Wieści gminne - Czerwiec 2014

Majowe decyzje i informacje Burmistrza:

• Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego nazagospodarowanie terenu parku „Dębinka” w Łochowie.  Za najkorzystniejszą uznano ofertę „BRUK-POL” Grzegorz Musiński z Różana za cenę brutto 175.641,50 zł. Prace trwają.

• Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na modernizację świetlicy wiejskiej w Matałach (działanie 413, Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013. Za najkorzystniejszą uznano ofertę Zakładu Remontowo-Budowlanego „CZARNACKI” z Węgrowa za cenę brutto 426.064 zł.

 

• Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na wykonanie podziału geodezyjnego działek w Łochowie. Za najkorzystniejszą uznano ofertę z najniższą ceną: GEONET GEODEZJA-NIERUCHOMOŚCI-PROJEKTY Wojciech Kruk z Tłuszcza za cenę 25.141 zł.

• Burmistrz Łochowa ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonej w Łochowie na osiedlu „Węgrowska BIS”, oznaczonej nr ew. 602/40 o pow. 0,10 ha. Cena wywoławcza 67.000 zł, zaplanowanego na 12. czerwca w siedzibie UM w Łochowie.

• W związku z uchwałą Rady Miejskiej dotyczącej nieodpłatnego przejęcia działki nr 596 położonej w Majdanie k/Ostrówka oraz decyzją o lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającej na  budowie kompleksu sportowo-rekreacyjnego na tej działce, Burmistrz Łochowa polecił zabezpieczyć w budżecie gminy kwotę 2.000 zł w 2014 r. i 30.000 zł w 2015 r. na realizację w/w inwestycji. Ujęto w uchwale Rady z dn. 30 maja.

• Burmistrz Łochowa polecił zabezpieczyć środki finansowe w budżecie Gminy na 2014 r. w kwocie 3 000,00 zł i przekazać je Funduszowi Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie z przeznaczeniem na realizację zadania „Zakup sprzętu informatycznego wraz z oprogramowaniem dla KPPSP w Węgrowie.

• Przeprowadzono postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na opracowanie dokumentacji technicznej budowy kontenerów socjalnych jednomodułowych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Łochowie w ramach inwestycji „Zakup kontenerów mieszkalnych”. W niniejszym postępowaniu wpłynęły dwie oferty z cenami 19.188 zł i 14.145 zł brutto. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo: Łukasz Szleter - Projekt (Wrocław).

• W ogłoszonym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na przebudowę ulicy Folwarcznej w Łochowie w ramach inwestycji „Zwiększenie bezpieczeństwa i dostępności północnego Łochowa poprzez przebudowę ulicy Folwarcznej wpłynęły 3 oferty z cenami od 1.500.000 zł do 1.646.723 zł brutto. Przetarg został unieważniony.

• Ogłoszono postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego na zaciągnięcie kredytu bankowego na kwotę 2.219.000 zł - termin składania ofert upływa 13. czerwca.

• Przeprowadzono postępowanie na wymianę linii zasilającej oświetlenia ulicznego na osiedlu Węgrowska oraz ulicy Baczkowskiej w Łochowie. W postępowaniu wpłynęło 5 ofert z cenami od 30.000 zł do 110.000 zł brutto. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo: Zakład Usługowo-Handlowy „ELPROBUD” Jan Adaśko (Tończa).

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:

- na pokrycie kosztów  badań okresowych strażaków ochotników z terenu gminy Łochów (108 strażaków) - łączny koszt badań 5.400 zł;

- na dofinansowanie wycieczki do Gdańska, Gdyni, Malborka dla emerytów z terenu gminy Łochów, planowanej w dniach 24 - 27. czerwca - kwota dofinansowania 1.000 zł;

- na użyczenie autobusu szkolnego na wyjazd harcerzy 16 maja do Gostynina na XXXVII Ogólnopolski Harcerski Rajd Wisła;

- na dofinansowanie wycieczki szkolnej dla 40 osób na Litwę w dn. 28-30 maja - kwota dofinansowania 2.000 zł;

- na dofinansowanie Gminnej Olimpiady Wiedzy o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Przedsiębiorczości i Ekologii, która odbyła się w dniu 19 maja w sali Urzędu Miejskiego w Łochowie - kwota dofinansowania 800 zł;

- na użyczenie autobusu szkolnego na transport 25 harcerzy i instruktorów z Hufca Doliny Liwca w Węgrowie, do i z Warszawy, na wyjazd do Monte Cassino w dniu 14 maja i 21 maja (powrót) w ramach reprezentacji ogólnopolskiej ZHP na obchody 70. rocznicy bitwy pod Monte Cassino;

- na udostępnienie dn. 10. maja autokaru szkolnego na wycieczkę do Ostrówka koło Klembowa, organizowaną przez proboszcza parafii Gwizdały, dla uczniów Zespołu Szkół w Gwizdałach i Publicznej Szkoły Katolickiej „Julin” w Kaliskach;

- na sfinansowanie zakupu jednolitych strojów damskich, które poprawią ogólny wizerunek Zespołu Ludowo-Kabaretowego „Łochowianie” - kwota dofinansowania 5.000 zł;

- na sfinansowanie zakupu piłek i innego sprzętu sportowego dla dzieci i młodzieży z Zagrodnik - kwota dofinansowania 600 zł;

- na wyjazd do Kielc i Bielsko-Białej w dniach  22 - 23 maja samochodem pożarniczym Master z jednostki OSP Łochów (ul. Fabryczna) oraz  pokrycie kosztów zakupu paliwa do w/w pojazdu, którego celem było przeprowadzenie rozmów z producentami samochodów pożarniczych w związku z zakupem średniego samochodu pożarniczego;

- na zwiększenie w budżecie gminy kwoty  przeznaczonej na materiały do budowy garażu OSP  w Baczkach o 12 000 zł;

- na dofinansowanie edukacyjnej wycieczki szkolnej - wędrówka szlakiem piastowskim (40 uczniów) w dn. 9-13. czerwca - kwota dofinansowania 2.500 zł;

- na partycypowanie gminy w kosztach odbudowy ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Łosiewicach - kwota dofinansowania 5.000 zł na zakup części materiałów;

- na dofinansowanie organizacji przez Publiczną Katolicką Szkołę Podstawową „Julin” im. H i I.J. Paderewskich w Kaliskach festynu szkolnego, który odbędzie się dn. 29 czerwca, a ponadto wykonanie 20 podziękowań dla sponsorów festynu, wydrukowanie 150 zaproszeń i 50 plakatów - kwota dofinansowania 1.000 zł;

- na dofinansowanie VII Powiatowego Konkursu Piosenki Przedszkolnej, organizowanego przez MiGOK w Łochowie dn. 4 czerwca br., w którym wezmą udział dzieci oddziałów przedszkolnych i klas „0” szkół podstawowych – jego ideą jest integracja środowiska dzieci przedszkolnych i klas „0” poprzez zabawę, prezentację ich dorobku artystycznego, popularyzację polskiej piosenki oraz promowanie dziecięcej twórczości artystycznej - kwota dofinansowania 1.000 zł.

 

Zarządzenia Burmistrza Łochowa (majowe):

 

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014;

- w sprawie powołania składów osobowych Obwodowych Komisji Wyborczych oraz w sprawie sprostowania oczywistej pomyłki w tymże Zarządzeniu;

- w sprawie powołania Komisji ds. oceny projektów organizacyjnych gminnych placówek oświatowych na terenie gminy Łochów;

- w sprawie dokonania zamiany lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu gminy;

- dwukrotnie w sprawie wprowadzenia zmian  w budżecie Gminy na rok 2014;

- w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „Budowa targowiska miejskiego „Mój rynek” w Łochowie;

- w sprawie ustanowienia operatów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych w wyborach do PE;

- w sprawie zmiany Zarządzenia  Nr 81/2012 Burmistrza Łochowa  z dnia 31 grudnia 2012 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy Łochów, Urzędu miejskiego w Łochowie oraz dla jednostek dla których obsługę księgową prowadzi Urząd Miejski;

- w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Gminy Łochów;

- w sprawie powierzenia pełnienia obowiązków Dyrektora Biblioteki Publicznej w Łochowie.

 

Z sesji Rady Miejskiej:

 

• Majowa sesja Rady Miejskiej, jaka miała miejsce 30.V., obfitowała w różnorodność tematyczną. Od spraw budżetowych, poprzez tematy związane z zagospodarowaniem przestrzennym  i tematem opłat targowych, po wzniosłe - medal „Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej”. Przykłady poniżej:

- wprowadzono kolejne zmiany w uchwale budżetowej (zwiększenie dochodów i wydatków o ok. 0,4 mln zł) oraz w wieloletniej prognozie (również zwiększenie);

- postanowiono udzielić w 2015 r. pomocy finansowej Powiatowi Węgrowskiemu w kwocie 700 tys. zł na budowę 628 m.b. ul. Szkolnej w Łochowie, tzw. zasada „złotówka do złotówki”;

- postanowiono o odstąpieniu od obowiązku przetargowego trybu zawierania umów dzierżawy gruntów pod garaże i maks. pow. działki do 26 m2;

- podjęto uchwałę w sprawie ustanowienia służebności przesyłu (odpłatne obciążenie działek 310, 395, 526, 679, 201, 205, 261 położonych w Barchowie służebnością przesyłu – na podstawie operatu szacunkowego);

- przyjęto miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla Gwizdał i Pogorzelca;

- uchwalono regulamin targowiska „Mój Rynek” w Łochowie (wszak mamy nowe targowisko, którym można i należy się pochwalić, a które jest przedmiotem zazdrości nie jednej gminy), które ma być czynne od pon. do sob., a także ustalono nowe dzienne stawki opłaty targowej na terenie tego targowiska oraz naszej gminy (odrębny materiał „Nowe opłaty targowe” w tym numerze GŁ), terminu jej płatności i zwolnień od tej opłaty, jej pobór w drodze inkasa - określono też inkasenta (SZGK) i wynagrodzenie dla niego (15% od zainkasowanych opłat);

- ustanowiono Medal Heleny i Ignacego Jana Paderewskich „Za zasługi dla Ziemi Łochowskiej”, a także regulamin przyznawania tego medalu (jest to prawne - poprzez samorząd gminny - usankcjonowanie dotychczas nadawanego Medalu w ramach święta Niepodległości przez Kapitułę Medalu);

- uchwalono regulamin korzystania z obiektów sportowych, w tym Orlika 2012 oraz gminnych placów zabaw;

- wyrażono zgodę na zbycie parterowego budynku mieszkalnego w Barchowie (były dom n-la k/szkoły) dotychczasowemu najemcy;

- wprowadzono zmiany do uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych należących do gminy oraz warunków i zasad korzystania z nich (do wykazu dodano przystanek Nadkole – Ośrodek Wczasowy, 68 z kolei na terenie naszej gminy).

 

Pozostałe info gminne:

 

• Gdyby o wynikach Eurowyborów z 25 maja decydowali wyborcy naszej gminy lub powiatu to wygrałby je PiS – 531% poparcia i odpowiednio 48,1%, potem długo, długo nic, i pojawia się PO – 15,0% i odpowiednio 16,2%, następnie jest PSL – 11,8% i odpowiednio 15,6%, a na czwartą siłę wyrasta KNP JK-M – 7,0% i odpowiednio 6,3%, zaś SLD nie przekroczyłoby wyborczego progu, pokonując jednak „ziobrystów”. Wśród kandydatów furorę siał Zbigniew Kuźmiuk (nr 4 na liście PiS) – 547 głosów (gmina) i 1879 głosów w powiecie.  Kolejni kandydaci nie uzyskali nawet połowy jego głosów. Z naszego okręgu wyborczego – Mazowieckie bez W-wy i okolic – europosłami zostali: Zbigniew Kuźmiuk (PiS) – 69.035 głosów, Julia Pitera (PO) – 37.269 głosów i Jarosław Kalinowski (PSL) – 33.879 głosów.

• Podczas sesji sejmiku wojewódzkiego dn. 19 maja radni przyjęli rezygnację dotychczasowego wicemarszałka Krzysztofa Grzegorza Strzałkowskiego, który został nowym burmistrzem Bemowa. Do zarządu weszła za to druga kobieta. Nowym członkiem zarządu województwa została radna Elżbieta Lanc.

• W jednym z majowych wydań „Sprawy dla reportera” Elżbiety Jaworowicz, jeden z problemów dotyczył nabycia/zakupu nieruchomości zlokalizowanej w Łochowie – róg ul. Marii Sadzewicz i ul. 1 Maja (k. Domu Kultury) wraz z lokatorem. Sprawa, jak to zwykle w takich sytuacjach bywa - trudna i rozwojowa. W telewizyjnym studio, a także w reportażu, swoje racje przedstawił p. Abramczyk. W studio również wypowiedział się włodarz gminy - Burmistrz Łochowa, nie będący stroną, jednak deklarujący pomoc w ramach komunalnego najmu.

• Tej wiosny ostatni maruderski bocian, spośród gniazd bocianich usytuowanych przy trasie Łochów – Węgrów, zasiedlił gniazdo 7 maja (przyp. Red. – pierwszy przyleciał 23 marca). W porównaniu z minionym rokiem gniazd bocianich na tej trasie przybyło – jest ich 29, zasiedlono ¾ z nich (21 gniazd). W większości z nich (stan na 5 czerwca) są już młode – przeważnie po 2-3 sztuki. 

• Nasi piłkarze z ŁKS Łochów w wiosennej rundzie rozgrywek nadal w dobrej formie, co pozwala im utrzymywać się cały czas na trzecim miejscu tabeli. 8 czerwca przegrali w tej rundzie pierwszy mecz z Feniksem Siennica, który ma tylko 4 pkt. straty do naszych.  Do zakończenia sezonu pozostały jeszcze dwie kolejki.

 

                R

 

Nowe opłaty targowe

 

Nasi radni podczas sesji 30 maja przyjęli nowe opłaty targowe. Okazją ku temu stało się oddanie do użytku zmodernizowanego Targowiska „Mój Rynek” przy ul. Leśnej.

Opłaty te zaczną obowiązywać wkrótce – 14 dni od ukazania się uchwały określającej te stawki w Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego. Wynoszą one:

1)       od sprzedaży obnośnej z ręki, koszyka, wózka dwukołowego artykułów rolnych – 5 zł, a pozostałych art. – 10 zł;

2)       2) za sprzedaż artykułów na wyznaczonym stanowisku: zadaszonym pod wiatą – 50 zł, niezadaszonym o pow. 3 m x 3 m – 25 zł; niezadaszonym o pow. 3 m x 6 m – 30 zł, pod namiotem (3 m x 3 m) – 30 zł;

3)       poza targowiskiem „Mój Rynek” od sprzedaży obnośnej z ręki – 20 zł;

4)       od sprzedaży artykułów na terenie gminy poza targowiskiem na stoisku: o pow. do 9 m2 – 20 zł, powyżej 9 m2 – 30 zł.

Zwolnieni z opłaty są:

- prowadzący sezonową sprzedaż w ogródkach letnich przyległych do lokali gastronomicznych, stanowiących integralną część działalności prowadzonej w tych lokalach;

- prowadzący działalność gastronomiczną, handlową i usługowo-rozrywkową prowadzona podczas festynów (zabaw) na wolnym powietrzu, imprez artystycznych, kulturalnych, wystaw organizowanych na terenie gminy..

Terminem płatności opłaty targowej jest dzień dokonywania sprzedaży.

 

R

 
Michal Krupa