Wieści gminne - Listopad 2014

Październikowe decyzje i informacje Burmistrza:

• W dniu 6 października br. Burmistrz Łochowa Marian Dzięcioł wraz ze Starostą Węgrowskim Krzysztofem Fedorczykiem i Burmistrzem Tłuszcza Pawłem Bednarczykiem złożyli w gmachu Ministerstwa Gospodarki wizytę Wicepremierowi Januszowi Piechocińskiemu. Burmistrz Łochowa złożył na ręce Wicepremiera pismo w sprawie problemów wynikających z modernizacji linii kolejowej E – 75 na terenie Gminy Łochów z prośbą o interwencję na szczeblu rządowym. Pan Wicepremier obiecał zająć się sprawą i interweniować w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.

• Wiceburmistrz Łochowa, p. Urszula Kalinowska uczestniczyła 30 października 2014 r. w kolejnym spotkaniu roboczym dot. modernizacji linii kolejowej E75, które odbyło się w siedzibie PKP PLK SA Region Centralny Centrum Realizacji Inwestycji w Warszawie.

Inwestor przedstawił aktualny stan zaawansowania robót oraz poinformował, że obiekty inżynieryjne, z których zrezygnowano z wykonania podczas trwającej przebudowy zostały wpisane do programu funkcjonalno-użytkowego na lata 2016-2020. Zobowiązali się do rozpatrzenia koncepcji przebudowy przejścia drogi krajowej nr 62 przez linię kolejową w wersji, która najbardziej jest korzystna dla gminy, czyli z nowym śladem DK 62 (mała obwodnica Łochowa) i wiaduktem drogowym między Łochowem a Barchowem.

• Ogłoszono i rozstrzygnięto  następujące postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

1)       Dostawa energii cieplnej do obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łochów. Wpłynęła jedna oferta złożona przez Konsorcjum firm: Lider Konsorcjum - Hoven Sp.  z o.o., oraz Partner Konsorcjum - Hoven Inwestycje Sp.  z o.o. (obydwie Kraków) z ceną 2.605.539 zł. Na podstawie art. 93 ust.1 pkt 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych postępowanie zostało unieważnione (cena oferenta przewyższała kwotę, którą zamawiający zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia);

2)       Przebudowa drogi gminnej nr 420418W Łojew-Samotrzask-Burakowskie na odcinku drogi powiatowej Łochów-Brzuza w kierunku miejscowości Samotrzask. Wpłynęła jedna oferta: Przedsiębiorstwa Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. (Mińsk Mazowiecki) za cenę 384.339 zł.

• Przeprowadzono i rozstrzygnięto następujące postępowania  w trybie zapytania cenowego:

1)  Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla inwestycji drogowych na terenie Gminy Łochów w ramach inwestycji „Opracowanie dokumentacji technicznej dróg gminnych”. Wpłynęło 13 ofert. Za najkorzystniejszą (najniższa cena) uznano: w części 1:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ulic XXX-lecia PRL, Zacisznej i Zwycięstwa w Ostrówku (cena 18.000 zł); w części 3: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Wolności i Osiedlowej w Łochowie (cena 7.700 zł); w części 4: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy chodnika w miejscowości Łopianka (cena 8.000 zł), w części 5:Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy ul. Broniewskiego w Ostrówku (cena 8.400 zł) - wykonawca: COMINVEST s.c. Stanisław Wajrak (Konin). Natomiast w części 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej drogi gminnej Koszelanka-Łazy, (cena 23.000 zł) - wyłoniono EUROPROJEKT Robert Grochowalski (Warszawa).

2)  Dostawa wyposażenia do świetlicy wiejskiej w miejscowości Matały w ramach „Modernizacji świetlicy wiejskiej w Matałach, gmina Łochów”. W postępowaniu wpłynęło 9 ofert. W wyniku oceny ofert za najkorzystniejszą (najniższa cena) uznano w części 1 (wyposażenie sal) ofertę MERIWA Sp. j. Paweł Filipiuk, Paweł Ostaszewski (Lublin) za cenę 14.253 zł, w części 2 (wyposażenie kuchni i toalety) ofertę TopGastro Grzegorz Kowalski (Wrocław) za cenę 24.595 zł.

• Burmistrz Łochowa ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w miejscowości Gwizdały, o pow. 0,0862 ha, oznaczonej w ewidencji gruntów nr 1240/5, Cena wywoławcza netto 12 500 zł. Przetarg odbędzie się 21.11.2014 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie przy ul. Aleja Łochowska 75, pok. 107.

• Burmistrz Łochowa ustalił cennik wynajmu hali sportowej:

- wynajem płyty do gier zespołowych: cała płyta 100 pln/godz., sektory A i C (zewnętrzne) 40 pln/godz., sektor B (środkowy) 50 pln/godz.;

- dla klubów sportowych z gminy Łochów, instytucji gminnych i podmiotów gospodarczych z gminy Łochów oraz podmiotów zewnętrznych prowadzących działalność sportowo-rekreacyjną  z młodzieżą z gminy Łochów, koszt wynajmu – upust  50%;

- wynajem sali konferencyjnej i sali lustrzanej 70 pln/godz.;

- wynajem obiektu na obozy sportowe: 55 pln osobodzień z wyżywieniem, nocleg na łóżkach w klasach, sala do dyspozycji;

- siłownia: jednorazowe wejście 8 pln/godz., ulgowe 4 pln/godz. (uczniowie i studenci), karnety w zależności od ilości wejść w miesiącu 50 pln za 8 wejść w miesiącu, 25 pln ulgowy za 8 wejść w miesiącu;

- ścianka wspinaczkowa 8 pln/godz. tylko osoby z uprawnieniami;

- strzelnica 8 pln/godz. z własnym sprzętem, 16 pln/godz. bez sprzętu.

Cennik obowiązuje od 01.09.2014 r.

• Polecono przeznaczyć z ogólnej rezerwy budżetowej kwotę 20 000 zł na promocję Gminy Łochów.

• Przekazano w zasoby Zespołu Obsługi Szkół Samorządowych w Łochowie parking przy Hali Sportowej w Łochowie przy LO i Gimnazjum (teren pokryty kostką). Inwestycja została wykonana wspólnie przez Gminę Łochów i Starostwo Powiatowe w Węgrowie. Wartość przekazanej inwestycji wynosi 149 688 zł.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę na:

- na dofinansowanie z rezerwy budżetowej kwotą 3.500 zł doposażenia zaplecza kuchennego (chłodziarka i kuchnia gazowa) w świetlicy OSP w Laskach;

- na zainstalowanie podlicznika mierzącego zużycie energii elektrycznej w sali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Łochowie, co umożliwi odliczanie  podatku VAT dot. sali sportowej;

- na przekazanie inwestorom przyłączy kanalizacji sanitarnej wykonywanych w ramach zadań: Budowa przyłączy kanalizacyjnych Osiedle Węgrowska Bis - Etap II, Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie i Laskach, Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Łochowie, Osiedle Zatorze, Budowa przyłączy kanalizacyjnych w Ostrówku, Łojewie i Majdanie;

- na dofinansowanie kwotą 700 zł III Niepodległościowego Mini Maratonu Łochowskiego, organizowanego przez Szkołę Podstawową Nr 1 w Łochowie w dniu 9 listopada br.

• Październikowe zarządzenia Burmistrza Łochowa dotyczyły, m.in.:

- wprowadzenia zmian w budżecie Gminy  na rok 2014 (trzykrotnie);

- przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej składników majątkowych w byłej szkole podstawowej w Łosiewicach i Kalinowcu;

- powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego palcu zabaw na terenie przy Szkole podstawowej Nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła”;

- rozpatrzenia  uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wsi Majdan, Baczki;

rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie wsi Wólka Paplińska, Kalinowiec;

- podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu Gminy Łochów za III kwartał 2014 roku.

                                              

Pozostałe info gminne:

 

• 30 października br. Wojewoda Mazowiecki, zatwierdził wstępną listę rankingową wniosków o dofinansowanie zadań jednostek samorządu terytorialnego w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Narodowy program przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój" na rok 2015.

Po kilkakrotnym słaniu wniosków tym razem na liście tej znalazły się obydwa wnioski, jeden wysłany przez Powiat (ul. Wyspiańskiego jest drogą powiatową), drugi przez Gminę, a dotyczący ulicy Sienkiewicza w Łochowie:

- Poprawa bezpieczeństwa oraz usprawnienie ruchu drogowego poprzez przebudowę ul. Wyspiańskiego, 628 mb, 21 m-ce na liście rankingowej, 32,6 pkt na 35 możliwych, dotacja 518.689 zł, tj. 50% całości zadania, wkład własny po 25% całości zadania finansowane przez Powiat i Gminę;

- Poprawa bezpieczeństwa i dostępność centrum Łochowa poprzez przebudowę ul. Sienkiewicza, 462 mb, 14 m-ce na liście rankingowej, 31 pkt, 50% dotacji – 1.071.250 zł, drugie 50% to środki Gminy.

Do 28 listopada 2014 roku Wojewoda Mazowiecki ogłosi ostateczną listę rankingową wniosków i przedłoży do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji, listę wniosków zakwalifikowanych do dofinansowania.

• Konkurs „Przystanek Norwid”, w ramach IV Jesieni Poezji znajdzie swój finał podczas I i II dnia Festiwalu Literackiego - „Przystanek Norwid”, który odbędzie się 20.11-21.11.2014 w Miejskim i Gminnym Ośrodku Kultury w Łochowie. Organizatorzy konkursu postawili sobie nie lada wyzwanie: zachęcić miłośników pisania (młodzież gimnazjalną, licealistów, a także dorosłych) do prezentowania własnych umiejętności i twórczości literackiej i poetyckiej, popularyzować twórczość literacką wśród młodzieży, rozwijać ich wrażliwość i wyobraźnię, zastosowaniem istotnych kryteriów oceniania: twórczy charakter utworu oraz poprawność stylistyczna i językowa. Termin składania prac na konkurs upływa 12 listopada. Podczas finału 21 listopada o godz. 20.15 odbędzie się koncert Marka Gałązki z zespołem Koncert poświęcony Edwardowi Stachurze.

• 16 października br. w Ostrówku po Mszy św. w intencji strażaków miejscowa jednostka OSP otrzymała nowy samochód ratowniczo-gaśniczy Renault Midlum GBA 3,5/24, a ponadto najbardziej zasłużonym wręczono strażackie odznaczenia „Za zasługi dla pożarnictwa”. Samochód zakupiono ze środków: KSR-G - 120 tys zł, OSP Oddział Wojewódzki – 150 tys. zł, Komendy Głównej PSP - 150 tys. zł, WFOŚiGW - 140 tys. zł, Gminy Łochów - 100 tys. zł i OSP Ostrówek - 40 tys. zł.

• 3486 zł - taką kwotę udało się zebrać w czasie tegorocznej KWESTY na łochowskim cmentarzu. Łącznie po 3 latach na koncie jest już 9601zł. Kwesta ma na celu odbudowę symbolicznego pomnika "Poległym i Pomordowanym..." mieszczącego się przy wejściu na cmentarz. Wszystkim serdeczne - Bóg zapłać !

• W przedostatniej kolejce jesiennej rundy ŁKS Łochów uległ na wyjeździe spadkowiczowi, drugiej reprezentacji Świtu Nowy Dwór Mazowiecki wynikiem 1:2 i z trudem trzyma się środka tabeli. W ostatnim jesiennym meczu ŁKS zagra u siebie 9 listopada z MLKS Józefowia Józefów, która „depcze im po piętach” (10 m-ce w tabeli).

• 24. października nastąpiło otwarcie kolejnego wernisażu  w Galerii MiGOK. Zaprezentowano na nim prace Piotra Korneta. Wernisaż połączone z dobrą muzyką i poezją - koncertem na gitarę elektryczną w wykonaniu Mariusza Żółkiewki. Gitarowe brzmienia tego muzyka przeniosło uczestników wernisażu do świata piękna, a poezja napisana przez poetów pod wpływem prac Piotra Korneta ukazała inny punkt widzenia odbioru jego sztuki. Wystawa będzie czynna do 17. listopada od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20.

• W ramach łochowskiego Uniwersytetu III Wieku dn. 23 października odbył się w MiGOK wykład Sandry Łasek (psycholog) pt. „Sposoby radzenia sobie ze stresem w wieku starszym”.

• W ostatnim tygodniu października rozegrano pierwsze mecze XV Turnieju „Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”. Do jubileuszowej edycji zgłoszonych zostało ponad 270 tys. dzieci z całej Polski, które rywalizować będą w trzech kategoriach wiekowych. Finał w maju przyszłego roku na Stadionie narodowym. Z terenu naszej gminy do rozgrywek zgłosiło się kilka drużyn z łochowskiej Trójki w grupach wiekowych U-8, U-10 i U-12.

 

                R

 
Michal Krupa