Gminne informacje - Kwiecien 2014

Marcowe decyzje, zarządzenia i informacje Burmistrza Łochowa:

 Na podstawie § 3 ust.1 i 2 uchwały nr XXVII/186/2008 Rady Miejskiej w Łochowie z dnia 15 października 2008 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby fizyczne i osoby prawne nie będące jednostkami samorządu terytorialnego oraz uchwały nr XL/306/2013 Rady Miejskiej z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy na 2014 r. ustalono wysokość dotacji na dziecko uczęszczające do publicznych placówek oświatowych prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez inne osoby prawne niż Gmina Łochów:

 

1) Miesięczna średnia kwota wydatków ponoszonych na ucznia uczęszczającego do szkół wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Łochów (Zespoły Szkół w Gwizdałach, Kamionnie i Ostrówku) wynosi 816,66 zł (9.113.871 zł : 930 uczniów : 12 m-cy).

2) Miesięczna kwota wydatków ponoszonych na każdego ucznia w Gminie w związku z obsługą finansowo-księgową oraz dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli 41,48 zł (1.154.700 zł : 2320 uczniów : 12 m-cy)

Łączna kwota miesięcznej dotacji na ucznia uczęszczającego do szkoły publicznej wynosi 858,14 zł, co stanowi sumę kwot wymienionych w poz. 1 i 2 tzn. 816,66 zł + 41,48 zł = 858,14 zł.

  Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na: Prowadzenie nadzoru inwestorskiego w ramach zadania „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Łochów”  – część II. W wyniku oceny ofert w części 1, 2, 4 i 5  niniejszego postępowania  za najkorzystniejszą (w każdej części cena brutto: 12.445 zł) uznano ofertę  Firmy Handlowo-Usługowej „KOMAX” Robert Chłąd (Kłobuck), a w części 3 tegoż postępowania za najkorzystniejszą (cena brutto: 18.278 zł) uznano ofertę BICO GROUP Tomasz Przybylski (Warszawa).

  Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym  w trybie przetargu nieograniczonego na: Dostawę energii elektrycznej.  Spośród  7 ofert o rozpiętości cen od 554.873 zł do 602.134 zł brutto wybrano ofertę najkorzystniejszą cenowo: PGE Obrót S.A., Oddział w Warszawie.

  Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym  w trybie zapytania cenowego na: Dostawę materiałów eksploatacyjnych w roku 2014 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie. W części 1 postępowania wybrano ofertę Wykonawcy F.H.U. „GRAWIT”  Kinga  Pohoska (Skoczów) za cenę 46.480 zł brutto. W części 2  postępowania  wybrano  ofertę PRAXIS Łódź Pilecka i Petlak Sp. J. za cenę  4.975 zł brutto.

  Dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu prowadzonym  w trybie zapytania cenowego na: Dostawę materiałów biurowych w roku 2014 na potrzeby Urzędu Miejskiego w Łochowie. W wyniku oceny ofert w części 1 za najkorzystniejszą (najniższa cena - 17.851 zł brutto) uznano ofertę REDIS Jan Kamecki (Siedlce). W wyniku oceny ofert w części 2 za najkorzystniejszą (najniższa cena - 1.075 zł) uznano ofertę MIMAR Maria Głębocka (Ostrów Maz.).

  Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na: Ułożenie kostki betonowej przy Hali Sportowej przy Gimnazjum w Łochowie w ramach inwestycji „Budowa parkingu przy hali sportowej przy Gimnazjum”.  Termin składania ofert upłynął 1. kwietnia br.

  Rozstrzygnięto postępowanie prowadzone w trybie zapytania cenowego na: Konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta i Gminy Łochów.  Wpłynęły 4 oferty o rozpiętości cenowej 4.563 zł - 7.810 zł za jeden miesiąc usługi. Za najkorzystniejszą uznana została oferta z najniższą ceną: EL-TRAF Małgorzata Roguszewska (Łochów).

  Rozstrzygnięto postępowanie  prowadzone w trybie zapytania cenowego na: Wyłapywanie i zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom  z terenu Gminy Łochów. Za najkorzystniejszą uznano ofertę: SCHRONISKO dla BEZDOMNYCH ZWIERZĄT Zygmunt Dworakowski (Radysy k/Białej Piskiej). Zamawiający zapłaci Wykonawcy:

1) kwotę 190 zł brutto za jednorazowe wyłapanie bezdomnego psa,

2) kwotę 50 zł brutto za jednorazowe wyłapanie bezdomnego kota,

3) kwotę 20 zł brutto za jednorazowe wyłapanie bezdomnego psa szczeniaka,

4) kwotę 6 zł brutto za zapewnienie opieki i wyżywienia zwierzęciu za 1 dobę.

Maksymalna wartość nominalna zobowiązania wynikającego z umowy nie może przekroczyć kwoty 53.560  zł brutto.

  Ogłoszono postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na Zagospodarowanie terenu parku „Dębinka” w Łochowie.  Termin składania ofert upłynął 4. kwietnia br.

• Unieważniono kolejne postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na: Aktualizację dokumentacji technicznej sieci wodociągowej wraz z przyłączami we wsi Łazy i częściowo we wsi Gwizdały. W przedmiotowym postępowaniu złożono 4  oferty  z cenami:  od 86.100 zł  do 114.390 zł brutto. Na otwarciu ofert Zamawiający podał kwotę jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia: 50.000 zł brutto. Cena oferty z najniższą ceną, przekracza możliwości finansowe Zamawiającego, który w chwili obecnej nie może zwiększyć kwoty na realizację niniejszego zamówienia. W związku z powyższym dokonano unieważnienia niniejszego postępowania.

  Burmistrz Łochowa wyraził zgodę:

- na sfinansowanie na kwotę 2.600 zł zakupu sprężarki powietrza do zasilania układów pneumatycznych samochodów pożarniczych dla OSP w Łochowie przy ul. Węgrowskiej;

- na dofinansowanie kwotą 3.000 zł z promocji gminy realizacji filmu o wybitnej rzeźbiarce Annie Dębskiej, mieszkającej od wielu lat na terenie Gminy Łochów (na prośbę Film Studio MTM Sp.o.o. z Warszawy);

- na sfinansowanie na kwotę 500 zł dojazdu zespołu „Gwizdalanki” na Trzynasty Festiwal Piosenki”, jaki odbył się 30. marca br.;

- na udostępnienie autobusu szkolnego w celu dowiezienia zespołów cheerleaderek z Liceum Ogólnokształcącego i Publicznego Gimnazjum w Łochowie na zawody Pucharu Polski, które odbędą się w Gdańsku w dniach 28-29 kwietnia br.;

- na pokrycie kwotą 2.500 zł kosztów wynajęcia firmy nagłaśniającej koncerty podczas dwunastej edycji zlotu motocyklowego organizowanego przez klub motocyklowy Wściekły Łoś. Zlot odbędzie się w ośrodku szkoleniowo-wypoczynkowym w Koszelance w dniach 9-11 maja br. W imprezie uczestniczą motocykliści z całej Polski i krajów ościennych.

  W przetargu na równanie dróg gminnych wpłynęły trzy oferty o rozpiętości cen od 112 zł do 141,00 zł. W postępowaniu przetargowym wybrano ofertę firmy  Roboty Drogowe, Handel Artykułami Przemysłowymi Andrzej Kaniuk (Łochów) za kwotę 112 zł brutto za 1m-g.

  W przetargu na dostawę żwiru drogowego wpłynęły trzy oferty o rozpiętości cen od 25 zł  do 30,50 zł brutto za 1 tonę. W postępowaniu przetargowym wybrano ofertę firmy „Kaniuk” Zakład Usług Lidia Kaniuk (Zgrzebichy) za kwotę 25 zł brutto za 1 tonę.

  Zarządzenia Burmistrza Łochowa z marca br.:

  • w sprawie zasad naboru do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w Gminie Łochów na rok szkolny 2014/2015
  • w sprawie powołania zespołu powypadkowego
  • w sprawie utrzymania porządku w budynkach stanowiących gminny zasób mieszkaniowy
  • w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie Gminy na rok 2014 (trzykrotnie: 4, 12 i 20 marca br.)
  • w sprawie powołania Komisji Odbioru Końcowego dla inwestycji pn. „e-Społeczeństwo Łochowa”
  • w sprawie przedstawienia sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych samorządowych instytucji kultury za 2013 rok
  • w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Łochów za 2013 rok
  • w sprawie wyznaczenia na obszarze Gminy Łochów miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych
  • w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Nadkole i Łazy
  • w sprawie rozpatrzenia uwag wniesionych do ponownie wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łochów w zakresie wsi Gwizdały i Pogorzelec

 

Z sesji Rady Miejskiej:

 

Podczas sesji Rady Miejskiej 25 marca br. podjęto szereg uchwał, było też dosyć nerwowo w związku z obwodami wyborczymi. Czyżby już przedwyborcza gorączka. W istniejących już uchwałach przyjęto zmiany:

- w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łochów na lata 2014-2032,

- w budżecie Gminy Łochów na rok 2014 r.,

- w planie sieci publicznych szkół samorządowych na terenie Gminy Łochów wraz z oddziałami przedszkolnymi oraz granice ich obwodów.

Ponadto przyjęto tryb udzielania i rozliczania dotacji dla przedszkoli i szkół prowadzonych na terenie Gminy Łochów przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego.

Nie wyrażono zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie gminy na rok 2015.

Udzielono dotacji Samorządowemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Łochowie.

Uchwalono „Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014”, „Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2014” oraz wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania „Pomoc gminy w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”

Przystąpiono do realizacji projektu z poddziałania 7.1.1 PO KL.

 

Pozostałe info gminne:

 

  Poprzez stronę www.gminalochow.pl Burmistrz Łochowa przedłożył projekt Regulaminu Targowiska Miejskiego w Łochowie w celu przekazywania opinii i uwag, które można zgłosić do Samorządowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Łochowie telefonicznie: 025/675-18-65, mailem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. lub osobiście od poniedziałku do piątku w godzinach 7-15.

  27 kwietnia (niedziela) br. o godz. 9.30 w kościele parafialnym w Budziskach odbędzie się koncert ewangelizacyjny z okazji kanonizacji Błogosławionego Jana Pawła II. Podczas koncertu w wykonaniu zespołu ,,JOŁ'' (Jezus Obdarza Łaską) z Parafii Św. Rodziny w Ursusie zostaną zaprezentowane pieśni wielkanocne i pieśni uwielbienia. Tego dnia zespół dokona też oprawy muzycznej Mszy św. o godz. 10.30 (zaraz po koncercie).

  Łochowski Klub Gazety Polskiej i Parafia p.w. Niepokalanego Serca N.M.P w Łochowie zaprasza 11 maja (niedziela) zaraz po mszy św. o 17:00 na Wieczór Wspomnień poświęcony ś.p. ks. Piotrowi Jelinkowi i otwarcie wystawy fotograficznej z okresu budowy kościoła w Łochowie. Wszystkie osoby, które chcą się włączyć w to wydarzenie - kontakt pod nr tel: 604 943 664.

  16 maja (piątek) zaraz po mszy św. o 18:00 - spotkanie pt. „STOP ideologii Gender” z red. Tomaszem Terlikowskim.

2 kwietnia - kilkadziesiąt osób ze zniczami zgromadziło się na modlitwie przy  pomniku bł. Jana Pawła II w Łochowie w 9 rocznicę Jego śmierci.

  W ramach Łochowskiej Wiosny Teatralnej Łochowska Scena Miłośnicza wystawi w MiGOK-u dn. 25 kwietnia br. o godz. 19.00 „Oświadczyny”, i „Niedźwiedzia” wg Czechowa w reżyserii Piotra Wawra.

  Wystawa poświęcona twórczości Sławomira Pycińskiego - malarza abstrakcjonisty w łochowskim MiGOK-u już od 18 kwietnia. Pyciński swoim dorobku artystycznym nie przedstawia realnych obiektów, a formą i kolorem operuje całkowicie swobodnie. Podczas wernisaży, uczestnicy wystaw mają szansę do wyrażenia swoich opinii na temat obrazów, zachęcani są do podjęcia próby odczytania tego co autor chciał poprzez dzieło przekazać odbiorcy.

  W dniach 15-16 marca br. w Hali Sportowej w Łochowie, wyjątkowo w te dni obleganej, odbyły się XVII Mistrzostwa Polski Cheerleaders, będące również eliminacjami do Mistrzostw Europy i Świata. Rozegrano je w trzech dywizjach: POM Dance, CHEER Dance, CHEER w konkurencjach: pom dance: duety i zespoły; cheer dance: duety i zespoły, group stunt all-girl, group stunt mix, cheer all-girl, cheer mix. Wbrew stereotypowej opinii, że gospodarzom nawet ściany pomagają, tym razem tak się nie stało. Z łochowskich formacji najlepiej wypadły „Jedyneczki” (cheer dance - zespoły juniorek młodszych) - 5 m-ce i „Iskra” (group stunt all-girl, kategoria seniorek) - 4 m-ce.

  Łochowski Klub Sportowy dn. 5 kwietnia wygrał drugie z kolei spotkanie w rundzie wiosennej pokonując Watrę Mrozy 1:0. Gola na wagę 3 punktów zdobył Łukasz Jusiński. W meczu pierwszym tej rundy pokonaliśmy wysoko, bo 4:0 Jabłoniankę Jabłonna Lacka. W tabeli, dzięki tym dwóch wygranym meczom, pozwoliło to nam wspiąć się na 3 miejsce, jednak nadal z bardzo wysoką różnicą punktową do dwóch pierwszych drużyn.

  ULKS Olimpia Łochów w ramach rozgrywek półfinałowych unihokeja ekstraligi seniorów pokonała dwukrotnie UKS Multi - 75 Kilers Kraków wynikiem 8:5 (22 marca) i 5:4 (4 kwietnia) gwarantując sobie pozostanie w lidze. Po 14 kolejkach zajmują 7. miejsce (klasyfikowanych jest 8 drużyn, ostatnia spadkowa).

• Tegoroczne oznaki wiosny około 2-3 tygodnie wcześniejsze niż w poprzednim roku. Przyloty ptactwa w nasze okolice Red. dostrzegła: czajki - 25.II., żurawie - 16.III., dzikie gęsi - 18.III., bociany (Ludwinów) - 23.III. Kwitnienie roślin, krzewów: zawilce - 19.III., forsycje - 22.III. (W-wa), 26.III. (Łochów), renklody 28.III. Z końcem marca widać nabrzmiałe, rozchylające się pąki jabłoni, kasztanowca, bzu, leszczyny, wierzby, wierzby iwy. Jednak zimne noce - przymrozkowe, wręcz mroźne - sprawiają, że nie są w stanie (8.IV.) wybuchnąć zielenią. Do 4.IV. z 28 gniazd bocianich zasiedlonych zostało 19, z tego 13 obsadzonych jest przez bocianie pary, a 6 oczekuje na partnerkę. Do końca kwietnia należy się spodziewać jeszcze około 4 zasiedlenia.

 

R

 
Michal Krupa