Imię Orła Białego

                Czyli z uroczystości nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ostrówku imienia Orła Białego

                Zarówno w życiu pojedynczych osób, jak i całych społeczności bywają chwile, które na długo pozostają w sercach i pamięci. Taka chwila stała się dnia 30 kwietnia 2014 roku udziałem społeczności szkolnej Ostrówka, gdyż dzień ten zapisze się w historii Zespołu Szkół w Ostrówku jako jeden z najważniejszych. To dzień nadania Szkole Podstawowej i Gimnazjum imienia Orła Białego oraz przekazania sztandaru. Uroczystość odbyła się w przededniu Narodowych Świąt. Nie bez powodu wybrano właśnie tę datę. Jest to czas, w którym szczególnie pochylamy się nad naszą narodową historią, trudnymi i chlubnymi doświadczeniami naszych przodków, a także skłaniamy się do refleksji nad własnym patriotyzmem.

 

Cała społeczność szkolna i zaproszeni goście zgromadzili się w kościele parafialnym pod wezwaniem NMP Królowej Polski w Ostrówku, by uczestniczyć w uroczystej Eucharystii. Mszy św. przewodniczył Ks. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz Administrator Papieski Diecezji Drohiczyńskiej, a w koncelebrze towarzyszyli mu ks. kan. Łukasz Gołębiewski sekretarz ks. Biskupa i ks. kan. Ryszard Nicpoń dziekan Dekanatu Łochowskiego. Na początku Mszy św. został poświęcony przez Jego Ekscelencję sztandar szkoły. Zgromadzeni w świątyni wysłuchali homilii dotyczącej historii Orła Białego i patriotyzmu Polaków. Na zakończenie uczniowie podziękowali Biskupowi za dotychczasową modlitwę i złożyli życzenia na kolejne lata posługi.

Po nabożeństwie sztandar, w asyście uczniów, nauczycieli, społeczności lokalnej i zaproszonych gości, w uroczystym orszaku przemaszerował do szkoły, gdzie Ks. Biskup dokonał poświęcenia pamiątkowej tablicy zamieszczonej na frontowej ścianie budynku, odsłoniętej przez przewodniczących Samorządów Uczniowskich, ufundowanej przez społeczność szkolną. Na tablicy po lewej stronie umieszczony został wizerunek orła lecącego nad książką, z prawej zaś napis: Pamiątka nadania imienia Orła Białego Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Ostrówku.

Przybywających do placówki gości witali harcerze, którzy wręczali także pamiątkowe foldery przygotowane specjalnie na tę uroczystość. W folderach tych zamieszczono informacje dotyczące historii szkoły, jej zasług i osiągnięć, a także przybliżenie sylwetki patrona i wizerunek sztandaru.

Gospodarzem spotkania była Dyrektor Zespołu Szkół w Ostrówku - p. Marzenna Dobrzańska. W swoim wystąpieniu nawiązała do poszukiwań autorytetu, trwających kilka lat, który mógłby stać się wzorcem dla młodzieży i równocześnie patronem szkoły. Przystępując do poszukiwania odpowiednich kandydatur wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, cechy oraz dokonania i wartości ponadczasowe reprezentowane przez przyszłego patrona. W rezultacie zgłoszono dwóch kandydatów na patrona szkoły: Orła Białego i Janusza Korczaka. Ogólnoszkolne wybory w głosowaniu tajnym dnia 13. listopada ub. r. wyłoniły Orła Białego na patrona zarówno Szkoły Podstawowej, jak i Gimnazjum w Ostrówku. Decyzja o nadaniu imienia Orła Białego szkołom została następnie poparta przez społeczność szkolną: uczniów, nauczycieli, pracowników obsługi, rodziców i społeczność lokalną. Od momentu ogłoszenia decyzji o wyborze patrona uczniowie pogłębiali swoją wiedzę dotyczącą symboli, ważnych wydarzeń w dziejach Ojczyzny i postaw patriotycznych. Uświadamiali sobie, że niewiele jest państw, które tak jak Polska, zdołały zachować swój symbol przez tak wiele stuleci. Mimo wielu przeciwności Orzeł Biały jako godło przetrwał aż do obecnych czasów. Szczególnie w okresach zagrożenia naszej państwowości odgrywał ważną rolę w umacnianiu poczucia bycia Polakiem. Przyznawany za szczególne zasługi Order Orła Białego dowodzi, że reprezentowane przez niego wartości są najwyższymi wartościami Rzeczypospolitej Polskiej i narodu polskiego. Ma on charakter ponadczasowy, dotyczy każdego Polaka, uosabia wartości najwyższe, związane z polskością i dążeniem do ideału. Jest znakiem odwagi i heroizmu, wzniosłości idei, potęgi, wiary i optymizmu, siły fizycznej i twórczej. Oznacza pokonywanie granic i przemierzanie przestrzeni, a jednocześnie podkreśla tożsamość narodową Polaków oraz otwiera na świat, poprzez kształtowanie świadomości młodego pokolenia. Dlatego, patrząc na długą i bogatą historię naszego godła, społeczność szkolna jest dumna, że na patrona obrano symbol Orła Białego.

Uroczysty moment nadania szkołom imienia zainicjował Przewodniczący Rady Miejskiej w Łochowie, p. Andrzej Suchenek odczytawszy stosowne uchwały, po czym Przewodnicząca Rady Rodziców p. Mariola  Lipińska odczytała Akt Nadania Sztandaru, a poczet sztandarowy Rady Rodziców przekazał sztandar p. Dyrektor, która przekazała Go uczniom, podkreślając, aby strzegli jego honoru. Następnie chorąży dokonał prezentacji sztandaru, a jego statutowy opis przedstawiła p. Anna Skrzypek. Sztandar został ufundowany dzięki przychylności rodziców, nauczycieli, uczniów oraz sponsorów - przyjaciół szkoły.

Ślubowanie na sztandar złożyli: p. Dyrektor - reprezentant nauczycieli, reprezentant pracowników obsługi, przewodnicząca Rady Rodziców, Zarządy Samorządów Uczniowskich Szkoły Podstawowej i Gimnazjum - reprezentujące wszystkich uczniów. Po czy przystąpiono do wbijania  pamiątkowych  gwoździ w tablo, które  na co dzień  razem ze sztandarem umieszcza się na honorowym miejscu w szkole. Do wbicia pierwszego gwoździa poproszono Jego Ekscelencję Księdza Biskupa Antoniego Pacyfika Dydycza, a do kolejnych poproszono sponsorów i fundatorów sztandaru:  przedstawiciela Starosty Węgrowskiego, przedstawiciela Burmistrza Łochowa, przedstawiciela Rady Miejskiej w Łochowie, p. Andrzeja Suchenka, proboszcza Parafii Ostrówek, ks. Adama Bogdanowicza, Dyrektora ZOSS w Łochowie, p. Eugeniusza Redmana, najdłużej urzędującą dyrektor tej szkoły, zasłużoną dla jej rozwoju, p. Halinę Wierzchołowską, przedstawicielkę Rady Pedagogicznej,  p. Dyrektor Marzennę Dobrzańską, przedstawicielkę nadzoru pedagogicznego, p. Joannę Kaniuk, byłą zastępczynię Burmistrza Łochowa, p. Marię Sawicką-Korzeniowską (żonę poprzedniego dyrektora szkoły), przedstawicieli: pracowników obsługi, Rady Rodziców, obydwu samorządów uczniowskich, państwa Elizę i Tadeusza Robakowskich, p. Henryka Mąkowskiego -  Dyrektora SZGK w Łochowie, p. Michała Gromka - Prezesa BS w Łochowie, p. Bogusława Piątka - Nadleśniczego Nadleśnictwa Łochów, p. Leszka Górskiego - Prezesa OSP w Ostrówku, państwa Zofię i Marka Grądzkich - właścicieli Piekarni Ostrówek, p. Stanisława Kowalczyka - Usługi Stolarskie, p. Roberta Marczaka -firma ROBSON, p. Roberta Matusika - firma CDF, p. Mirosława Miciukiewicza - firma MIGAEL, p. Pawła Oleszczuka - firma BEST-MEDIA, p. Krzysztofa Pyźlaka - firma ROBGAZ, p. Hannę Sobiech - firma SOBTRADE, p. Dariusza Wielgata - firma HOLDAR, p. Mirosława Ziółkowskiego - firma MIRPOL.

Tak ważna uroczystość wiąże się z reguły wypowiedziami zaproszonych gości. Tak było i tym razem - głos zabrali: p. Joanna Kaniuk, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Siedlcach, p. Andrzej Suchenek, Przewodniczący Rady Miejskiej, p. Michał Postek reprezentujący Starostę Węgrowskiego, p. Krzysztofa Fedorczyka i p. Halina Wierzchołowska, wiceprzewodnicząca Rady Powiatu i równocześnie były dyrektor SP w Ostrówku. Zwracając się do zebranych przypomnieli, że Orzeł Biały nawiązuje do najdawniejszych tradycji polskich, odwołuje się do wielowiekowych dziejów, rycerstwa, męstwa i szczególnie pojmowanej wymowy znaku, z którym identyfikują się wszyscy Polacy. Zwrócili się do uczniów, aby wybrany patron stał się wzorcem do naśladowania.

Tego dnia uroczystość szkolna ściągnęła wielu znamienitych gości, nie sposób ich wymienić, m.in. absolwenta tej szkoły - starszego brygadiera Ireneusza Królika, Doradcę Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej.  Zgodnie z Uchwałą Rady Pedagogicznej dzień 30 kwietnia ustanowiono Dniem Patrona obydwu szkół.

Następnie, w bardzo symbolicznej scenografii z orlim gniazdem w roli głównej, odbyła się część artystyczna, przygotowana pod kierunkiem p. Iwony Kowalczyk i p. Tadeusza Pierzchanowskiego, na którą złożyły się: inscenizacja legendy o Lechu, Czechu i Rusie, wiersze, teksty sławnych Polaków, pieśni i piosenki, których mottem przewodnim był Orzeł Biały. Oprawa muzyczna, ciekawa choreografia, piękne stroje dodawały splendoru przedstawieniu. Na zakończenie całości gimnazjaliści dostojnie i z wdziękiem zatańczyli poloneza.

Na zakończenie obchodów nadania imienia szkołom p. Dyrektor powiedziała, że świadomość tego, że tak wiele osób i instytucji wspiera szkołę dobrym słowem, życzliwą aprobatą, a często także konkretnymi czynami, jest dla społeczności szkolnej inspiracją i bodźcem do tego, aby starać się jak najlepiej wykonywać zadania oświatowe. Dziękowała wszystkim, przybyłym gościom za ich obecność, a szczególne słowa podziękowania skierowała do wszystkich, którzy przyczynili się do przygotowania tego święta. Goście zostali zaproszeni do zwiedzenia szkoły, o wpisy do Księgi Pamiątkowej, a później do stołówki na obiad.

Uroczystość relacjonowana była w Internecie na stronach: www.widzianewprost.pl, www.nachlopskirozum.pl 

                                               MD

 
Michal Krupa