Archiwum

Razem twórzmy naszą Strategię

       Dnia 7 grudnia 2012 roku odbyło się pierwsze spotkanie z mieszkańcami gminy zainteresowanymi aktualizacją ,,Strategii rozwoju gminy Łochów”. Dwóch trenerów przedstawiło plan przebiegu kolejnych spotkań na których będziemy współtworzyć ,,Strategię rozwoju gminy Łochów’’.

Gmina Łochów potrzebuje zaktualizować strategię, aby:

- dokonać przeglądu aktualności postawionych celów strategicznych, priorytetów i kierunków rozwoju gminy,

- pozyskać wsparcie i akceptację społeczną do realizacji projektów rozwojowych,

- móc ubiegać się o środki pomocowe umożliwiającego rozwój społeczno-ekonomiczny gminy.

       Prowadzący spotkanie wyjaśnili na początku co to jest strategia i czemu służy. Wspólnie dokonaliśmy analizy SWOT (mocnych i słabych stron gminy, szans i zagrożeń dla rozwoju) terenu gminy. W drugiej części spotkania odbyły się warsztaty, gdzie z podziałem na grupy szczegółowo analizowaliśmy przedstawione problemy i potrzeby rozwoju naszego terenu, które mogą być realizowane w kolejnych latach.

Rozplanowany został przebieg kolejnych spotkań i czynności związanych z aktualizacją strategii:

Etap I:  Mapowanie kluczowych podmiotów z terenu gminy.

Etap II: Warsztat I – przegląd problemów, celów i zadań określonych w strategii, określenie danych koniecznych do aktualizacji strategii.

Etap III: Przygotowanie i przeprowadzenie badania opinii mieszkańców na temat warunków życia i potrzeb.

Etap IV: Analiza danych statystycznych wynikających z nich trendów i problemów.

Etap V: Warsztat II – pokazanie wyników badań, analiza SWOT.

Etap VI: Warsztat III – określenie wskaźników i procedur monitorowania wdrożenia strategii.

Etap VII: Wykonanie analizy finansowej strategii.

Etap VIII: Przeprowadzenie konsultacji społecznych (on-line, w siedzibie Urzędu Miejskiego oraz za pomocą warsztatów).

Etap IX: Aktualizacja i finalna redakcja dokumentacji.

       Podsumowując, pragnę podkreślić, że na pierwszym spotkaniu omawialiśmy mocne i słabe strony naszego terenu. Na kolejnych będziemy omawiać wyniki badań i ankiet przeprowadzonych przez naszych trenerów wśród mieszkańców gminy Łochów. Będziemy analizować spostrzeżenia i potrzeby mieszkańców, którzy na każdym spotkaniu zapraszani są do aktywnego uczestnictwa w warsztatach. Czekamy więc na kolejne spotkania, które zostaną ogłoszone w gazetach lokalnych i na internetowej stronie gminy Łochów. Zapraszamy do współpracy przy tworzeniu nowego dokumentu dla Rozwoju Gminy Łochów!

 

Marian Dzięcioł - Burmistrz Łochowa