdy radny, który poparł dany projekt (a musiała być ich większość żeby mógł być realizowany), mógłby go przypisać sobie jako sukces ponieważ dzięki jego głosowi został zrealizowany.

Tak na marginesie. Zastanawiam się jak Pan Gręda zamierza nadzorować i dopilnować ustaleń z PKP dotyczących Łochowa przy modernizacji linii kolejowej? Może się mylę, ale teren PKP oraz dróg krajowych podlegają Wojewodzie Mazowieckiemu. Gmina Łochów ma głos doradczy, przedstawia swoje stanowisko i propozycje a nawet żądania ale ostateczna decyzja należy do inwestora.

Podsumowując, wszystkie działania w celu rozwoju naszego miasta  i gminy są oparte na pracy całej rady na czele z Burmistrzem i Skarbnikiem, który czuwa (i czasami hamuje jeśli tego wymaga sytuacja finansowa) nad finansami gminy. Oczywiście radni mają na uwadze zawsze swój obwód i starają się dla niego jak najwięcej zrobić, ale nie jest to możliwe bez udziału i zgody całej rady.

 

Z wyrazami szacunku - Kazimierz Sulich

 
Michal Krupa