Wieści gminne - Wrzesień 2014

Z sierpniowych decyzji i zarządzeń Burmistrza Łochowa:

• Rozstrzygnięto następujące postępowania przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

-   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Kaliska, Kamionna, Ogrodniki i Ostrówek w Gminie Łochów w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”. Za najkorzystniejszą uznano: w części 1 Termomodernizacja budynku oświatowego w Kaliskach - MT INWEST-SERWIS Tomasz Malarski (Brok) za cenę 662.814 zł; w części 2 Termomodernizacja budynku oświatowego w Kamionnie - Zakład Handlowo-Usługowo-Budowlany Edward Rafałek (Węgrów) za cenę 250.524 zł; w części 3 Termomodernizacja budynku oświatowego - Szkoły Podstawowej w Ogrodnikach oraz w części 4 Termomodernizacja budynku Domu Pomocy Społecznej w Ostrówku  - PHU BUDOMUR Sp. z o.o. (Pułtusk) za cenę 362.079 zł (część 3) oraz 53.540 zł (część 4).

 

-   Zmiana elementów wyposażenia oczyszczalni ścieków w Łochowie w ramach projektu ,,Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę INOXTRADING Grzegorz Litwiński (Wrocław) za cenę 368.494 zł.

-   Zaprojektowanie i wykonanie szkolnego placu zabaw na terenie przy Szkole Podstawowej nr 3 im. Marii Konopnickiej w Łochowie w ramach rządowego programu „Radosna Szkoła” inwestycji Utworzenie szkolnego placu zabaw przy Szkole Podstawowej nr 3 w Łochowie. Za najkorzystniejszą uznano ofertę konsorcjum firm: Invest Consulting Jarosław Czarnecki (Celestynów) i  Muller Jelcz-Laskowice Sp. z o.o. (Jelcz-Laskowice)  za cenę 226.972 zł.

• Przeprowadzono i rozstrzygnięto postępowanie  w trybie zapytania cenowego na kompleksową usługę organizacji konferencji kończącej projekt Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych w Gminie Łochów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę INCOME Malwina Nykaza Doradztwo Biznesowe i Rozwój (Grybów) za cenę 19.200 zł.

• Przeprowadzono nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 4580/5, o pow.0,3821 ha położonej w Łochowie. Cena wywoławcza  328.600 zł, cena osiągnięta w przetargu 331.890 zł. Nieruchomość nabył p. Robert Marczak.

• Zlecono wykonanie koncepcji technicznej budowy rowu na działce nr 213/3 w miejscowości Kamionna, umożliwiającego odwodnienie drogi Kamionna-Zambrzyniec oraz zabudowań znajdujących się w sąsiedztwie drogi. Koszt wykonania koncepcji  6.396 zł. w terminie do 30. września b.r.

• Ogłoszono pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej, położonej w Kaliskach, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 273/2 o pow. 0,30 ha. Cena wywoławcza 57.700 zł. Przetarg odbędzie się w dniu 26.09.2014 r. o godz. 9ºº w siedzibie Urzędu Miejskiego w Łochowie.

• Ogłoszono przetarg na sprzedaż śmieciarki WUKO SM-12 na podwoziu Volvo FL-6, rok produkcji 2005 i śmieciarki EKO-CEL MIKRO SK200 na podwoziu Mitsubishi Fuso Center 7C18, rok produkcji 2007. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku ofert na zakup w/w ruchomości.

• Ogłoszono następujące postępowania prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego:

-   Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w miejscowościach Łosiewice i Gwizdały w Gminie Łochów w ramach projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”. Wpłynęło 10 ofert;

-   Wymiana pokrycia dachowego na budynku administracyjno-biurowym przy OSP w Łochowie Fabrycznym w ramach inwestycji „Termomodernizacja budynku OSP Łochów Fabryczny”;

-   Dostawa energii cieplnej do obiektów użyteczności publicznej w Gminie Łochów.

• Wyrażono zgodę na:

- dofinansowanie kwotą 2.500 zł udziału zespołów Ludowo-Kabaretowych Łochowianie, Kapeli Łochowskiej oraz zespołu śpiewaczego „Gwizdalanki” w III Międzynarodowym Festiwalu Folkowym „Taneczna Fiesta” Kluczbork 2014;

- przekazanie na rzecz Stowarzyszenia wsi Brzuza wiaty przystankowej dofinansowanej ze środków Gminy Łochów;

- dofinansowanie kwotą 1.000 zł czterodniowej wycieczki do Białki Tatrzańskiej i Bukowiny Tatrzańskiej dla 50 emerytów z Łochowskiego Klubu Seniora.

Sierpniowe zarządzenia Burmistrza Łochowa w sprawie:

  • zatrudnienia oraz wynagrodzenia dla Dyrektora Biblioteki Publicznej w Łochowie;
  • wprowadzenia zmian w budżecie Gminy Łochów na rok 2014 (dwukrotnie);
  • powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji „Termomodernizacja Domu Kultury w Łochowie”;
  • wyznaczenia na obszarze Gminy Łochów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczenie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych;
  • powołania Komisji Egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego;
  • zmiany wcześniejszego zarządzenia w sprawie umów dzierżawy gruntów pod garaże;
  • dokonania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy.
  • przedstawienia informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2014 r. oraz informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Łochów za I półrocze 2014 r.
  • ustanowienia operatów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach uzupełniających do Senatu RP zarządzonych na dzień 7 września 2014 r. oraz wprowadzenia zmian we wcześniejszych zarządzeniach odnośnie składów osobowych  Obwodowych Komisji Wyborczych.

Pozostałe info gminne

• Do 30 września 2014 r. można składać wnioski do kolejnej edycji „Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój”. Wstępne listy rankingowe zostaną ogłoszone do 31 października. W województwie mazowieckim na budowę oraz remonty dróg w 2015 roku przeznaczone zostanie 96 mln 450 tys. zł. Zadania, na które samorządy otrzymają dofinansowanie będą musiały zostać zrealizowane w 2015 roku. Pieniądze będą rozdzielone po połowie na przedsięwzięcia obejmujące drogi gminne i powiatowe. Wartość dofinansowania nie może przekraczać 3 mln zł oraz 50 proc. kosztów zadania w ramach wydatków kwalifikowanych. Podobnie jak w ubiegłym roku, wnioski oceniane będą według ośmiu kryteriów, m.in. wpływu inwestycji na poprawę bezpieczeństwa w ruchu drogowym (0-10 punktów od każdego z członków komisji), spójności z siecią dróg województwa.

Wstępna lista rankingowa ogłoszona zostanie do 31 października 2014 roku, natomiast lista ostateczna do 30 listopada. Minister administracji i cyfryzacji zatwierdzi listę zakwalifikowanych wniosków do 20 grudnia 2014 roku.

• Drgnęło w temacie transportu publicznego na linii Łochów-Węgrów-Łochów za sprawą firmy STANMAR, która uruchomiła sześć kursów busa do Węgrowa i tyle samo w odwrotnym kierunku. Wyjazdy z Łochowa (PKP) 7.15, 9.25, 11.15, 13.35, 15.10, 17.00. Bilet normalny 7 zł, ulgowy 6 zł, normalny miesięczny 250 zł, a ulgowy 140 zł. Przejazd trwa 40 minut.

• Przebudowa ul. Szkolnej w Łochowie o długości 628 mb, realizowana wspólnie: Gmina - Powiat ma potrwać do 30 marca 2015 r.

• W tegorocznej pielgrzymce do sanktuarium w Loretto k/Kamieńczyka, z parafii Ostrówek, Kamionna, Budziska i Łochów, dnia 7 września uczestniczyło około 200 osób, drugie tyle pojechało tam samochodami. 

• Żniwa zakończone, stąd dziękczynne diecezjalne dożynki w sanktuarium w Miedznie odbyły się 6 września, a parafialne zostały zaplanowane na 28 września.

• Ostatnie dwa tygodnie kampanii w wyborach uzupełniających do Senatu RP przeprowadzonych 7 września były intensywne dla Marii Koc, kandydatki z ramienia PiS i Krzysztofa Bosaka, kandydata z ramienia Ruchu Narodowego. Ale już znacznie mniej intensywne dla Dariusza Jaszczuka i Zbigniewa Stąsieka z SLD. Aktywność wyborców jednak mocno znikoma, przejawiająca się w bardzo niskiej kilkuprocentowej frekwencji. Wybory te wygrała Maria Koc.

• Zła passa ŁKS Łochów przerwana. W szóstej kolejce ligi okręgowej, rozegranej 6 września, odnieśli oni na wyjeździe zwycięstwo nad Drukarzem Warszawa 1:0. ŁKS Łochów znajduje się w tyle tabeli, na 12 miejscu z siedmiopunktowym dorobkiem.

                R

 
Michal Krupa