Informacje gminne - Maj 2014

 

Info gminne

• Ministerstwo Środowiska (jako Instytucja Pośrednicząca) pozytywnie zaopiniowało gminny wniosek o przedłużenie terminu kwalifikowalności wydatków projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu odbioru ścieków komunalnych w Gminie Łochów” (POiŚ) z 31 marca br. oraz związane z tym rozszerzenie zakresu projektu dotyczącego robót na oczyszczalni ścieków (około 400 tys. zł z oszczędności).

 

• Burmistrz Łochowa ogłosił pierwszy nieograniczony przetarg ustny na sprzedaż nieruchomości położonych  w miejscowości Łopianka  gm. Łochów, oznaczonych w ewidencji gruntów jako działki  nr 71, 74, 75 o łącznej powierzchni 0,10 ha. Przetarg odbędzie się w dniu 30.05.2014 r. o godz. 9ºº w siedzibie  Urzędu Miejskiego w Łochowie przy Al. Pokoju 75.

• W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Zagospodarowanie terenu parku „Dębinka” w Łochowie wpłynęły 4 oferty o rozpiętości cen brutto: od 175.642 zł do 221.400 zł. Trwa praca komisji przetargowej.

W postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: „Modernizację świetlicy wiejskiej w Matałach, Gmina Łochów” w ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju PROW 2007-2013 wpłynęło 7 ofert o rozpiętości cen brutto: od 426.064 zł do 734.792 zł. Trwa praca komisji przetargowej.

• W kolejnym postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Aktualizację dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Łazy i częściowo we wsi Gwizdały wpłynęło 5 ofert z cenami od 49.550 zł do 283.392 zł. Wybrano ofertę Wykonawcy RN PROJEKT Rafał Nowiński (Warszawa) z ceną ofertową 49.550 zł.  

• W postępowaniu  prowadzonym w trybie zapytania cenowego na: Opracowanie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Łochów w miejscowości Budziska oraz projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części terenu wsi Budziska wpłynęły 3 oferty o rozpiętości cen  od 18.500 zł do 47.970 zł. Dokonano wyboru oferty najkorzystniejszej cenowo Wykonawcy: Michał Chlebowski (Poznań).

• Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na: Wykonanie podziału geodezyjnego działek w Łochowie. Termin składania i otwarcia ofert upłynął 29.04.2014 r.

• Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na: Opracowanie dokumentacji technicznej budowy kontenerów socjalnych jednomodułowych z przeznaczeniem na lokale socjalne w Łochowie w ramach inwestycji „Zakup kontenerów mieszkalnych”. Termin składania  i otwarcia ofert upłynął 7. maja.

• Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:

- na udostępnienie autobusu szkolnego na wyjazd drużyny ULKS „Olimpia” na rozgrywki Półfinałowe  Mistrzostw Polski  w kategorii młodzicy, jakie odbyły się w dniach 5-6 kwietnia 2014 r. w Orzyszu;

- na udostępnienie autobusu szkolnego na wyjazd drużyny ULKS „Olimpia” do Krakowa na mecz Ekstraligi Seniorów w dniach 5-6 kwietnia 2014 r.;

- na użyczenie autobusu szkolnego w celu przewozu zawodników na mecz piłki nożnej do Radomia w dniu 13 kwietnia 2014 r.;

- na dofinansowanie kwotą 800 zł IV Gminnego Turnieju Warcabowego przeprowadzonego 8 maja w Zespole Szkół w Gwizdałach;

- na włączenie Gminy Łochów  w organizację majowego Turnieju Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym, zapewniając środki na zakup nagród i wyżywienie uczestników;

- na sfinansowanie kwotą 500 zł naprawy samochodu OSP M-78 GBA  2,5/20 nr rej. WWE L 946;

- na dofinansowanie kwotą 800 zł kosztów związanych z organizacją gminnych obchodów „Dnia Strażaka”;

- na sfinansowanie zakupu pucharów oraz upominków na kwotę 800 zł dla uczestników zawodów sportowo-pożarniczych Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Gminy Łochów, które odbędą się pod koniec maja na stadionie w Budziskach. W zawodach weźmie udział 12 drużyn w tym 6 drużyn dziewczęcych;

- na dofinansowanie koncertu zespołu VARSOVIA BRASS QUINTET. Koncert odbędzie się w Pałacu w Łochowie w dniu 29 maja br. Rozpoczęcie koncertu godz.15ºº. Kwota dofinansowania 4000 zł z promocji gminy;

- na dofinansowanie kwotą 700 zł wyjazdu reprezentacji harcerzy do Monte Cassino. ZHP wystawiło reprezentację, której zadaniem jest udział w przygotowaniu miejsc, gdzie walczyli polscy żołnierze oraz udział w uroczystościach rocznicowych z udziałem polskich władz naczelnych. W skład ogólnopolskiej reprezentacji ZHP weszło 23 harcerzy i instruktorów Hufca Doliny Liwca;

- na użyczenie autobusu szkolnego celem dowiezienia 15 uczniów Publicznego Gimnazjum w Ostrówku,  należących do profilaktycznej grupy teatralnej, do Węgrowskiego Ośrodka Kultury w dniu 13 i 15 maja br.  W tych dniach odbędą się próby oraz IV Przegląd Spektakli Profilaktycznych.

• Burmistrz Łochowa postanowił o dofinansowaniu kwotą 700 złotych coroczne przedsięwzięcie polegające na sprzątaniu wsi, organizowane przez mieszkańców wsi Majdan.

• Kwietniowe zarządzenia Burmistrza Łochowa:

- w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 (dwukrotnie);

- w spawie powołania pełnomocnika wyborczego - urzędnika wyborczego;

- w sprawie zmiany rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Łochowie w 2014 roku;

- w sprawie rozkładu czasu pracy w Urzędzie Miejskim w Łochowie w 2014 roku;

- w sprawie przyjęcia i wdrożenia: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro;

- w sprawie przyjęcia i wdrożenia: Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty 30 000 euro;

- w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Wólka Paplińska, Kalinowiec;

- w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji z wykonania budżetu gminy Łochów za I kwartał 2014 roku;

- w sprawie przyjęcia bilansu oraz rachunku zysków i strat  za rok 2013  Biblioteki Publicznej w Łochowie, a także Miejskiego i Gminnego Ośrodka Kultury w Łochowie;

- w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego Gminy Łochów za 2013 rok.

• Podczas nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej dnia 22 kwietnia przyjęto zmiany budżetowe dotyczące współfinansowania z Powiatem budowy parkingu przy hali sportowej oraz c.d. ogrodzenia tego terenu.

• Łochowski Klub Gazety Polskiej zaprasza 16 maja (piątek) kościół - zaraz po mszy św. o 19:00 na spotkanie z red.  Tomaszem Terlikowskim, temat: STOP ideologii GENDER, zaś 18 maja (niedziela) kościół - mszę św. dziękczynną i otwarcie wystawy zdjęć i dokumentów z okresu budowy kościoła w Łochowie oraz wieczór wspomnień ś.p. ks. Piotra Jelinka.

• Kierownik USC w Łochowie - Beata Kokosza informuje, że Medale za długoletnie pożycie małżeńskie przyznaje Prezydent RP w dowód uznania tym osobom, które przeżyły w jednym związku małżeńskim co najmniej 50 lat. Pary małżeńskie, które osiągnęły wymagany staż, a nie otrzymały medalu i są zainteresowane jego otrzymaniem proszone są o kontakt z łochowskim Urzędem Stanu Cywilnego, tel. 25 643 78 34.

                R

 

 
Michal Krupa